joomla
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Юридичний вісник Причорномор’я

ЄЩУК Ольга Михайлівна

Викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського юридичного

Інституту ХНУВС, здобувач кафедри адміністративного права та процесу

Харківського національного університету внутрішніх справ

В статті на основі новітнього вітчизняного законодавства охарак­теризовано види охоронної діяльності, наводиться їх формулюван­ня, розкрито критерії їх класифікації, а також обґрунтовано перс­пективи щодо нормотворчих і правозастосовних чинників їх втілен­ня в сучасне правове поле України.

Ключові слова: охорона діяльність, забезпечення безпеки, право власності, охоронні послуги, захист, види, характеристика.

В статье на основе новейшего отечественного законодательства охарактеризованы виды охранной деятельности, приводится их фор­мулировки, раскрыто критерии их классификации, а также обосно­ваны перспективы относительно нормативных и правоприменитель­ных факторов их воплощения в современное правовое поле Украи­ны.

Ключевые слова: охранная деятельность, обеспечение безопас­ности, право собственности, охранные услуги, защита, виды, харак­теристика.

On the basis of the latest national legislation characterized the kinds of security activity, given their formulation, solved their classification criteria, and grounded perspective on the factors making and law implementation with a modern legal framework of Ukraine.

Keywords: protection activities, security, ownership, security services, protection, types, characteristics.

Актуальність теми по - вивається, як правова де - лягає в тому, що в сучас - мократична держава, що них умовах Україна роз - зумовлює динамічний розвиток охоронних пос­луг. Потреба забезпечен­ня ефективної безпеки фі­зичних осіб, охорони пра­ва власності приводить до удосконалення існуючих видів охорони, виділення із їх складу підвидів з ін­шою нормативною якіс­тю та застосування нових видів охорони, які раніше не використовувались. Усе це потребує комплексного, системного дослідження та адміністративно-право­вої характеристики видів охоронної діяльності.

Наукова новизна стат­ті лежить у площині фор­мулювання різноманітних видів охоронної діяль­ності, виділенні критеріїв їх класифікації, а також наведенні детальної адмі­ністративно-правової ха­рактеристики.

Практичне впровад­ження полягає в тому, що використання одержаних в статті результатів дозво­лило поліпшити практич­ну діяльність управління громадської безпеки УМ - ВС України в Херсонській області.

Питання характеристи­ки деяких видів охорон­ної діяльності завжди при­вертали увагу науковців, зокрема цієї проблеми торкалися такі вчені як: В. В.Бугуйчук, В. В. Галунь - ко, М. В. Ковалів, Ю. П. По­летаев, В. Г. Савченко, А. В. Со - ловьйов, О. П. Угровець - кий, В. О. Шуба та інші.

Однак адміністративно - правова характеристика видів охоронної діяльності ще не була предметом нау­кового пошуку.

Державна служба охоро­ни при МВС України надає наступні послуги: 1) охоро­на квартир; 2) Титан (охо­рона фізичних осіб, охорона туристичних груп, охорона вантажів і цінностей, май­нова безпека як українців так і іноземних громадян, охорона разових заходів, охорона міжбанківських пе­ревезень); 3) технічний за­хист інформації; 4) послуги GPS; 6) сертифікація; 7) ре­агування; 8) пультова охо­рона; 9) фізична охорона; 10) інкасація [1].

Отже, в залежності від критеріїв суспільної цін­ності об’єктів охоронної діяльності, доцільно здій­снити їх класифікацію на наступні види: 1) забез­печення безпеки фізичної особи; 2) фізична охорона права власності; 3) дистан­ційна охорона права влас­ності за допомогою техніч­них засобів; 4) інкасація грошових коштів, супро­від цінних речей та ванта­жів; 5) охорона вантажів;

6) охорона кредитно-фі­нансових установ 7) надан­ня юридичних консульта­тивних послуг; 8) інші ви­ди охоронного забезпечен­ня.

Забезпечення безпеки фізичної особи займає про­відне місце в розрізі на­шого дослідження, ад­же ступінь суспільної не­безпеки у випадку пося­гання на життя і здоров’я людини набагато вищий, ніж зазіхання на право власності. Право на жит­тя посідає важливе міс­це серед інших особистих немайнових прав люди­ни, як суб’єктивне право, наділене своїм специфіч­ним змістом [2, с. 14]. За­безпеченням особистої без­пеки фізичних осіб, зай­мається такий суб’єкт ад­міністративно-правового регулювання охоронної діяльності, як охоронці суб’єктів господарювання, які отримали в МВС Ук­раїни ліцензії на здійснен­ня такого виду діяльності та спеціальні підрозділи міліції охорони «Титан».

Отже, забезпечення без­пеки фізичної особи - це найбільш складний вид охоронної діяльності, який здійснюються високо про­фесійними охоронними су­б’єктами, з метою забез­печення стану захище­ності фізичної особи та її життєдіяльності від без­посередніх загроз життю, здоров’ю, тілесній неуш­кодженості, а також осо­бистій свободі на договір­них засадах, при умові не порушення прав, свобод та законних інтересів інших осіб.

Згідно із змістом охо­ронної діяльності її дру­гим видом є охорона пра­ва власності. Що підтверд­жується також і джерель­ною базою матеріалу. Так у відповідності до п. 43, ст. 9 Закону України 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ «Про ліцензування пев­них видів господарської діяльності» до видів гос­подарської діяльності, що підлягає ліцензування по­ряд із надання послуг з охорони громадян, відно­ситься надання послуг, по­в’язаних з охороною дер­жавної та іншої власності

[3] . Що є природним так як, власність є прогресив­ною категорію, яка забез­печує постійний розви­ток духовно-культурних

І моральних якостей ін­дивідів, формою володін­ня, користування та роз­порядження матеріальни­ми та інтелектуальними благами, виражає суспіль­ні відносини між людьми в процесі виробництва, роз­поділу, обміну та спожи­вання цих благ, вона пот­ребує постійного захисту, що здійснюється за допо­могою правових та органі­заційних форм [4, с. 26].

Найбільший об’єм на­дання охоронних послуг

Припадає на фізичну охо­рону майна. Що треба ро­зуміти під охороною пра­ва власності? Законодав­чо зазначена категорія не врегульована.

У доктринальному ро­зумінні Ю. П. Полєтаєв під схоронністю розуміє та­кий стан майна (сировини, матеріалів, устаткування й т. д.), що свідчить про йо­го натурально речовинну цілість, незмінність його первісного стану (кількіс­них й якісних характерис­тик) [5, с. 64]. Ці питання деталізуються в «Ліцен­зійних умовах проваджен­ня діяльності з надання послуг, пов’язаних з охо­роною державної та іншої власності» затверджених Наказом МВС України, де визначається зміст фізич­ної охорони [6].

Більш досконалими є зміст фізичної охорони права власності розкри­тий у Наказі МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1430 «Про організа­цію службової діяльності цивільної охорони Дер­жавної служби охорони при МВС України». Згід­но із затвердженою ним «Інструкцією з організації служби підрозділів цивіль­ної охорони Державної служби охорони при МВС України» [7].

Крім того, у відповід­ності до ст. 255 КУпАП «Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопо­рушення» [8, с. 244], упов­новажений власником під­приємства персонал охо­рони має право складати на осіб, які скоїли дрібне викрадення чужого майна протокол про адміністра­тивне правопорушення за ст. 51 КУпАП [8, с. 27].

image081

Отже, фізична охорона права власності - це забез­печення візуального конт­ролю за збереженням кіль­кісних та якісних власти­востей майна, яке увірене володільцем під охорону персоналу охорони, шля­хом безпосередньої охоро­ни матеріальних ціннос­тей, забезпечення вста­новленого на об’єкті ре­жиму, попередження та припинення викрадення знищення та псування майна, здійснення адміні­стративно-деліктних про­цедур у випадку закінче­ного правопорушення.

Дистанційну охорону права власності за допо­могою технічних засобів доцільно поділити на на­ступні підвиди: 1) охоро­на за допомогою пультів централізованої охорони;

2) дистанційний нагляд:

А) відео нагляд; б) за допо­могою пультів централі­зованого спостереження; в) GPS тощо.

Охорона за допомогою пультів централізованої охорони досить важливий вид охоронної діяльності. Технічні засоби охоронно­го призначення відповідно до їх характеристик і ці­льового призначення ви­користовуються для ви­явлення осіб, які проник­ли (намагалися проник­нути) на об’єкти охорони, пересуваються об’єктами охорони, пересуваються об’єктами охорони або за­лишають їх [6].

Охорона за допомогою пультів централізованої охорони є найбільш розпов­сюдженим видом охоро­ни права власності, в то­му числі адміністратив­но-правовими засобами. Практично, центральний пульт можна назвати моз­ком і серцем системи охо­рони права власності.

Відео нагляд є одним із додаткових видів дистан­ційної охорони права влас­ності за допомогою техніч­них засобів. Системи відео нагляду дозволяють здійс­нювати відео контроль за ситуацією на об’єкті та да­ють можливість відеозапи - су подій, контролю за ни­ми та запису їх на магніт­ні та цифрові носії інфор­мації [9].

Таким чином, відео на­гляд, є одним з найбільш сучасних, широкого роз­повсюджених та актуаль­них підвидів дистанційної охорони права власності за допомогою технічних за­собів, він набув досить ши­рокого застосування в усіх сферах охоронної діяль­ності.

Дистанційна охорона за допомогою системи навіга­ції GPS - це найсучасні­ший дистанційний вид охорони, що динамічно розвивається в умовах сьо­годення. Технічні можли­вості системи дають змо­гу використовувати як на транспортних засобах ве­ликих підприємств, так і на приватних авто. Пер­сонал охорони дістає змо­гу ефективно контролюва­ти та координувати пере­міщення транспортних за­собів [1].

Таким чином, дистан­ційна охорона за допомо­гою GPS - це система гло­бальної супутникової охо­рони рухових об’єктів шляхом фіксації точно­го режиму їх знаходжен­ня на поверхні землі з ре­агуванням персоналу охо­рони у випадку його пору­шення.

Ще один вид диферен­ціації охоронної діяль­ності в залежності від кри­теріїв суспільної цінності об’єктів охоронної діяль­ності, що потребує нашо­го розгляду через призму поставленої проблемати­ки.

Інкасація - це збиран­ня та доставка інкасатора­ми згідно з укладеними з клієнтами договорами на­ціональної грошової оди­ниці, валютних цінностей клієнтів до каси банківсь­кої установи та у зворотно­му напрямку [10].

Інкасація, як вид охо­ронної діяльності - це спе­ціалізований супровід гро­шової одиниці України та валюти, що здійснюєть­ся під охороною спеціаль­них служб інкасації, які утворюються під нагля­дом НБ України в охорон­них структурах та кредит­но-фінансових установах з матеріальною відповідаль­ністю останніх за доставку матеріальних цінностей за місцем призначеним за­мовника.

Супровід матеріальних цінностей має багато схо­жих рис з інкасацією. Сут - нісні розмежування між ними полягають в тому, що при здійсненні супро­воду персонал охорони не приймає під охорону без­посередньо види і розмір матеріальних цінностей.

Таким чином супровід, як вид охоронної діяль­ності - це охорона мате­ріальних цінностей, пере­міщення яких забезпечуєть­ся силами замовника, що здійснюється персоналом охорони без прив’язки від­повідальності суб’єкта охо­ронної діяльності вартості матеріальних цінностей.

Н а с л у ш н у д у м к у М. В. Коваліва, адміністра­тивно - правовий порядок збереження вантажів - це наявність встановлених (на основі адміністратив­них норм) правил, стан­дартів, технічних умов і засобів правового регулю­вання, за допомогою яких забезпечується виконання контрактів, угод по пере­везенню і збереженню ван­тажів [11, с. 8].

Таким чином, охорона вантажів - це вид забез­печення цілісності кіль­кісних і якісних власти­востей вантажів, що пере­возиться автомобільним, повітряним, морським, за­лізничним, трубопровід­ним та ін. транспортом від розкрадань.

Одним із найвідпові­дальніших та небезпечних видівохоронноїдіяльності, що потребує використан­ня найбільш підготовле­них охоронників є охоро­на кредитно-фінансових установ. Це пов’язано як з великою відповідальніс­тю, яка на неї покладаєть­ся, так і з ризиком, якому піддаються охоронці бан­ків і інкасатори у зв’язку

Із специфікою їх професії [12, с. 405].

Таким чином, охорона кредитно-фінансових ус­танов - це вид охоронної діяльності, який полягає в спеціалізованій діяль­ності персоналу охорони, яка направлення на забез­печення безпеки громадян та охорони різноманітних цінностей цих установ, що організується власником при нагляді НБ України.

Охоронна діяльність має служити не тільки ці­лям охорони життя та здоров’я клієнта та права власності, але й може ви­користовувати у своєму арсеналі й інші дозволені законом види охорони.

Таким чином, спеціалі­зовані охоронні підпри­ємства, які мають серед персоналу охорону фахів­ців юристів з вищою осві­тою можуть надавати кон­сультативні послуги з пи­тань забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності.

На думку В. Г. Савчен - ка, консультування - це невід’ємна частина діяль­ності охоронної структури [13, с. 22].

Таким чином, надання консультативних охорон­них послуг - це додатко­вий вид охоронної діяль­ності, який здійснюється керівним складом персо­налу охорони, які мають вищу юридичну освіту з питань забезпечення без­пеки фізичних осіб та охо­рони права власності.

Сертифікаціятехнічних засобів охоронного при­значення здійснюється Де­ржавним центром сертифі­кації засобів охоронного призначення, який ство­рений спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України і Держстан­дарту України в 1993 р. і є структурним підрозділом Департаменту Державної служби охорони при МВС України [14].

Таким чином, сертифі­кація технічних засобів охоронного призначення є додатковим видом охорон­ної діяльності, яку здійс­нює Державний центр сер­тифікації засобів охорон­ного призначення, з ме­тою забезпечення безпеки життя людини, надійної охорони об’єктів та охоро­ни навколишнього середо­вища.

Отже, в залежності від критеріїв суспільної цін­ності об’єктів охоронної діяльності, доцільно здій­снити їх класифікацію на наступні види: 1) забез­печення безпеки фізичної особи; 2) фізична охорона права власності; 3) дистан­ційна охорона права влас­ності за допомогою техніч­них засобів; 4) інкасація грошових коштів, супро­від цінних речей та ванта­жів; 5) охорона вантажів;

Б) охорона кредитно-фінан­сових установ 7) надання юридичних консультатив­них послуг; 8) інші види охоронного забезпечення. В свою чергу, дистанцій­ну охорону права власності за допомогою технічних за­собів доцільно поділити на наступні підвиди: 1) охо­рона за допомогою пультів централізованої охорони;

2) дистанційний нагляд:

А) відео нагляд; б) за допо­могою пультів централі­зованого спостереження;

В) GPS тощо.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Послуги Державної служби охорони при МВС України : [Електронний ресурс] // Державна служба охорони при МВС України. - 2 лютого 2010. - Режим доступу. - http:// Www. dso. com. ua/index. php. - Назва з екрану.

2. Соловйов А. В. Право людини на життя: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр.


Наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і процес; сімейне пра­во; міжнародне приватне право»/ Андрій Володимирович Соловйов - Львів, 2004. - 19 с.

3. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-III «Про ліцен­зування певних видів господарської діяльності»: за станом на 1 вересня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. -

2000. - № 36. - ст. 299.

4. Галунько В. В. Охорона права власності : Адміністратив­но-правові аспекти: [монографія] / Валентин Васильович Галунько; за ред. В. К. Шкарупи. - Херсон : ХМД, 2008. - 348 с.

5. Полетаев Ю. П. Правовая оборона имущества государствен­ного предприятия (обьединения) / Ю. П. Полетаев - М.: Юрид. Лит., 1991. - 280 с.

6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 1 грудня

2009 Р. № 505 «Про затвердження Ліцензійних умов про­вадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надан­ня послуг з охорони громадян» : [зареєстровано в Міністерс­тві юстиції України 25 грудня 2009 р. за N 1248/17264] : за станом на 1 вересня 2010 р.: [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - 3 лютого 2009.- Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada. gov. ua. - Назва з екрану.

7. Наказ Міністерства внутрішніх справ 25 листопада 2003 р. N 1430 «Про організацію службової діяльності цивіль­ної охорони Державної служби охорони при МВС Украї­ни» [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 чер­вня 2004 р. за N 762/9361] : за станом на 1 вересня 2010 р.: [Електронний ресурс] // Веб-сайт «Закони України». - 8 лютого 2010.- Режим доступу до веб - сайту «Закони Украї­ни» : http : // www. uazakon. com/documents/date_4e/pg_ imgtss/index. htm - Назва з екрану.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. - 296 с.

9. Охоронні послуги, охорона об’єктів : [ Електронний ресурс] // ТОВ «Сіріус». - 26 січня 2010. - Режим доступу: http: / www. tovsirius. com. ua./ poslygu. html - Назва з екрану.


10. Постанова Правління Національного банку України від

14 Лютого 2007 р. № 45 «Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкаса­ції коштів у банківських установах в Україні»: [зареєст­ровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2007 р. за N 181/13448] // Офіційний вісник України. - 2007. - № 17. - С. 103. - ст. 668.

11. Ковалів М. В. Адміністративно-правові та організацій­ні заходи забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.07 «теорія управлін­ня; адміністративне право і процес; фінансове право; ін­формаційне право»/ М. В. Ковалів - Київ, 2000. - 20 с.

12. Комплексні охоронні послуги Ельба-Інвест | Київ, Україна : [ Електронний ресурс] // 26 січня 2010. - Режим досту­пу: http: / www. elba-invest. kiev. ua / services _ ua. html - Назва з екрану.

13. Савченко В. Г. Основи охоронної діяльності / Савченко В. Г., Бугуйчук В. В., Шуба В. О. - Дніпропетровськ: Дріант, 2007 - 488 с.

14. Державний центр сертифікації засобів охоронного при­значення (ДЦС ЗОП) : [Електронний ресурс] / Офіційний Веб-сайт Державної служби охорони при МВС України. -

2 Лютого 2010. - Режим доступу : Http://www. dso. com. ua/ index. php? lang_id=1&menu_id=17. - Назва з екрану.