joomla
«ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК РЕКВІЗИТ ФОНДОВОГО РИНКУ» Науково-практичний семінар щодо розвитку та удосконалення функціонування фондового ринку в Україні
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


А. О. Гелич, старший викладач кафедри господарського права і процесу Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету

За період з 11 по 13 листопада 2008 р. на кафедрі господарського права і процесу Юри­дичного інституту «ІПКП» Національного авіаційного університету було проведено на­уково-практичний семінар щодо розвитку і удосконалення функціонування фондового ринку в Україні на тему «Цінні папери як реквізит фондового ринку». Мета семінару - поглиблення знань щодо правового регулю­вання фондового ринку в Україні та його місця в світовому ринку капіталів, виходячи з концепції переходу України на ринкові відно­сини. Поставленій меті сприяв обмін досвіду спеціалістів в даній галузі.

Організатор проведення науково-практи­чного семінару - старший викладач кафедри господарського права і процесу Гелич А. О.

Головуючим науково-практичного семі­нару був д. е.н., професор Жук Л. А., який за­уважив, що з метою активізації науково - дослідної роботи, забезпечення творчої про­фесійної самореалізації особистості є прове­дення різних форм науково-дослідної і твор­чої роботи студентів, молодих учених, профе­сорсько-викладацького складу ЮІ «ІПКП». Роль молоді щодо розвитку науки в інституті в контексті Болонського процесу займає провідне місце. Основними напрямками на­укової діяльності є:

— проведення молодіжних науково — практичних конференцій;

— організація круглих столів;

— участь у міжнародних та всеукраїнсь­ких наукових заходах;

— конкурсах наукових робіт;

— участі в олімпіадах;

— налагодження міжвузівських наукових зв’язків.

Активну участь у проведенні науково - практичного семінару брав професорсько- вик-ладацький склад кафедри господарсько­го права і процесу ЮІ «ІПКП» НАУ.

Завідувач кафедри Корчак Н. М. вказала на головні завдання щодо організації та про­ведення науково-практичних семінарів кафе­дри за напрямками:

— становлення та напрями удосконален­ня функціонування фондового ринку в Ук­раїні;

— шляхи удосконалення вексельного за­конодавства;

— особливості здійснення державно-пра­вового регулювання фондового ринку в Ук­раїні.

З доповідями виступили представники професорсько-викладацького складу:

Корчак Наталія Миколаївни - завідувач кафедри господарського права і процесу ЮІ «ІПКП» НАУ, к. ю.н., доцент. Законодавчо - правове регулювання фондового ринку Ук­раїни в світлі сучасного законодавства.

Горун Ольга Віталіївна - заступник дека­на юридичного факультету Київського уні­верситету економіки, туризму і прав, к. ю.н., доцент. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку в Україні.

Беззуб Борис Степанович - завідувач ка­федри комерційного та трудового права Ін­ституту права МАУП, к. ю.н., професор. Деякі аспекти ліцензування торгівлі цінними папе­рами в Україні.

Гелич Алла Олександрівна - викладач ка­федри господарського права і процесу Юри­


Дичного інституту «ІПКП» НАУ. Саморе - гулівні організації: питання удосконалення законодавчого регулювання.

Гелич Юлія Олександрівна - старший ви­кладач кафедри господарського права і про­цесу Юридичного інституту «ІПКП» НАУ. Тенденції розвитку фондового ринку в Ук­раїні.

Також з виступами були заслухані:

Л. Федорак — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Проблеми становлення та на­прями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні. В доповіді було на­голошено на винятковій ролі ринку цінних паперів щодо залучення та перерозподілу вільних фінансових ресурсів в економіці, а та­кож було досліджено проблеми становлення й напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні. Федорак Л. зазначила, що основними завданнями на шляху формування ефективного ринку цін­них паперів є вдосконалення законодавчої ба­зи, запобігання порушенням законодавства в даній галузі, забезпечення прозорості ринку цінних паперів та інші.

0. Малиш — студент групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Вексель у сфері валютного ре­гулювання: поняття та функції векселя (ко­ментар перспективного законодавства). В ході доповіді автором було обґрунтовано до­ведено нагальну потребу про необхідність до­корінної зміни законодавства України в ас­пекті концепції правового регулювання век­сельних розрахунків. Суть таких змін, на дум­ку доповідача Малиша О., полягала б у запро­вадженні правила, відповідно до якого у разі видачі (передачі) векселя за договором, який передбачає застосування векселів як засобу розрахунків, зобов’язання з оплати товарів, робот, послуг не вважаються припиненими, якщо інше не встановлене угодою сторін.

1. Литвинова — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Ринок муніципальних облігацій в Україні. Доповідачем зроблено аналіз ринку муніципальних облігацій в Ук­раїні, досліджено особливості його функціо­нування як важливого сегменту фондового ринку, у зв’язку з чим автором було наголо­шено на суттєвих перевагах цього виду фінансових запозичень для муніципалітетів. Зокрема, облігації мають меншу вартість за­позичення порівняно з кредитами; випуск муніципальних облігацій не потребує надан­ня застави кредиторам; можна залучити ши­роке коло інвесторів. Відтак, автором зробле­но висновок, що досконале функціонування ринку місцевих позик прискорює обіг фінан­сових ресурсів, сприяє акумуляції тимчасово вільних коштів на регіональному рівні.

В. Ткаченко — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Механізм інвестиційної діяль­ності комерційних банків на ринку іпотечних цінних паперів. На початку виступу доповіда­чем було вказано мету доповіді, що спрямова­на на розроблення механізму інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку іпо­течних цінних паперів та формулювання про­позицій щодо перспектив його провадження в Україні. Адже від розвитку іпотечного рин­ку залежить активність діяльності комер­ційних банків на ньому. Ткаченко В. зазначи­ла, що діяльність на ринку іпотечних цінних паперів є перспективним видом діяльності для українських комерційних банків, що за­безпечує нові можливості для їх розвитку.

О. Проніна — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондово­го ринку України. Доповідачем зазначено, що проблемами і перспективами розвитку віт­чизняного ринку цінних паперів переймають­ся чимало українських науковців, оскільки він виступає невід’ємною складовою фінансо­вого ринку будь-якої держави. Проніна О. дійшла висновку, що перехід до бездокумен - тарних випусків цінних паперів в Україні приведе до таких позитивних змін, як: збіль­шення потенційної бази цінних паперів для торгівлі на організованому ринку таких па­перів в Україні; прискорення обігу цінних па­перів і відповідно зростання ліквідності вто­ринного ринку та інші.

К. Марченко — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Проблематика правового регулювання професійних учасників ринку цінних паперів. В ході доповіді Марченко К. було обґрунтовано доведено необхідність по­дальшого дослідження й удосконалення пра­вового регулювання професійних учасників ринку цінних паперів, що в свою чергу є важ­ливою передумовою розвитку фондового ринку в Україні. Зроблений доповідачем аналіз законодавства, яке визначає статус та діяльність посередників на ринку цінних па­перів, засвідчив, що на сьогоднішній день во­но перебуває на стадії свого становлення. Ра­зом з тим, потребує перегляду правовий ре­жим деяких видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, зокрема депозитарної та організації торгівлі на ринку цінних па­перів.

О. Рабазулькіна — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Реформування депозитар­ної системи як передумова розвитку фондо­вого ринку України. Рабазулькіна О. зазначи­ла, що розвиток депозитарної системи Украї­ни, створення стабільності й прозорої систе­ми обліку прав власності на цінні папери є однією з важливих передумов поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Доповіда­чем підкреслено, що на сьогоднішній день по­требують вирішення наступні проблеми, котрі пов’язані із відсутністю централізованої системи обліку цінних паперів, що створює умови для корпоративних конфліктів, особ­ливо тих, які пов’язані з діяльністю реєстра­торів.

Г. Звичайна — студентка групи № 504 ЮІ «ІПКП» НАУ. Аналіз державно-правового регулювання ринків цінних паперів. Метою виступу студентки Звичайної Г. був аналіз особливостей еволюції державно-правового регулювання фондових ринків деяких за­рубіжних країн та їх співвідношення з роз­витком фондового ринку України.

В. Андрєєва — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Відповідальність за правопо­рушення на ринку цінних паперів. Доповідь студентки Андрєєвої В. присвячена розгляду основних положень адміністративного, ци­вільного, кримінального законодавства за по­рушення на ринку цінних паперів, механізму реалізації відповідальності та такі порушення та аналізу судової практики.

О. Поліщук — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Фінансові аналітики на ринку цінних паперів: криза довіри. Студенткою на початку доповіді було зазначено, що у більшості країн світу аналітики мають велику можливість впливати на ринок цінних па­перів і, зокрема, на курс акцій конкретних компаній, сприяє цьому процесу й бурхливий розвиток ЗМІ, орієнтованих виключно на висвітлення подій на фінансовому ринку. Ок­рему увагу в доповіді, особливо з огляду на сучасну фінансово-економічну кризу, приді­лено проблемам конфлікту інтересів у відно­синах з аналітиком або інвестиційним радни­ком з інвесторами. Саме її розв’язанню має бути присвячена вітчизняна правова база.

М. Баранова — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняно­го фондового ринку. Доповідачем підкресле­но, що розбудова системи забезпечення національної безпеки нашої держави об’єк­тивно потребує аналізу та систематизації за­гроз національній безпеці, зокрема, в еконо­мічній сфері. Так, автором виділено й про­аналізовано загрози конституційно-правово­го, кримінально-правового, адміністративно - правового, господарсько-правового, цивіль­но-правового характеру.

Є. Соколова — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України. В своїй доповіді автором було підкреслено важливе місце фондового ринку в системі економіко - правових відносин. Зокрема, наголошено, що в літературі існують різні класифікації існую­чих форм взаємовідносин на фінансово-еко­номічному просторі. Також Соколова Є. П. провела порівняльний аналіз таких понять як фінансовий ринок, фондовий ринок, ринок банківських позичок, ринок цінних паперів, валютний ринок. Відтак автором доповіді зроблено висновок, що в складі фінансового ринку виділяються його три основні струк­турні складові: фондовий ринок, валютний ринок та кредитний ринок.

Н. Сердюк — студентка групи № 504 ЮІ «ІПКП» НАУ. Правові особливості обігу цінних паперів українських емітентів на іно­земних фондових ринках. В рамках обраної теми доповіді автором було зроблено акцент на таких проблемних питаннях як: впевне­ності інвестора щодо охорони його прав зако­нодавством певної країни; право власності на цінні папери як на майно і про зобов’язальні права, що закріплені цінним папером та інші. В той же час Сердюк Н. В. зазначила, що весь комплекс світових фінансових послуг ґрун­тується на значній кількості і різноманітності фінансових інструментів, які істотно дивер - сифікують валютні, фінансові і кредитні ри­зики інвестиційної діяльності. У зв’язку з цим автором підкреслено необхідність пошу­ку відповідних правових та технологічних рішень, що запобігають можливим втратам і прямим фінансовим збиткам.

Ю. Головко — студентка групи № 504 ЮІ «ІПКП» НАУ. Цінні папери і фондовий ри­нок в контексті європейських прагнень Ук­раїни. На початку доповіді студенткою було підкреслено, що прагнення України приєдна­тись до Європейського співтовариства вима­гає від нашої держави реальних дій з приве­дення чинного законодавства до загально­прийнятих Європейських стандартів, в тому числі, в питаннях обігу цінних паперів та функціонування фондового ринку. Відтак ав­тором наводиться вичерпна класифікація цінних паперів України та вказуються особ­ливості правового регулювання діяльності на фондовому ринку та процесу розміщення цінних паперів. Головко Ю. Ю. зроблено вис­новок про нагальну потребу оновлення Гос­подарського кодексу, Цивільного кодексу, За­конів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» і «Про іпо­течні облігації» з метою врегулювання особ­ливостей функціонування фондового ринку.

І. Спажева — студентка групи № 504 ЮІ «ІПКП» НАУ. Вексельне законодавство: шляхи вдосконалення. На початку доповіді було обґрунтовано доведено важливість век­сельного обігу в економіці нашої держави. Натомість студенткою зазначено ряд причин, які перешкоджають розвитку вексельного обігу в Україні, зокрема: втрата традицій і са­мої підприємницької психології; недостат­ність правових знань в даній галузі юристам, нотаріусам, суддям та іншим категоріям функціональних працівників; відсутність умінь і навиків для грамотного складання, оформлення вексельних зобов’язань. Авто­ром обґрунтовано доцільність змін та допов­нень Закону України «Про обіг векселів в Ук­раїні» щодо питань відповідальності, визна­чення порядку розповсюдження бланків век­селів та інших з метою уніфікації вексельного законодавства відповідно до міжнародних ви­мог.

О. Рожок — студент групи № 504 ЮІ «ІПКП» НАУ. Особливості правового регу­лювання вексельних правовідносин: історич­ний дискурс. Доповідач відповідно до постав­леної мети, а саме, визначення етапів історич­ного розвитку правового регулювання век­сельних зобов’язань і його впливу на сучасне законодавство України, в першу чергу вказав на коло науковців, які займалися досліджен­ням даного питання. Автором зроблено вис­новок, що вексель як грошовий документ існує понад 800 років. Еволюція вексельного законодавства, на думку студента, йшла в на­прямі максимально гарантованого захисту інтересів вексельного кредитора і забезпечен­ня суворого, невідворотного покарання век­сельних боржників. Рожок О. В. вказав, що нормативна база, яка є основою регулювання випуску й обігу векселів прийнята ще на по­чатку ХХ ст. Відтак назріла нагальна потреба в удосконаленні, осучасненні вексельного за­конодавства України та його гармонізації з міжнародними нормами.

А. Сопінко — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Форма випуску цінних па­перів: проблемні питання. Актуальність обра­ної теми доповідач обґрунтувала можливістю вираження акціонерами свого бажання щодо способу обліку належних їм цінних паперів. Також автором вказано на законодавчу мож­ливість випуску цінних паперів у докумен­тарній та/або бездокументарній формі.

І. Бабич — студентка групи № 503 ЮІ «ІПКП» НАУ. Фондовий ринок через призму класифікації за критеріями характеристики інструментів обігу. На початку доповіді авто­ром було вказано на наявність в юридичній літературі значної кількості підстав щодо класифікації фондового ринку, які характери­зують внутрішній зміст цього суспільного явища. Бабич І. А. чітко обґрунтовано думку, що наявність різноманітних видів класифіка­ції фондового ринку надають можливості для комплексного аналізу взаємовідносин, які створюють систему фондового ринку та з’ясування ролі його окремих складових і суб’єктів ринку.

За результатами проведення засідання було відзначено доповіді науковців, які ха­рактеризуються високим науково-практич­ним рівнем, глибоким аналізом проблем ста­новлення та напрямків удосконалення функ­ціонування фондового ринку в Україні.

Головуючий за результатами проведення засідань вказав на високий потенціал і бажан­ня працювати щодо вказаної проблематики науково-практичного семінару і прийшов до таких висновків:

— у зв’язку з виявленням проблем функціонування фондового ринку в умовах сучасного розвитку продовжити наукове дослідження в межах підготовки до участі в

Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Політ-2009».

— відзначити кращі доповіді таких сту­дентів: Сердюк Наталії, Бабич Ірини, Спаже - вої Ірини, Соколової Євгенії, Головко Юлії;

— рекомендувати доповіді, які мають які мають високий науковий рівень, до опубліку­вання у Юридичному віснику та в інших ви­даннях.