joomla
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ: ЕКОНОМІЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


Г. В. Задорожня, кандидат юридичних наук, директор Науково-дослідного центру Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету Є. П. Соколова, Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету

Цивільна авіація за допомогою складних взаємозв’язків з іншими галузями економіки сприяє економічному розвитку націй і корис­тується плодами такого розвитку. З підвищен­ням рівня прибутку і виробництва розши­ряється попит на авіаційні види обслуговуван­ня; у той же час, сприяючи розвитку туризму, торгівлі і трудової зайнятості, авіація стає важ­ливим інструментом економічного розвитку держави. Крім того, повітряний транспорт при­носить і непрямі вигоди, сприяючи розширен­ню міжнародних контактів і взаєморозуміння.

Україна з моменту проголошення незалеж­ності обрала європейський вибір, результатом якого стало її поступове входження в політич­ний, економічний і правовий євроінтеграційний простір. Основною метою практичної реалізації такого стратегічного курсу нашої держави виз­начено розбудову в Україні ринково орієнтова­ної економіки, що мало забезпечити їй як рівно­правне партнерство в Європейському Союзі, так і повномасштабну інтеграцію національної економіки в єдиний економічний простір Євро­пи. Натомість, глобалізаційні процеси мають як позитивні, так і негативні наслідки, що підтвер­джує світова економічна криза.

Проблема подолання світової економічної кризи є наріжним каменем сьогодення. Еко­номісти зі світовим ім’ям, впливові політики, знані правники, господарники, експерти, аналітики намагаються знайти ефективні шля­хи її подолання, а саме, віднайти оптимальний «рецепт» швидкого реанімування економіки з врахуванням її національних особливостей.

Одним із пріоритетних напрямків подолан­ня економічної кризи в Україні визнано авіабу­дування, що, безперечно, не лише актуалізує, а й робить нагальною тематику даної науково- практичної конференції.

Відомо, що в загальному процесі євроінтег - рації особливе місце займає інтеграція авіа­ційної галузі України до авіаційного простору Європейського Союзу. Сьогодні авіаційна га­лузь України переживає складні часи, пов’язані з економічною та політичною кризою, скоро­ченням багатьох унікальних виробництв та втратою значної частини науково-технічного потенціалу. Сповільнення темпів розвитку авіаційної техніки призводить до гальмування соціально-економічного та культурного розвит­ку цілих регіонів, збільшує часові рамки вирішення кризових ситуацій, позбавляє світо­ву та вітчизняну науку нагально необхідних те­оретичних та емпіричних результатів і напра - цювань.

Важливою передумовою ефективного роз­витку національної авіаційної галузі є не лише технічна інноваційна модернізація сучасних повітряних суден, а й виважена і послідовна політика України в контексті розвитку політич­них, торгово-економічних, правових та інших відносин з державами світу. Україна, як один зі світових лідерів авіабудування, має відстоюва­ти і дотримуватися протекціоністської політи­ки у цій сфері. І така політика має будуватися з урахуванням як вітчизняної, так і світової євро­пейської правової традиції.

Можливості та варіанти вирішення вио­кремленої проблеми розглядались учасниками Науково-практичної конференції «Державна політика розвитку цивільної авіації XXI сто­ліття: економічні і стратегічні можливості Ук­раїни», яка вже традиційно відбувається на­прикінці зими в стінах славетного Національ­ного авіаційного університету. Організатором


Конференції виступив Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права» за підтримки ректорату НАУ

Робота конференції традиційно здійснюва­лась у формі пленарного засідання та наукових секцій. З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив д. тех. н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету Воло­димир Харченко, який повідомив присутніх не лише про інноваційні технології вітчизняного авіабудування, а й акцентував їх увагу на про­блемах правового регулювання, які, на жаль, мають місце в цій сфері. Важливо, що прорек­тор, визначаючи пріоритетні напрямки науко­вих досліджень, акцентував увагу на ролі про­фесорсько-викладацького складу та студентів НАУ в їх реалізації.

Із доповідями на пленарному засіданні вис­тупили: д. ю. н., акад. Академії педагогічних на­ук України, завідувач відділу Інституту держа­ви і права Національної академії наук України Олександр Костенко, д. ю. н., проф., член-коре - спондент Національної академії наук України, академік Академії педагогічних наук України Віталій Семчик, д. ю. н., проф., член-кореспон - дент Академії правових наук України Василь Костицький, начальник відділу моніторингу вищої освіти Міністерства освіти і науки Ук­раїни Микола Фоменко. У своєму виступі М. Фоменко розкрив тему стратегічного роз­витку вищої освіти, поділився найближчими планами оптимізації професійної та вищої шко­ли відповідно до потреб перебудови всієї систе­ми освіти.

Актуальні та важливі проблеми розвитку авіабудування були оприлюднені в змістовних наукових доповідях викладачів Інституту та гостей конференції. Важливо, що доповіді вик­ликали жвавий інтерес не лише в науково-пе­дагогічних працівників, а й у студентів. Зага­лом у роботі Конференції взяло участь понад 130 учасників, серед яких не лише представни­ки Юридичного інституту «ІПКП» НАУ, а й вихованці інших вузів України, представники органів державної влади, громадських ор­ганізацій тощо.

Після пленарного засідання учасники кон­ференції плідно працювали в семи наукових секціях: 1) «Проблеми формування повітряно­го права в контексті сучасних тенденцій розвит­ку теорії права та юридичної практики» (керів­ники - доц. Марчук В. П., доц. Боярська З. І.);

2) «Організаційно-правові засади здійснення господарської діяльності у сфері використання повітряного простору» (керівник - доц. Корчак

Н. М.); 3) «Інформаційне забезпечення держав­ної політики у розвитку цивільної авіації» (керівник - проф. Цимбалюк В. С.); 4) «Право­ве регулювання безпеки у галузі цивільної авіації» (керівник - доц. Мотлях О. І.); 5) «Про­блеми організаційно-правового забезпечення державного регулювання в сфері цивільної авіації» (керівник - проф. Гончарук С. Т.);

6) «Правове регулювання договірних відносин у сфері цивільної авіації» (керівник - доц. Виш - новецька С. В.); 7) «Право інтелектуальної власності та проблеми розвитку цивільної авіації» (керівник - доц. Філик Н. В.).

Учасники конференції прийшли до розу­міння того, що новітні економічні зміни світо­вого масштабу вимагають від науковців, еко­номістів, практиків не тільки і не стільки поста­новки проблеми в національній авіабудівній га­лузі, як обґрунтованих і логічно виважених пропозицій та висновків щодо оптимізації даної галузі вітчизняної економіки. На думку учас­ників конференції, необхідно: забезпечити включення вимог з авіаційної безпеки до двос­торонніх (багатосторонніх) міжнародних дого­ворів України про повітряне сполучення; розро­бити та впровадити надійні засоби зв’язку для обміну інформацією про загрозу безпеці цивільної авіації між Мінтрансом, СБУ, МВС з метою постійного моніторингу рівня такої за­грози в окремих регіонах та аеропортах України і забезпечення їх локалізації; сприяти запровад­женню в міжнародному праві заборони застосу­вання зброї проти цивільних повітряних суден; забезпечити контроль за приведенням у відпо­відність із законодавством діяльності в авіапід - приємствах штатних підрозділів служб авіацій­ної безпеки, на які покладається забезпечення захисту авіаційних суб’єктів від актів незакон­ного втручання.