joomla
РОЛЬ ЮРИСТА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ (науково-практичний круглий стіл)
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


УДК 347.96:342.1 (045)

П. В. Шумський,

Кандидат юридичних наук, професор

Цьогорічне відзначення Дня юриста про­ходило під егідою і патронатом Президента України, яким було видано відповідний Указ про проведення комплексу організаційно-правових заходів, що сприяло піднесенню ролі представ­ників юридичної професії в житті суспільства і держави.

Позитивно, що Указом Президента України також було започатковано проведення тижня правових знань в нашій державі.

Тому, виконуючи відповідні рекомендації ректорату Національного авіаційного універси­тету Інститутом повітряного і космічного права та масових комунікацій було розроблено комп­лекс організаційних заходів по відзначенню «Дня юриста», зокрема були проведені профе­сорсько-викладацьким складом зустрічі зі сту - дентами-юристами, лейтмотивом яких була урочиста церемонія, ідея якої запозичена у країнах Європи і започаткована з ініціативи ди­рекції інституту.

В рамках цих заходів кафедрою цивільного права і процесу був створений організаційний комітет по проведенню науково-практичного круглого столу на тему «Роль юриста у житті суспільства і держави».

Очолив оргкомітет професор Шумський П. В., який має великий досвід практичної юридичної діяльності у різних сферах суспільного життя. До складу оргкомітету увійшли ведучі фахівці кафедри, зокрема заступник завідуючого ка­федрою к. ю.н. доцент Філик Н. В., к. ю.н. Дара - ганова Н. В., старші викладачі кафедри Гелич А. О., Рудник Т. В., асистент Старицька О. О.

Доповідачами на засіданні круглого столу були: старший викладач кафедри цивільного права і процесу Гусарєва О. С. - «Перспективи загально-теоретичної юриспруденції України»; Дараганова Н. В. - «Перспективи розвитку юри­дичної професії»; Рудник Т. В. - «Основні риси юридичної професії».

Усі доповідачі, а також професор Шумський П. В. у вступному слові, відмітили, що цьогорічне про­ведення дня юриста проводиться на засадах: сво­боди, права, моральності, милосердя і справед­ливості.

Було акцентовано увагу на тому, що реалі­зація заходів спрямованих на утвердження су­веренітету України і формування правової дер­жави, вимагає піднесення значення діяльності юристів у житті нашого суспільства, адже саме юристи мають відігравати провідну роль у справі реформування правової системи держа­ви, бути запорукою стабільності і порядку у суспільному житті, вести наполегливу боротьбу за права людини, сприяти повсякденному забез­печенню її законних інтересів, підвищенню пра­вової свідомості і правової культури громадян.

Сьогодні склад юристів це багатотисячний загін працівників, до якого належить судді і ад­вокати, науковці і викладачі права, правоохо­ронці і нотаріуси, юрисконсульти органів дер­жавної влади і управління.

Але незважаючи на різногалузеву приналеж­ність, усіх їх єднає наявність юридичної осві­ти, спільні мета та інтереси. З огляду на місце у суспільстві і конкретні справи юристи без­умовно заслужено визначають своє професійне свято.

Великою заслугою оргкомітету науково - практичного круглого столу «Роль юриста у житті суспільства і держави» було відзначено, що професія юриста є однією з перших у роз­витку цивілізованого суспільства, найбільш по­чесною і авторитетною у світі і в нашій державі. Тому студенти п’ятого курсу нашого інституту акцентували на цьому увагу зокрема, Назаров Д. М. виступив з доповіддю на тему «Роль юриста у житті суспільства і держави», Колеснікова Ю. А. - «Юридична діяльність», Шеладонова А. М. - «Особливості здійснення юридичної діяльності суддями», Таранюк А. М. - «Правова культура юриста» та Галкіної О. В. - «Болонський процес у юридичній освіті».

Відзначення Дня юриста студентами нашого інституту пов’язане також з набуттям практич-


Них навичок роботи майбутніх юридичних фа­хівців, зокрема з відправленням судочинства. Тому керівництво нашого інституту сприяло активній роботі зали судових засідань де сту­денти мають можливість на практиці закріпити свої теоретичні надбання в галузі судочинства, конкретно усіх учасників судової процесуаль­ної діяльності. Судочинство - це один із голов­них способів реалізації права.

Важливе значення у практичній підготов­ці майбутніх фахівців у галузі права відіграє діяльність юридичної консультації, складо­вої структури кафедри цивільного права і про­цесу.

У складі юридичної консультації працюють висококваліфіковані юристи, які приймають активну участь у наданні безоплатної юридич­ної консультації студентам і працівникам Націо­нального авіаційного університету.

На цих та інших проблемах акцентували увагу у своїх виступах студенти четвертого курсу, зо - крема Мороз С. Ю. - «Генезис юридичної професії в аспекті історії римського права; Гарбуз А. В. - «Поняття і особливості юридичної діяльності на сучасному етапі»; Брагінський П. О. - «Особли­вості захисту права інтелектуальної власності», Веремчук М. А. - «Роль права в житті людини» та Савчук О. П. - «Реформування трудових відносин за проектом нового трудового кодексу».

В процесі проведення круглого столу було об­ґрунтовано низку слушних пропозицій щодо вре­гулювання трудових відносин в ринкових умовах між найманими працівниками і роботодавцями.

Безумовно проведені заходи круглого столу стали важливим кроком на шляху консолідації професорсько-викладацького складу і наших сту­дентів - майбутніх фахівців у галузі права, тобто в цілому юридичної професії, піднесення ролі юристів у суспільстві, яскравим свідченням послідовності держави, щодо посилення уваги до їх інтересів, а в кінцевому підсумку слугува­тиме загальнодержавній справі.