joomla
ПРЕДМЕТ І МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (науково-практичний семінар)
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


УДК 342.9 (045)

В. Б. Марченко,

Кандидат юридичних наук, доцент

28 вересня 2009 р. кафедрою конституційного та адміністративного права Інституту повітряно­го і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету було проведено науково-практичний семінар за учас­тю студентів на тему «Предмет і метод адміні­стративного права». У роботі семінару взяли участь відомі фахівці-адміністративісти, предс­тавники професорсько-викладацького складу та керівництва інституту, зокрема заступник ди­ректора ІПКП МК, доктор соціологічних наук, професор Шуст Н. Б., завідувач кафедри консти­туційного та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор Діхтієвський П. В., кандидат юридичних наук, професор Гонча­рук С. Т., кандидат юридичних наук, професор Шумський П. В., кандидат історичних наук, професор Боярська З. І., а також інші викладачі інституту.

Метою семінару визначено узагальнення кон­цептуальних засад та розробка пропозицій щодо формування дефініцій предмету та методу адмі­ністративного права у вітчизняній правовій те­орії. Головними питаннями, які розглядались на семінарі були сучасні концепції визначення предмету адміністративного права, характеристи­ка методів адміністративно-правового регулюван­ня, сутність адміністративно-правових відносин.

Звертаючись із вступним словом до учас­ників семінару, професор Діхтієвський П. В. ак­центував увагу на необхідності переосмислення як концептуальних проблем, пов’язаних з визна­ченням предмета та методу адміністративного права, так і конкретних, пріоритетних правових завдань, вирішення яких забезпечить у найб­лижчому майбутньому створення нових адміні­стративно-правових моделей, які діють у євро­пейських країнах.

В обговоренні зазначених питань за програ­мою семінару взяли участь близько 20 студентів інституту. Професор Гончарук С. Т. торкнувся історичних засад щодо предмета і методу адмі­ністративного права, а також відзначив, що в умовах змін соціальної структури суспільства завдяки інститутам адміністративного права створюються передумови для ствердження іде­алів рівності і свободи, верховенства права та справедливості, як головних соціальних ціннос­тей, що відповідають стандартам демократичної правової держави. Багато з учасників семінару висловили думку, що слід привернути більшу увагу науковців до вдосконалення правового ре­гулювання відносин між державою, її органами та громадянами.

За результатами семінару було прийнято ре­комендації, основний зміст яких полягає у наступ­ному:

- визначення предмета адміністративного права потребує переоцінки ролі процедур у діяльності органів виконавчої влади, насамперед у частині їх взаємостосунків із громадянами. Громадянин повинен стати рівноправним учас­ником стосунків із державою. Адміністративні процедури мають забезпечувати суворий право­вий режим дотримання прав і свобод громадян, стати дієвим засобом захисту проти суб’єкти­візму і свавілля з боку службовців органів вико­навчої влади;

- визначальне місце у предметі адміністра­тивного права мають посідати не «управлінські» відносини, а відносини щодо забезпечення ре­алізації та захисту прав і свобод громадян;

- методами державного управління є певні способи практичного здійснення органами вико­навчої влади та іншими суб’єктами державного управління владно-організуючого впливу на ке­ровані об’єкти, що відповідають характеру й об­сягу наданих цим суб’єктам функцій та повнова­жень (компетенції), а також особливостям керо­ваних об’єктів.

Отже, семінар засвідчив, що найпомітніші ри­си сучасного тлумачення предмета українського


Адміністративного права зумовлені тим, що ця га­лузь має бути спрямована на утвердження пріоритету прав і свобод людини у всіх сферах її взаємодії з державою її органами і посадовими особами. У змісті адміністративно-правового ста­тусу громадянина увага має надаватися не тільки його обов’язкам перед державою, але насамперед, утвердженню його прав, забезпеченню їх ре­алізації. Причому за їх порушення держава має нести відповідальність. Головними рисами мають стати не «управлінська», а тим більше «каральна» функція, а такі нові функції адміністративного права як «правозабезпечувальна», тобто, пов’яза­на із забезпеченням реалізації прав і свобод люди­ни та правозахисна, тобто, пов’язана із захистом порушених прав. Саме такі адміністративно-пра­вові моделі діють нині у демократичних країнах світу.