joomla
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАННЯ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


УДК 347.73:334.012.7 (049.32)

П. В. Діхтієвський,

Доктор юридичних наук, професор

Монографічне дослідження Н. Я. Якимчук «Розпорядники бюджетних коштів: система та правовим статус» є вельми актуальним в сучасних умовах запровадження нової концепції правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів. Присвячене воно одній із найбільш важливих і гострих проблем сучасної фінансово-правової на­уки, що має велике наукове й практичне значення.

Дана монографія є однією перших спроб на­укового осмислення як самої категорії «розпоряд­ник бюджетних коштів», так і їх системи, взаємо­дії її ланок між собою та з іншими суб’єктами, наділеними бюджетною компетенцією, окремих факторів реалізації елементів цього правового ста­тусу та передумов його одержання. Слід зазначи­ти, що на окремі елементи правового статусу роз­порядників бюджетних коштів та окремі питання їх участі в бюджетному процесі вказували у своїх дослідженнях вчені з фінансового права. Проте комплексний аналіз цієї проблематики сучасна фінансово-правова думка, на жаль, оминула своєю увагою. Тому важливо, що автором монографії на базі глибокого наукового аналізу доробків на­уковців у цій сфері проведено всебічне досліджен­ня правового статусу розпорядників бюджетних коштів, проаналізовано характеристику окремих складових як власне цього правового статусу, так і особливостей його набуття та Звертає на себе увагу обраний автором підхід до розгляду актуаль­ної проблеми загалом та зокрема через досліджен­ня теоретико-правових та теоретико-методологіч - них засад правового інституту і правового статусу розпорядників бюджетних коштів.

Так, на підставі вивчення законодавчих актів автор доходить висновку про існування інституту розпорядників бюджетних коштів як окремого підрозділу в системі бюджетного права, норми яко­го регулюють відносини, стороною в яких висту­пають суб’єкти саме в статусі розпорядника бю­джетних коштів.

Важливого значення набуває сьогодні й аналіз стану бюджетного законодавства та напрямів його вдосконалення під кутом зору потреб належного правового закріплення як власне правового статусу розпорядників бюджетних коштів, правового по­ложення бюджетних установ, що його одержують, а також правового регулювання відносин, в яких вказані суб’єкти є учасниками. Не менш важли­вим є і інститут бюджетно-правової відповідаль­ності розпорядників бюджетних коштів, дослі­дження якого дало автору змогу розкрити пробле­ми втілення в законодавстві та на практиці прин­ципів законності у сфері видатків і відповідаль­ності учасників бюджетно-правових відносин за вчинені бюджетні правопорушення.

Розглядаючи питання організації, теоретичні та практичні аспекти правового регулювання сис­теми розпорядників бюджетних коштів автор слушно наголошує на тому, що право (режим), на якому закріплюються за бюджетною установою кошти, та право на доходи від плати за послуги, що надаються бюджетним установам, регулюється саме нормами бюджетного права. В умовах рефор­мування економіки України, пов’язаної з функ­ціонуванням різних форм власності, автор ставить питання щодо перегляду характеру і змісту бю­джетних відносин, безпосередньо пов’язаних із правом власності на кошти бюджетів, що мобілі­зуються до публічних фондів коштів держави. В цьому плані цікавим є звернення до науки ци­вільного права другої половини XIX ст. - початку XX ст., зокрема до дореволюційної юридичної кон­струкції казни-держави, як суб’єкта цивільного права, що не була сприйнята радянським цивільним правом, але має вагомі підстави, зважаючи на дос­від інших пострадянських держав, одержати своє від­родження в сучасному цивільному законодавстві, оскільки є необхідність чіткого врегулювання май­нових відносин у публічному секторі економіки.

Сміливим є особистий підхід автора, щодо ви­значення, та тлумачення такої категорії, як «уп­равління публічними фінансами» та «публічні фі­нанси», що складається з елементів: «управління» та «публічні фінанси», а також щодо визначення місця розпорядників бюджетних коштів у даній системі. В монографічному дослідженні аналіз сутності розпорядження коштами бюджету впер­ше проводиться в двох площинах: 1) як елемента управління публічними фінансами; 2) як елемен­та реалізації майнових прав, якими наділяють­ся розпорядники бюджетних коштів щодо здій­снення ними видатків та кредитування з бюджету.

Автор наголошує, що розпорядники бюджетних коштів наділені правом розпоряджатися коштами лише в певних межах, передбачених бюджетними призначеннями та лімітами бюджетних асигну­вань і відповідно до затверджених кошторисів.

Досить детально розглянуто питання системи розпорядників бюджетних коштів, взаємозв’язку рівнів даної системи, кола повноважень якими во­ни наділені. Дуже важливим є те, що вперше дослі­джено статус і місце в даній системі одержувачів бюджетних коштів.

Окремо автор розглядає проблеми бюджетно - правової відповідальності розпорядників бюджет­них коштів та правового регулювання порядку застосування до розпорядників бюджетних кош­тів заходів бюджетно-правової відповідальності. Особисте бачення підходів щодо таких правових категорій, як «фінансова дисципліна», «позитивна відповідальність», «бюджетне правопорушення», «бюджетний проступок», «фінансово-правова від­повідальність», «бюджетно-правова відповідаль­ність», «заходи бюджетно-правової відповідальнос­ті», викладене з урахуванням сучасних наукових течій та наукових дискусій з цих питань, надає мо­нографічному дослідженню ще більшої цінності.

Актуальністю теми, сучасною новизною зміс­товного дослідження є визначення автором проб­лем правового статусу розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі. Вперше розгляда­ється і дається визначення правового положення розпорядників бюджетних коштів та підстав і про­цесу реалізації ними елементів статусу на таких стадіях, як складення, розгляд та затвердження бюджету, його виконання і звітування. На особли­ву увагу заслуговує аналіз правового положення розпорядників бюджетних коштів не лише на ста­дії виконання бюджету за видатками, а й на стадії його виконання за доходами та кредитуванням бюджету.

Структура монографічного дослідження є логічною, а виклад - завершеним. Тому перекона­ний, що монографія містить ряд принципово важ­ливих для науки фінансового права положень і обґрунтованих висновків, є сучасною та актуаль­ною. Вона розрахована на науковців, викладачів і фахівців державних органів, аспірантів та студен­тів юридичних, фінансово-економічних вузів, які хочуть поглибити свої знання з питань фінансово­го права, а також слугуватиме подальшим дослі­дженням в даній галузі.