joomla
КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕДУРАХ БАНКРУТСТВА
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


В. П. Козирєва, доцент кафедри господарського права

І процесу Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету

В Юридичному інституті «Інститут по­вітряного і космічного права» Національного авіаційного університету було проведено круглий стіл, присвячений актуальним пи­танням відновлення платоспроможності суб’єктів господарювання в Україні. Приво­дом до обговорення є нестабільність ринкової економіки в умовах кризових явищ багатьох ланок фінансової системи. Незадовільний фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансово-економічної стійкості, які призво­дять до незапланованих втрат і недосягнення необхідного результату чи навіть банкрутст­ва. Основним важелем реабілітаційних за­ходів в разі неплатоспроможності повинна виступити держава.

Організатор проведення круглого сто­лу — доцент кафедри господарського права і процесу Козирєва В. П.

Головуючим круглого столу був д. е.н., професор Жук Л. А., який зауважив, що на­уково-дослідна робота студентів органічно пов’язана з навчальним процесом і є його продовженням, а відтак, форми науково - дослідної і творчої роботи студентів умовно можна поділити на дві категорії: 1) науково - дослідна робота студентів, введена в навчаль­ний процес, а саме: елементи науково - дослідної роботи при виконанні дипломних і курсових робіт, виконання науково-дослідної роботи на практиці, підготовка наукового ре­ферату та інші; 2) науково-дослідна робота студентів, виконувана поза навчальним ча­сом, зокрема: робота в студентських гуртках; участь в студентських конференціях та олімпіадах, круглих столах, науково-практич­них семінарах.

Професорсько-викладацький склад ЮІ «ІПКП» НАУ брав участь у проведенні круг­лого столу «Проблеми відновлення платос­проможності боржника за участю державних органів».

Корчак Н. М. - завідувач кафедри госпо­дарського права і процесу, к. ю.н. доцент; Жук Л. А. — професор кафедри господарсько­го права і процесу д. е.н., професор; Ко - зирєва В. П. — доцент кафедри господарсько­го права і процесу, к. ю.н.; Веприняк Д. М. — доцент кафедри господарського права і про­цесу, к. п.н., доцент; Гелич А. О. - старший ви­кладач кафедри господарського права і про­цесу; Гелич Ю. О. - старший викладач кафед­ри господарського права і процесу; Тимко - вич І. І. - старший викладач кафедри госпо­дарського права і процесу (керівник сту­дентського наукового гуртка кафедри госпо­дарського права і процесу ЮІ «ІПКП» НАУ)

Запрошені: Яковенко А. Л. — головний державний податковий інспектор відділу представництва інтересів у судах юридичного управління ДПІ у Святошинському районі м. Києва; Гусар Віктор Євстахійович — юрист арбітражного бюро; Неживець О. М. - к. ю.н., доцент кафедри ОРД КНУВС; Солонсь - кий І. П. - провідний фахівець юридичної консультації ЮІ «ІПКП»

В обговоренні проблемних питань брали активну участь такі студенти: Сердюк Н. В., Рожок О. В., Спажєва І. Л., Головко Ю. Ю. Ле - бедєв М. О., Баранова М. О., Ляховецька О. В., Ткаченко В. В., Проніна О. П., Рабазулькіна О. О., Бабич І. А., Соколова Є. П., Чеботар О., Марченко К. В.

На початку засідання завідувачем кафед­ри Корчак Н. М. було відмічено, що засідання круглого столу за надзвичайно актуальною в наш час темою „Проблеми відновлення пла­тоспроможності боржника за участю держав­них органів», особливо з огляду на світову фінансово-економічну кризу, котра торкну­лась практично всіх галузей вітчизняної еко­номіки, негативно вплинула на конкурентос­проможність підприємств, а відтак, немож­ливість «вижити» за таких обставин. Даний захід, як підкреслила виступаюча, проводить­ся з метою не лише активізації науково - дослідної роботи професорсько-виклада­цького складу кафедри господарського права і процесу, а й з метою встановлення зв’язків з практичними працівниками та представника­ми інших навчальних закладів, обміну думка­ми, встановлення конструктивного діалогу з проблемних питань обраної тематики заходу, передачі навичок підготовки до науково - дослідної роботи та виступів студентам ЮІ «ІПКП» та молодим ученим.

Козирєва В. П. - к. ю.н., доцент кафедри господарського права і процесу щодо особли­востей застосування законодавства про бан­крутство державних підприємств та під­приємств із часткою державної власності по­над 25%. Було відзначено, що з боку держави повинен бути державний контроль за ефек­тивністю використання державного майна, недопущення тіньових схем приватизації, за­безпечення реалізації прав власника - держа­ви в особі спеціально уповноважених держав­них органів.

Також з виступами були заслухані:

Яковенко А. Л. - головний державний по­датковий інспектор відділу представництва інтересів у судах юридичного управління ДПІ у Святошинському районі м. Києва «Пи­тання відновлення платоспроможності борж­ника за участю органу ДПІ», котра в своєму виступі зазначила про особливості відновлен­ня платоспроможності боржника за участю органів державної податкової інспекції. Вка­зала на місце, повноваження даного органу в справах про банкрутство, а також проблеми реалізації законодавства про банкрутство на практиці.

Гусар В. Є. - юрист арбітражного бюро звернув увагу на судову практику у справах про банкрутство. Ним детально були аналізо­вані справи, що стосувалися проблемних пи­тань відновлення платоспроможності борж­ника, якщо більшість голосів мав податковий орган як кредитор.

Неживець О. М. - к. ю.н., доцент кафедри ОРД КНУВС «Особливості реалізації ак­тивів державних підприємств у процедурі ліквідації», які вказали на актуальність обра­ної теми виступу та нагальні проблеми щодо реалізації правових норм на практиці щодо вирішення даного питання. Неживець О. М. зауважила, що використання банкрутства з метою ускладнення виявлення доказів зло­чинної діяльності набуло загрозливих для бюджету країни масштабів. Організатори схем протиправної діяльності використову­ють прогалини чинного законодавства, що дозволяє їм перекласти податкові зобов’язан­ня на підприємства чи організації з ознаками фіктивності, які у подальшому ліквідуються шляхом використання процедури банкрутст­ва без проведення перевірки органами Дер­жавної податкової служби.

Веприняк Д. М. - к. п.н., доцент кафедри господарського права і процесу ЮІ «ІПКП» зупинився на питанні «Проблеми податково­го кредитора у справі про банкрутство». Було розкрито основні проблеми реалізації повно­важень податкового кредитора у справах про банкрутство. Важливою проблемою є те, що державний орган, а саме, Державна податкова служба обмежена у виконанні покладених на неї завдань у процедурі банкрутства, що підтверджується відсутністю обов’язку роз­порядника майна боржника, керуючого са­нацією та ліквідатора надавати на вимогу ор­ганів ДПС документи, потрібні для проведен­ня перевірки. Тому, участь цих органів повин­на бути реалізована в повному обсязі оскіль­ки, держава може втратити все те, що їй нале­жить за законом.

Солонський І. П. - провідний фахівець юридичної консультації «Питання банкрутст­ва житлово-комунальних господарств» відзначив особливості процедури банкрутст­ва житлово-комунальних господарств, пояс­нив актуальність даного виступу, особливо з огляду кризового становища житлово-кому­нальної сфери та наслідки застосування п.8. ст. 5 Закону України «Про відновлення пла­тоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В ході круглого столу за темою «Пробле­ми відновлення платоспроможності боржни­ка за участю державних органів» відзначено такі доповіді:

Сердюк Н. В. — студентка групи № 504. «Правове становище арбітражного керуючого».

Автором виступу, в першу чергу, було вказано, що в юридичній літературі науковці не мають єдиної думки з приводу природи процедури призначення арбітражного керую­чого. В ході виступу було обговорено про­блемні питання щодо призначення арбітраж­ного керуючого державним органом з питань банкрутства. На даний час розглядається можливість введення ліцензування госпо­дарської діяльності арбітражних керуючих і пропонується, щоб такі дії регулювалися За­коном «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Лебедєв М. О. — студент групи № 503 «Деякі особливості банкрутства в Україні та недоліки правового регулювання». Доповіда­чем зазначено причини недосконалості зако­нодавства про банкрутство, зокрема, супереч­ності правових норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також їх не­точність у визначенні певних понять та про­цедур. Такі фактори призводять до грубих зловживань як з боку боржників, так і креди­торів. З метою удосконалення інституту бан­крутства запропоновано передбачити адмі­ністративну та кримінальну відповідальність до суб’єктів підприємницької діяльності.

Баранова М. О. — студентка групи № 503 «Повноваження прокурора у справах про банкрутство». Студенткою на підставі діючих правових норм в межах доповіді був зробле­ний огляд можливих форм участі прокурора у справах про банкрутство, детально про­аналізовано кожну з них. Таким чином, автор­ка дійшла висновку, що прокурор може і по­винен застосовувати свої повноваження з ме­тою запобігання вчиненню протиправних дій щодо державного майна, яке перебуває у во­лодінні збанкрутілих підприємств, сприяти захисту різноманітних прав громадян, що по­рушуються внаслідок призведення до стану неплатоспроможності підприємства - робо­тодавця.

Ляховецька О. В. — студентка групи № 503 «Деякі аспекти справи про банкрутст­во ВАТ «Дніпроенерго».В першу чергу, до­повідачем було окреслено особливості право­вого статусу ВАТ «Дніпроенерго», а також особливості визнання цього підприємства банкрутом.

Рожок О. В. — студент групи № 504 «Дер­жавна фінансова підтримка санації підприєм­ства». Обрана тема доповіді була присвячена розгляду особливостей державної фінансової підтримки санації підприємств. А також про­аналізовано роль Державного департаменту з питань банкрутства підприємств та органі­зацій як основного органу, що реалізує заходи із запобігання банкрутства підприємств, здійснення процедур відновлення платоспро­можності боржника.

Рабазулькіна О. О. — студентка групи № 503 «Державний департамент з питань бан - крутства».В першу чергу, студенткою вичерп­но було розкрито зміст основних причин, які призвели до створення Державного департа­менту з питань банкрутства як урядового ор­гану держаного управління, котрий входить до складу Міністерства економіки України та йому підпорядковується. Також визначено мету його створення та правовий статус.

Соколова Є. П. - студентка групи № 503 «Господарський суд як суб’єкт процесуаль­них правовідносин у провадженні справ про банкрутство». Студенткою на початку до­повіді визначено мету обраного виступу, а са­ме, дослідження особливостей процесуально­го статусу та характеру повноважень госпо­дарського суду в проваджені у справах про банкрутство, а також проблем, пов’язаних із гласністю, відкритістю судового процесу і за­стосуванням суддівського розсуду при роз­гляді зазначених справ. Відтак, Соколо­ва Є. П. робить висновок, що за провадження спеціалізованих судів з розгляду справ про банкрутство можливе лише за наявності на­уково обґрунтованої концепції реформуван­ня законодавства про банкрутство та створен­ня економічних умов для функціонування та­ких судів.

Чеботар О. А. - студентка групи № 503 «Протиріччя органів ДПС у виконавчому про­вадженні». Чеботар О. на підставі статистич­них даних та звітної документації органів дер­жавної влади робить висновок в своїй до­повіді, що у більшості справ на тривалість ви­конання рішень національних судів впливає порушення провадження у справі про бан­крутство підприємства-боржника. У зв’язку з цим заявники змушені скаржитися до Євро­пейського суду з прав людини. Відтак, автором зроблено висновок про необхідність удоскона­лення положень законодавства України, які стосуються строків тривалості процедур са­нації та ліквідації у справах про банкрутство.

Марченко К. В. - студентка групи 503 «Банкрутство і податки». Основний зміст ви­ступу Марченко К. В. був присвячений аналізу положень Закону України «Про поря­док погашення зобов’язань платників по­датків перед бюджетами і державними цільо­вими фондами» та «Про відновлення платос­проможності боржника або визнання його банкрутом». Зокрема, розглядалися проблем­ні питання оподаткування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо обов’язко­вих платежів та зборів тощо.

Головко Ю. Ю. - студентка групи № 504 «Діяльність арбітражних керуючих: норма­тивне врегулювання та необхідність законо­давчого вдосконалення» присвятила свій вис­туп аналізу правових норм щодо повнова­жень арбітражного керуючого та механізму їх реалізації на практиці, вказала на основні по­ложення нормативних актів, котрі потребу­ють нагального вдосконалення з метою оп - тимізації діяльності арбітражного керуючого.

Наприкінці заходу запрошені та, зокрема, головуючий круглого столу Жук Л. А. - к. е.н., професор кафедри господарського права і процесу, відзначили високий рівень підготов­ки до виступів студентів ЮІ «ІПКП», їх на­маганням навести різні точки зору науковців щодо проблемних питань банкрутства та спроби висловити власні пропозиції удоско­налення чинного національного законодавст­ва про банкрутство. Також запрошеними була висловлена пропозиція щодо проведення подібних заходів найближчим часом.

Відтак, одностайно було ухвалено:

— продовжити розгляд вищезазначених актуальних науково-практичних проблем на подальших конференціях як в НАУ, так і за межами;

— рекомендувати доповіді, які мають нові наукові

Результати до опублікування у Юридич­ному віснику;

— продовжити наукові роботи і дослідження за напрямками удосконалення відновлення платоспроможності господарю­ючих суб’єктів.