joomla
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право

УДК347.8 (045)

В. С. Цимбалюк, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету

Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права» НАУ

У статті висвітлені питання щодо формування системи знань стосовно правових питань організації інформатики та безпеки інформаційних систем у цивільній авіації, а також напра - цювання пропозицій у контексті вдосконалення законодавства у цій сфері

Ключові слова: інформаційна безпека, правова інформатика, інформатизація, комп’юте­ризація.На початку ХХІ ст. спостерігається бурх­ливий розвиток комп’ютерних інформацій­них технологій у всіх сферах суспільної діяльності. Відтак є гостра потреба у форму­ванні межі правознавства та інформатики но­вого наукового напряму, який отримав на­зву - правова інформатика. Правова інфор­матика нині розглядається як комплексний напрямок у складі інформаційного права. Ос­новним її предметом є проблеми системної інформатизації правотворчості, правозасто - сування та правової освіти у різних галузях суспільної діяльності. Про важливість опану­вання комплексу знань, напрацьованих у пра­вовій інформатиці, широким загалом юристів свідчить і те, що у 2007 р. відповідна навчаль­на дисципліна, поряд з інформаційним пра­вом, уведена у навчальний процес при підго­товці фахівців з права у Юридичному інсти­туті «Інститут повітряного і космічного пра­ва» Національного авіаційного університету.

Одним із провідних інститутів спеціаль­ної частини правової інформатики та інфор­маційного права є проблематика, що пов’яза­на з безпекою функціонування автоматизова­них інформаційних систем, які побудовані на основі сучасної комп’ютерної техніки та тех­нологій електронної телекомунікації. Врахо­вуючи, що зазначені засоби активно впровад­жуються та застосовуються і у сфері інфор­маційного забезпечення діяльності цивільної авіації, виникла потреба наукової підтримки цього соціальнотехнологічного явища, як складової правової інформатики та інфор­маційного права у комплексі з правовим регу­люванням суспільних відносин, пов’язаних із використанням повітряного простору, авіаційного транспорту, цивільної авіації, її безпеки тощо.

Також, враховуючи суспільну значимість упровадження здобутків науково-технічного прогресу у сфері інформатики в різних со­ціальних системах, положення стосовно неї, а також інформаційної безпеки визначені на конституційному рівні та частково в інфор­маційному законодавстві.

Так, у ст. 17 Конституції України зазначе­но, що інформаційна безпека є найваж­ливішою функцією держави, справою всього Українського народу. Пунктом 5 ч. 1 ст. 92 Конституції України передбачено, що засади організації та експлуатації транспорту та зв’язку визначається виключно законами Ук­раїни. У вищезазначеній статті, у п. 12, є пра-


Вова норма, що виключно законами України визначається організація інформатики.

У Законі України «Про інформацію» та­кож є зобов’язуюча норма (ст. 4), що законо­давство про інформацію складає і законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформації. У цьому ж Законі (ст. 5) визначе­но і такий основний принцип інформаційних відносин, як законність одержання, викорис­тання, поширення та зберігання інформації.

Мета даної публікації - висвітлення ок­ремих результатів дослідження, яке прово­диться у Науково-дослідному центрі, спільно з кафедрою конституційного і адміністратив­ного права Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національ­ного авіаційного університету, спрямованих на формування системи знань стосовно пра­вових питань організації інформатики та без­пеки інформаційних систем у авіації, а також напрацювання пропозицій щодо удоскона­лення законодавства у сфері авіації.

Проведені наукові дослідження свідчать, що в авіації України здійснюється активне впровадження здобутків інформатики для за­безпечення інформаційної діяльності (дій, спрямованих на задоволення власних інфор­маційних потреб, а також інформаційних по­треб громадян, юридичних осіб і держави). Зазначене, як тенденція, відповідає окремим складовим інформатизації різних соціальних систем в умовах формування інформаційного суспільства в Україні, Це також дає підстави стверджувати, що інформація в авіаційній га­лузі є галузевим видом інформації та скла­дається у галузеві інформаційні ресурси.

Інформатизація авіаційної галузі має відношення не тільки до галузевої інфор­маційної діяльності, а й опосередковано за­чіпає потреби та інтереси пасажирів та пра­цівників авіаційної галузі, у тому числі: їх права і свободи як людей, громадян, гарантій цих прав і свобод; визначає обов’язки грома­дян, їх правосуб’єктність, правовий режим власності на інформацію; порядок застосу­вання мов; реалізацію засад регулювання праці співробітників авіаційної галузі тощо.

У той же час з’ясовано, що правове забез­печення як складова інформатизації авіацій­ної галузі не має належної юридичної бази, у тому числі у чинному Повітряному кодексі

України та інших законодавчих актах, що ре­гулюють правовідносини в авіації. Це може у подальшому негативно впливати на підтри­мання інформаційної безпеки, зокрема, на охорону та захист від правопорушень стосов­но комп’ютерних інформаційних систем, які розробляються, застосовуються, удосконалю­ються та впроваджуються в інформаційній сфері діяльності авіації.

Не вирішення зазначеного легально (на рівні законодавства) розглядається не тільки як загроза інформаційній безпеці в авіації, а й екстраполюється на загрозу інформаційній безпеці людини, суспільства, держави, міжна­родного співтовариства. Наукові досліджен­ня свідчать, що в сучасних умовах формуван­ня глобального інформаційного суспільства, комп’ютерні інформаційні системи в авіації можуть розглядатися терористами, різними злочинними організаціями (у тому числі між­народними), а також конкурентами у авіа­ційній галузі як предмет протиправного зазіхання: терористичних актів; для ведення спеціальних інформаційних операцій у ході інформаційної боротьби та інформаційних війн; недобросовісної конкуренції тощо.

Не виключаються загрози порушення функціонування комп’ютерних інформацій­них систем в авіації з хуліганських та інших мотивів окремими особами, зокрема стосовно інформаційних ресурсів, які реалізуються із застосуванням Інтернет.

Загальний огляд проблематики суспіль­них відносин у сфері інформатики, інформа­тизації, комп’ютеризації, автоматизації у інформаційній сфері зроблено не тільки на рівні статей, а й у монографіях деяких вітчиз­няних дослідників [1-10].

Водночас відсутність правової бази на рівні законодавства стосовно інформатики, інформатизації в авіаційній галузі може роз­глядатися, при виникненні колізій в суспіль­них інформаційних відносинах, як підстава для уникнення відповідальності осіб, які своїми діяннями скоять, чи будуть намагати­ся скоїти порушення функціонування інфор­маційних систем на підставі того, що такі си­стеми не мають правового закріплення для існування на рівні Законів, прийнятих Вер­ховною Радою України, регулювання їх ство­рення, охорони та захисту. Підсилення такої аргументації може бути зроблено із посилан­ням на ст. 32 Конституції України, де зазначе­но, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім ви­падків, визначених законом, і лише в інтере­сах національної безпеки, економічного доб­робуту та прав людини.

Таким чином можуть бути трактовані і неоднозначні за змістом норми ст. 34 Консти­туції України: стосовно того, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використо­вувати і поширювати інформацію усно, пись­мово або в інший спосіб - на свій вибір; та, що здійснення цих прав може бути обмежене за­коном в інтересах національної безпеки, тери­торіальної цілісності або громадського поряд­ку з метою запобігання заворушенням чи зло­чинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одер­жаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

При цьому може бути також зроблено по­силання на ст. 6 Конституції України, де за­значено як імперативну норму, що органи ви­конавчої і судової влади здійснюють свої по­вноваження у встановлених цією Консти­туцією межах і відповідно до законів України.

Як проблему, що потребує подальшого вирішення і відображення на законодавчому рівні, пропонується звернути увагу науковій громадськості і практикам на те, що зазначе­ний у Конституції України термін «інформа­тика» не знайшов свого розкриття на рівні га­лузевого законодавства, у тому числі законо­давства, що регулює правовідносини у галузі транспорту, зв’язку інформатизації. У зв’язку з цим у порядку подальших наукових розро­бок пропонується напрацювання теоретич­них положень стосовно співвідношення сут­ності і змісту термінів «інформатика», «інформатизація», «автоматизація», «ком­п’ютеризація».

Як узагальнення, проведеного наукового дослідження та напрацювань практичних ре­комендацій щодо вдосконалення правового регулювання у сфері інформаційної безпеки функціонування авіації (у тому числі цивільної авіації) пропонується уведення ок­ремого розділу у законопроект нової редакції

Повітряного кодексу України стосовно норм приписів, заборон та дозволів, пов’язаних з інформатикою, інформатизацією, автомати­зацією інформаційних процесів. Це дозво­лить створити законодавчу базу для ре­алізації таких функцій права, як регулятивну, інтегративну, інформативну, охоронну та за­хисну стосовно визначення державних га­рантій діяльності авіації, у тому числі цивільної авіації, пов’язаної з її галузевою інформацією.

На розгляд науковій громадськості вино­сяться пропозиції стосовно варіанта форму­вання структури розділу, пов’язаного з осно­вами організації інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації до проекту нової редакції Повітряного кодексу України у такому змісті:

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У АВІАЦІЇ Стаття Інформатика в авіаційній діяльності

Інформатика в авіаційній галузі є комп­лексною діяльністю уповноважених на те суб’єктів, спрямована на створення, розвиток та застосування в різних сферах функціону­вання авіапідприємств, установ, організацій авіаційної галузі автоматизованих інформа­ційних систем, мереж, ресурсів та інформа­ційних технологій, які побудовані на основі сучасної електронно-обчислювальної (ком­п’ютерної) та електронно-комунікаційної техніки.

Авіапідприємства та органи уповнова­жені здійснювати державне управління у сфері авіації, для удосконалення інформацій­ного забезпечення своєї діяльності мають право впроваджувати здобутки інформатики відповідно до Конституції України, чинного законодавства України про інформацію, ін­форматизацію, охорону і захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Правову основу регулювання інформати­ки в цивільній авіації становить Конституція України, спеціальне інформаційне законодав­ство України, окремі галузеві закони та, на їх розвиток, прийняті підзаконні нормативно - правові акти уповноважених на те законодав­ством органів виконавчої влади.

Стаття_ Об’єкти інформатики в авіаційній галузі

Об’єктами інформатики в авіаційній га­лузі є соціально-технічні і технологічні яви­ща, пов’язані з автоматизацією інформацій­ного забезпечення діяльності щодо викорис­танням інформаційного простору:

Відомості, повідомлення, дані, сигнали, коди, знання тощо про події і явища що відбу­валися, відбуваються чи відбудуться стосов­но діяльності підприємств, установ, організа­цій в авіаційній галузі;

Інформація - результат аналітико-синте- тичної чи евристичної діяльності суб’єктів у сфері авіації щодо забезпечення їх діяльності, а також задоволення потреб людини, суспіль­ства, держави, міжнародного співтовариства стосовно функціонування авіації;

Інформаційні ресурси - множина інфор­мації, що збирається, оброблюється, пере­дається та зберігається в різноманітних інформаційних системах (базах даних) струк­турних підрозділів забезпечення діяльності авіації (у тому числі із застосуванням автома­тизованих, комп’ютеризованих інформацій­них технологій);

Інформаційні технології - технології створення, передачі, збору, обробки, зберіган­ня інформації, інформаційних ресурсів;

Електронно-обчислювальні машини (комп’ютери), їх системи та інші засоби за­безпечення їх функціонування - апаратно - програмні засоби призначені для автоматизо­ваної обробки, збирання, зберігання, передачі та захисту електронних ресурсів;

Електронно-обчислювальні (комп’ютерні) програмні засоби - засоби призначені для функціонування технічних пристроїв комп’ю­терів (електронно-обчислювальних машин);

Засоби електронної телекомунікації, їх мережі;

Нормативно-правові акти та інша доку­ментація стосовно створення, застосування та розвитку комп’ютерних інформаційних си­стем у авіації.

Стаття_ Інформатизація у авіаційній галузі

Інформатизація авіаційної галузі вклю­чає комплекс взаємопов’язаних організацій­но-правових, фінансово-економічних, науко­вих, технічні та інші процеси, які спрямовані

На створення умов для задоволення інфор­маційних потреб структурних підрозділів і окремих працівників авіапідприємств, грома­дян, суспільства та державних органів на ос­нові здобутків інформатики.

Інформатизація авіаційної галузі є од­нією із провідних складових удосконалення і розвитку автоматизації інформаційного за­безпечення діяльності структурних підроз­ділів, які забезпечують діяльність авіації на основі комп’ютерних технологій.

Для забезпечення успішного функціону­вання і розвитку систем інформації, інфор­маційної діяльності в авіації, правового їх ре­гулювання здійснюються: науковий супровід, відповідні фундаментальні та прикладні на­укові, науково-технічні, дослідно-конструк­торські роботи.

Фундаментальні наукові дослідження ін­форматизації авіаційної галузі здійснюються за рахунок державного бюджету. Прикладні наукові дослідження здійснюються за замов­леннями суб’єктів авіаційної галузі, їх струк­турних підрозділів, уповноважених на те ор­ганів державної влади на госпрозрахунковій основі.

Стаття_ Інформаційна безпека у авіації

Підтримка, охорона та захист інформа­ційної безпеки у авіації є однією із найваж­ливіших функцій держави, справою кожного, хто залучений до діяльності авіаційної галузі.

Безпека інформаційних систем в авіації включає комплекс суспільних відносин сто­совно встановлення і дотримання правил, ви­мог, визначених законодавством України, у підзаконних нормативно-правових, норма­тивно-технічних та інших актах, а також у державних технічних стандартах, що спрямо­вані на підтримання належного функціону­вання, охорони та захисту інформаційних си­стем у авіаційній галузі.

Охорона і захист інформаційних систем в авіації гарантується державою відповідно до законодавства та заснованих на ньому підза - конних нормативно-правових актів уповно­важених на те органів державної виконавчої влади України.

Структурні підрозділи діяльності авіації, які впроваджують, застосовують та удоскона­люють власні інформаційні системи зобов’язані вживати заходи, спрямовані на поперед­ження, запобігання, усунення порушень (за­гроз) функціонування цих систем та наслід­ків таких порушень.

Забороняється вчиняти дії, спрямовані на порушення функціонування інформаційних систем в авіації, у тому числі комп’ютерних.

Скоєння протиправних діянь стосовно інформаційних систем в авіації тягне дисцип­лінарну, цивільну, кримінальну чи адмініст­ративну відповідальність порушника відпо­відно до чинного законодавства України».

Визначення місця розділу (і відповідно нумерації статей) у чинному Повітряному ко­дексі України чи проекті нової його редакції, що була розроблена робочою групою у Дер­жавній авіаційній адміністрації України, за­лежить від розуміння важливості інформа­ційних правовідносин та інформаційної без­пеки у галузі авіації серед вищого керівницт­ва країни. Як альтернатива, для того, щоб не порушувати загальної нумерації розділів і статей Повітряного кодексу України пропо­нується визначення місця зазначеного розді­лу в кінці кодексу, перед прикінцевими поло­женнями.

Література

1. Голубев В. О., Гавловський В. Д., Цимба - люк В. С. Інформаційна безпека: проблеми бо­ротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій: монографія / за заг. Ред. Р. А. Калюжного - Запоріжжя: «Просвіта», 2001. - 252 с.

2. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): монографія / Р. А. Калюжний, О. Д. Крупчан, В. Д. Гав­ловський, [та ін.] / за заг. Ред. М. Я. Швеця,

О. Д. Крупчана. - К.: НДЦ правової інформа­тики АПрНУ, 2002. - 191 с.

3. Інформаційне забезпечення управ­лінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і прак­тики: монографія / Р. А. Калюжний, В. О. Ша - мрай, В. Д. Гавловський, [та ін.] / за ред. Р. А. Калюжного та В. О. Шамрая. - К.: АДПС України, 2002. - 296 с.

4. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права: монографія / В. М. Брижко, В. Д. Гавловський, Р. А. Калюж­ний, [та ін.] / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Ка­люжного. - Ужгород: ІВА, 2003. - 240 с.

5. Правова інформатика: система інфор­матизація законотворчої, право-застосовсов - чої, право-охоро-нної, судочинної та право - освітньої діяльності в Україні: монографія / В. М. Брижко, І. А. Вознюк, В. Д. Гавловсь - кий, [та ін.] / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Ка­люжного. - Ужгород: ІВА, 2003. - 168 с.

6. Інформаційне право та правова інфор­матика у сфері захисту персональних даних: монографія / В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цим - балюк, М. Швець / за ред. М. Швеця. - К.:НДЦПІ АПрН України. - 2005. - 334 с.

7. Е-майбутне та інформаційне право / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець, М. Ко­валь, Ю. Базанов / за ред. М. Швеця. - К.: НДЦПІ АПрН України. - 2006. - 234 с.

8. Е-боротьба в інформаційних війнах та інфор-маційне право / В. Брижко, М. Швець, В. Цимбалюк / за ред. М. Швеця. - К.: НДЦПІ АПрН України. - 2007. - 234 с.

9. Електронна торгівля (правовий ас­пект регулювання): монографія / за заг. ред. проф. В. Костицького. - К.: «МП Леся», 2007.- 212 с.

10. Електронна комерція: правові засади та заходи удосконалення: монографія / В. Брижко, А. Новицький, В. Цимбалюк, М. Швець / за ред. М. Я. Швеця. - К.: НДЦПІ АПрН України, 2008. - 149 с.