joomla
ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право

УДК 378.6:347.8 (045)

В. Д. Шинкарук,

Доктор філологічних наук, професор

У статті висвітлено етапи історичного розвитку Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету, обґрунтовано особливість підготовки юристів та фахівців в галузі інформаційної діяльності для авіаційної галузі.

Ключові слова: вища освіта, дослідницький університет, правова дисципліна, навчальний процес.Вища освіта є фундаментом людського роз­витку та прогресу суспільства, а також виступає гарантом індивідуального розвитку, сприяє формуванню інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро - і макроекономічному рівнях повинні гармонійно поєднуватися з модернізацією освіти для того, щоб задовольнити потреби й прагнення людей, особливо молоді, встановити нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності.

Національний авіаційний університет нале­жить до числа найпрестижніших вищих нав­чальних закладів України. Його витоки сягають перших років XX сторіччя.

Як багатопрофільний навчальний заклад університет готує фахівців з різних технічних спеціальностей, а також фізиків, математиків, економістів, менеджерів, біотехнологів, екологів, психологів, соціологів, правознавців, перекла­дачів, журналістів, дизайнерів, архітекторів, до - кументознавців, тощо для авіатранспортної та інших галузей економіки.

Правові дисципліни викладались в універси­теті протягом усього періоду існування. У пово­єнні роки була створена секція права, що знахо­дилась у складі кафедри техніки безпеки і про­типожежної безпеки, яку в 1964 році перейме­новано в кафедру охорони праці та оточуючого середовища. Колектив кафедри очолював кан­дидат технічних наук, доцент Л. А. Буриченко. Група висококваліфікованих юристів забезпечу­вали читання курсів «Повітряне право», «Тру­дове законодавство», «Основи права» та інші.

У 1982 році створено кафедру культури і права на базі кафедри теорії і практики вихов­ної роботи в цивільній авіації. Кафедрою керу­вав кандидат філософських наук, доцент Г. А. Лі­совик. Секцію права очолював протягом восьми років з 1985 року по 1993 рік відомий вчений юрист і педагог, доктор юридичних наук, про­фесор В. М. Марчук.

Після проголошення Україною державного суверенітету і незалежності авіакосмічна галузь України в числі перших відчула на собі юри­дичну незахищеність підприємств і авіаком­паній, а також відсутність відповідного рівня правового забезпечення їх діяльності, обумовле­ну відсутністю спеціалізованої підготовки юрис­тів. Тому керівники підприємств і установ авіа - космічної галузі України стали ініціаторами від­криття спеціальності «Правознавство» на базі Національного авіаційного університету. Поча­ток підготовки фахівців за спеціальністю 6.030402 «Правознавство» в Національному авіа­ційному університеті став відгуком на вимогу часу.

Доцільність створення окремого факультету була очевидною.

Рішенням Вченої ради Національного авіа­ційного університету від 19 вересня 2001 року був створений юридичний факультет і сформо­вані базові кафедри історії та теорії держави і права, конституційного і адміністративного права, цивільного права і процесу, кримінально­го права і процесу, повітряного і космічного пра­ва. В структуру факультету увійшли дві загаль - ноуніверситетські кафедри: історії і філософії.

З грудня 2001 року започатковано наукові розробки з національного повітряного права, з яких пріоритетними визначені такі напрями дослідження: правова регламентація безпеки польотів, правове регулювання міжнародних і національних комерційних повітряних сполу­чень; правовий статус повітряного судна та


Екіпажу, правові основи попередження незакон­ного втручання в діяльність цивільної авіації, по­передження правопорушень і відповідальність за них, процедури адаптації національного повітря­ного права до права Європейського Союзу.

Юридичний факультет плідно співпрацював і зараз співпрацює з Інститутом повітряного і космічного права Лейденського університету, з авіатранспортною комісією Міжнародної тор­говельної палати, юридичною службою регіо­нального відділення ІКАО в Європі, з Міжна­родним центром космічного права Національ­ної академії наук України.

У 2007 році Юридичний інститут було пе­рейменовано в Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права».

З метою забезпечення підготовки висококва­ліфікованих фахівців та проведення фундамен­тальних і прикладних наукових досліджень що­до правового регулювання відносин, що вини­кають у сфері правового інформаційного прос­тору, покращення підготовки фахівців за напря­мом «Документознавство та інформаційна діяль­ність», приведення назви Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» у відповідність до профілю і змісту його діяль­ності і на підставі рішення Вченої ради універ­ситету від 24 червня 2009 року, протокол № 6 перейменовано Юридичний інститут «Інститут повітряного і космічного права» в Інститут повітряного і космічного права та масових ко­мунікацій. Виведено зі структури Гуманітарного інституту кафедру українознавства, Лабора­торію лексикографічних досліджень, Лабора­торію документознавства та інформаційної діяльності, комп’ютерний клас та введено їх до структури Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій. Закріплено підго­товку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямом «Документознавство та інформаційна діяль­ність» за Інститутом повітряного і космічного права та масових комунікацій (випускова ка­федра - кафедра українознавства).

За останні роки Україна почала прискорени­ми темпами рухатись у напрямі інтеграції з єв­ропейськими державами. Для створення умов, що сприяють підвищенню конкурентоспромож­ності національних авіаперевізників та експеди­торів на міжнародних і внутрішньому ринках авіатранспортних послуг, необхідно здійснюва­ти підготовку юристів та документознавців ви­сокої кваліфікації для формування єдиного правового поля діяльності з урахуванням між­народних норм, шляхом уніфікації національ­них правових норм з міжнародним транспорт­ним правом щодо перевезень та їх транспортно- експедиційного обслуговування і приєднання України до ряду міжнародних конвенцій та ба­гатосторонніх угод, а також шляхом визначення ефективного механізму входження в міжна­родні транспортні організації та активної участі в їх діяльності.

На сьогодні відповідна нормативно-правова база в Україні недостатньо опрацьована, галузь працює переважно за нормативними актами, що були розроблені ще в СРСР. Зрозуміло, що та­ке становище не тільки стримує інтеграцію Ук­раїни до Євросоюзу, а й заважає національним авіаперевізникам працювати за зрозумілими для всіх правилами та стандартами, що відповіда­ють міжнародним вимогам та повністю покри­вають діяльність даної галузі. Тому Інститут повітряного і космічного права та масових ко­мунікацій зосереджує увагу на такому важливо­му аспекті, як правова основа діяльності авіа­ційної галузі, інтеграція та погодження зі світо­вими нормами права.

В умовах існування великої кількості не адаптованих до вимог сьогодення, часто взаємо - виключаючих або неповних нормативно-право­вих актів, які регулюють діяльність авіаперевіз- ників на різних рівнях, вітчизняним компаніям важко працювати. Щоб полегшити діяльність та підвищити їх конкурентоспроможність на міжнародному рівні, необхідно привести націо­нальне законодавство в цій галузі у відповід­ність з міжнародними нормами та стандартами, оскільки існуюча нормативно-правова база, яка регулює відносини авіаційного сполучення та значною мірою впливає на діяльність суб’єктів цих відносин, дуже розрізнена.

Інтеграція України в європейську та світову транспортні системи є одним з пріоритетних на­прямів розвитку. Для досягнення цієї мети ін­ститут визначив і деякі правові заходи, по-пер­ше, уніфікація національної нормативно-право­вої бази вітчизняного транспорту і транспортної діяльності в Україні з відповідними міжнарод­но-правовими нормами, по-друге, уніфікація національних правових норм з міжнародним транспортним правом щодо міжнародних пере­везень та їх транспортно-експедиційного обслу­говування і приєднання України до ряду міжна­родних конвенцій та багатосторонніх угод.

Вітчизняні перевізники без узгодження віт­чизняного законодавства з міжнародним, пере­буватимуть в складній системі правових відно­син, що тягне правову невизначеність. Ряд пре­тензійних позовів по відношенню до компанії, неузгодженість політики регулювання (взаємо­дії) між суб’єктами ринку авіаперевезень в кінцевому випадку призводить як до фінансо­вих втрат самих суб’єктів, так і до погіршення їх іміджу. Тобто глобалізація в цьому питанні мо­же мати позитивні результати тільки в тому ви­падку, коли йдеться про спрощення системи ре­гулювання відносин повітряного сполучення.

А для досягнення цієї мети науковцями інсти­туту заплановано створити таку інформаційну систему, яка б включала в себе всі нормативні документи (конвенції, міждержавні угоди та інші нормативні акти, як зовнішні, так і внут­рішні, які стосуються повітряного права). Та­кож науковцями Інституту заплановано опра­цювати судову практику та коментарій щодо застосування таких нормативних актів. Це, на нашу думку, значно полегшить діяльність су­б’єктів авіаперевезень, покращить практику вирішення спорів у судовому порядку і, взагалі, вдосконалить відносини в цій галузі.

Така інформаційна система має цінність ще й тому, що виходячи з подій, які відбуваються у світі останнім часом, вона має більш чітко зорі­єнтувати вітчизняних авіаперевізників, зайня­тих у міжнародних авіаперевезеннях, в особли­востях правового режиму «відкритого неба». Крім того, така робота може значно розширити уяв­лення про діяльність, що проводиться ІСАО в інтересах встановлення загальних техніко-юри - дичних правил у галузі міжнародної аерона­вігації та міжнародного повітряного транспорту.

Наукові дослідження, які здійснюються Ін­ститутом повітряного і космічного права та ма­сових комунікацій, є найпершою в Україні спробою комплексного, ґрунтовного та всебіч­ного аналізу впливу норм міжнародного повіт­ряного законодавства на діяльність авіатранс - портної галузі в Україні, а також перспектив її подальшої інтеграції до міжнародних органі­зацій та об’єднань, відповідності існуючих нор­мативно-правових актів міжнародним вимогам та шляхів подальшого розвитку і адаптації ук­раїнської законодавчої бази. Це має велике зна­чення, оскільки в Україні на сьогодні гостро пос­тає питання розробки нового основного норма­тивного акта, який би займався регулюванням діяльності авіатранспортної галузі.

Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій має свою специфіку, зу­мовлену особливостями підготовки юристів та фахівців в галузі інформаційної діяльності для авіаційної галузі. Тому, окрім традиційних спеціалізацій у підготовці фахівців з правознав­ства, якими є цивільно-правова та господарсь­ко-правова спеціалізації, в інституті здійсню­ється поглиблене вивчення транспортного пра­ва. Одночасно ми врахували особливості сучас­ного суспільного розвитку і потреби фахівців на ринку праці.

Підготовка юристів та документознавців денної, заочної форм навчання та післядиплом - ної освіти здійснюється в обсягах діючих освітньо-професійних програм Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, підготовка юристів поєднує отри­мання однієї із спеціалізацій: «Транспортне право», «Цивільне та трудове право», «Госпо­дарське право», «Земельне та екологічне пра­во», «Конституційне та фінансове право», «Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат» з поглиб­леним вивченням іноземної мови і спеціалізова­них навчальних дисциплін в галузі повітряного і космічного права.

Особливостями інституту є додаткова профі - лізація в галузі міжнародного та національного космічного і повітряного права; підготовка на базі інформаційно-аналітичного центру Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО); стажування в юридичних відділах авіапідприємств і авіаком­паній; відповідних міжнародних організаціях.

Студенти спеціальності Правознавство от­римують фундаментальну професійну підго­товку висококваліфікованих фахівців-юристів. Оволодівши знаннями з теорії держави і права, етики професійної діяльності, юридичної деон­тології, конституційного права, адміністратив­ного права, кримінального права і процесу, цивільного права і процесу, екологічного права, господарського права і процесу, студенти отри­мують теоретичну та практичну підготовку до виконання посадових обов’язків юриста.

Студенти спеціальності «Документознав - ство та інформаційна діяльність» поглиблено вивчають правові дисципліни. У сучасних умо­вах успішне функціонування адміністративних державних органів влади і пов’язаних із їх діяль­ністю інших установ науково-дослідних інсти­тутів, архівів, відділів діловодства, аналітичних відділів, установ соціальної сфери, комерційних організацій тощо залежить від наявності висо­кокваліфікованих фахівців у сфері документоз - навства та інформаційної діяльності, адже саме вони забезпечуватимуть організацію діловод­ства, документне та інформаційне обслугову­вання управлінської діяльності. Ця галузь має низку перспективних напрямів розвитку, нап­риклад, управлінське документознавство. інфор - маційно-документне забезпечення органів уп­равління, архівних установ та інших сфер со­ціальної діяльності, науково-інформаційна ді­яльність, дослідження з питань теорії, методики та організації використання комп’ютерних і те­лекомунікаційних технологій в інформаційно - документних процесах.

Фахівець-документознавець здатний буде вирішувати проблеми теоретичного характеру як у сфері документознавства, так і у сфері ін­формаційних технологій у документознавстві, орієнтуючись при цьому на їхнє практичне за­стосування.

Основними сферами та об’єктами діяльності випускників із вищою освітою за професійним спрямуванням документознавця, інженера з на­уково-технічної інформації інформаційна ді­яльність у сучасному суспільстві, спрямована на організацію збирання, зберігання, перетворен­ня, використання та розповсюдження інфор­мації. Від насиченості суспільства документами залежить рівень цивілізованості і культури на­ції, країни, людства. Оскільки в умовах інфор­матизації значно зросла потреба в інформацій­ному забезпеченні різних сфер суспільного жит­тя, посилилися інтеграційні зв’язки в багатьох сферах інформаційної діяльності (центрів інформації та документації, видавництв, архівів тощо) з такими соціальними інституціями як управління, наука, виробництво, освіта, культу­ра, комерція, бізнес тощо, то професійна діяль­ність у галузі інформації та документознавства набуває особливої соціальної ваги.

Навчальний процес в інституті забезпечують 7 кафедр: теорії та історії держави і права; консти­туційного і адміністративного права; криміналь-image008
Ного права і процесу; цивільного права і процесу; господарського права і процесу; повітряного, кос­мічного та екологічного права; українознавства.

Кафедри інституту укомплектовані високо­кваліфікованими науково-педагогічними кад­рами: академік НАН України - 1; член-корес - пондент Академії правових наук - 4; доктори наук, професори - 18; кандидати наук, доценти - 68; старші викладачі, асистенти - 42.

Науково-дослідну та практичну діяльність в інституті забезпечують:

- криміналістична лабораторія, в якій сту­денти додатково вивчають особливості і сучасні методи розслідування надзвичайних ситуацій і правопорушень на повітряному транспорті;

- науково-дослідний центр проблем повіт­ряного, космічного та екологічного права, до го­ловних завдань якого віднесені: накопичення та обробка нормативно-правових актів, що регу­люють авіакосмічну галузь; створення банку да­них про нормативну базу в галузі міжнародного та європейського повітряного і космічного права; проведення порівняльного аналізу законодавства різних країн; визначення шляхів адаптації націо­нального законодавства до права Європейського Союзу;

- лабораторія новітніх технологій юридич­ної освіти забезпечує розробку положень систе­ми організації навчальної роботи Інституту відповідно до сучасних досягнень педагогічної науки;

- зала судових засідань, де студенти в ігро-вій формі закріплюють теоретичні знання та здобува­ють практичні навички роботи судових органів;

- методичний кабінет забезпечує потреби Інституту навчальною, навчально-методичною, науковою літературою, фаховими періодични­ми виданнями;

- лабораторія лексографічних досліджень створена з метою територіальної локалізації на­укових досліджень науково-технічної терміно­логії та термінології з документознавства та ін­формаційної діяльності, для укладання та збе­рігання картотеки термінів, методичної, науко­вої літератури з термінології, для можливості комп’ютерного опрацювання зібраних термінів, оскільки кафедра працює над держбюджетною темою № 29/12.01.01 «Лінгвістичне досліджен­


Ня і лексикографічний опис термінології з доку - ментознавства та інформаційної діяльності»;

- лабораторія з документознавства та інфор­маційної діяльності створена з метою поглибле­ного вивчення дисциплін «Документознавство» та «Документологія», які закладають теоре­тичні основи для всіх спеціальних дисциплін до - кументознавчого циклу і є базовими дисциплі­нами для підготовки фахівців зі спеціальності 6/7/8.020105 «Документознавство та інфор­маційна діяльність». Також створення гуртка на базі лабораторії покликано забезпечити компле­ксне відображення споріднених проблем розвит­ку документознавства, бібліотекознавства, архіво­знавства, музеєзнавства та висвітлити теоретичні засади цих наук, їхній вплив на практику. Отри­мані під час роботи у гуртку знання, вміння і на­вики можуть бути використані студентом у про­цесі написання курсових і дипломних робіт, під час фахової практики, а також можуть стати ос­новою подальших наукових досліджень, оскільки не лише допоможуть організувати набуті знання в цілісну систему, але й глибше пізнати і осмис­лити особливості документознавчого процесу.

Студенти інституту мають можливість набу­ти практичні навички в юридичній клініці, яка створена за зразком офісу юридичної консуль­тації, де студенти працюють під керівництвом досвідчених викладачів-кураторів та практику­ючих юристів, розв’язують реальні правові проблеми, вчаться знаходити юридичне рішен­ня та допомагати клієнтам у захисті їх законних прав та інтересів.

В інституті формуються нові наукові напря­ми по розробці і вдосконаленню системи націо­нального повітряного права та адаптації міжна­родного космічного права, здійснюється підго­товка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.

Пріоритетними визначені наступні напрям­ки наукових досліджень:

- правове забезпечення модернізації україн­ського суспільства;

- правова регламентація безпеки польотів;

- правове регулювання міжнародних і націо­нальних повітряних сполучень;

- гуманітарна традиція і технологічний ста­тус мови в інформаційному суспільстві;

- правові основи попередження незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

- попередження правопорушень і відпо­відальність за них;

- процедури гармонізації національного права і права Європейського Союзу;

- моделювання мовної ситуації поліетнічно - го українського суспільства та застосування но­вітніх інформаційних технологій для піднесен­ня його мовної культури.

Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій активно співпрацює із за­рубіжними партнерами: Братиславський уні­верситет імені Я. Каменського (Чехія), Карлів- ський університет (Чехія), юридичний факультет Загребського університету (Хорватія), факуль­тет права і управління Ягелонського універси­тету, м. Краків (Польща), Саратовська держав­на Академія права, юридичний факультет Ки­шинівського університету, юридичний факуль­тет Білоруського університету, Асоціація аме­риканських шкіл права, факультет права Па­ризького університету, Інститут європейської політики Католицького університету, м. Лейден, юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету, юридичний факультет Фло­рентійського університету, Лейденський універ­ситет (Нідерланди); Центральний європейський університет (Угорщина); Міжнародний універ­ситет довкілля (Швейцарія); Федеральна фі­нансова академія (Німеччина); Ліонська цент­ральна вища школа (Франція); Дрезденський технічний університет (Німеччина); універси­тети міст Генуя (Італія), Кордоба (Іспанія), Ханку (Корея), Ніцца і Нансі (Франція), Дела­вар (США).

Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій активно підтримує наукові зв’язки шляхом проведення міжнародних, все­українських наукових конференцій, «круглих столів», семінарів із залученням наукових уста­нов та навчальних закладів.

Проведені маркетингові дослідження ринку освітніх послуг показують, що існує попит на під­готовку, перепідготовку та підвищення кваліфі­кації таких фахівців як в Україні, так і серед за­рубіжних країн.

Наш досвід переконує, що саме такий підхід до підготовки юристів та документознавців є за­порукою їх професійності та конкурентоспро­можності.В. Д. Шинкарук

Институт воздушного и космического права и массовых коммуникаций: история и современность.

В статье освещены этапы исторического развития Института воздушного и космического права и массовых коммуникаций Национального авиационного университета, обоснованно особенность подготовки юристов и спе­циалистов в области информационной деятельности для авиационной отрасли.

V. D. Shynkaruk

Institute of Air and Space Law and Mass Communication: History and Modernity.

The article highlights the stages of historical development of the Institute of Air and Space Law and mass commu­nications of National Aviation University, illustrates peculiarities of preparing lawyers and specialists in the area of information activity for aviation.