joomla
«ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ)», підготовлену кандидатом технічних наук, доцентом Бойченком О. В
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право


УДК349:002:351.74 (049.32)

М. М. Гуренко-Вайцман,

Доктор юридичних наук, професор

Монографія є спробою широкого наукового дослідження організаційно-правових проблем ін­формаційної безпеки в органах внутрішніх справ України. Аналіз роботи визначає наукове спря­мування дослідження, яким стали підходи до інформаційної безпеки органів внутрішніх справ як самостійні соціально-правові явища в струк­турі інформаційних правовідносин. Крім того, автор у роботі досліджує проблеми реалізації ор­ганізаційно-правових засад інформаційної безпе­ки в органах внутрішніх справ у законодавстві України та відомчих нормативних актах МВС.

Автор зазначає, що діяльність органів внут­рішніх справ України щодо забезпечення належ­ного правопорядку, дотримання прав і свобод громадян, прав і законних інтересів інших суб’єк­тів суспільних відносин тісно пов’язана з низкою заходів щодо забезпечення інформаційної безпе­ки, що зумовлено специфікою організації роботи підрозділів органів внутрішніх справ під час ви­конання спеціальних завдань щодо профілакти­ки правопорушень, розкриття та розслідування злочинів. Це обґрунтовує актуальність науково­го дослідження широкого кола питань щодо ор­ганізаційно-правового забезпечення інформа­ційної безпеки в органах внутрішніх справ Ук­раїни.

Автором також визначено, що вибір ОВС Ук­раїни при дослідженні організаційно-правових заходів інформаційної безпеки зумовлений тим, що в умовах інформаційного суспільства роль цивілізованої держави полягає у якісному забез­печенні інформаційних прав, свобод та інфор­маційної безпеки особистості, що є одним із го­ловних завдань правоохоронної діяльності ОВС України. Це обґрунтовано тим, що нова техно­логія інформаційної безпеки України була по­ширена на ОВС України як основного суб’єкта правоохоронної системи держави. Орієнтація на цю технологію потребує формування нового, системного мислення у співробітників ОВС Ук­раїни, урахування їх інформаційних потреб та індивідуальних особливостей, відповідного ме­тодологічного забезпечення системи заходів інформаційної безпеки при широкому застосу­ванні інформаційно-пошукових систем у складі інтегрованого банку даних ОВС України.

Для виконання окресленого кола питань ав­тор поставив перед собою мету на основі аналізу теоретичних засад, специфіки правового регулю­вання та практичної реалізації заходів забезпе­чення інформаційної безпеки в діяльності ор­ганів внутрішніх справ виробити концепцію ме­ханізму заходів забезпечення інформаційної без­пеки органів внутрішніх справ і визначити шля­хи його удосконалення.

Наукова новизна запропонованої роботи зу­мовлена тим, що системно проблемні питання організаційно-правового механізму заходів за­безпечення інформаційної безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України у вітчизняній правовій науці не досліджувались, хоча в цьому є гостра потреба, насамперед через необхідність застосування систем інформаційного захисту при виконанні інформаційної взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ, пов’язаної з обмі­ном конфіденційними відомостями та даними.

Досягненням наукового доробку автора мож­на вважати запропоновану в роботі низку заходів щодо шляхів вирішення проблем нормативно­правового регулювання заходів інформаційної безпеки в діяльності міліції через вдосконалення законодавчих і відомчих нормативних документів.

Поряд із цим автором на підставі проведеного дослідження теоретичних засад, специфіки та правового регулювання й практичної реалізації в діяльності органів внутрішніх справ системи заходів інформаційної безпеки, сформульовано ряд положень та висновків, які в сукупності ут­ворюють єдину концепцію організаційно-право­вого механізму забезпечення інформаційної без­пеки в органах внутрішніх справ України.

У роботі автором запропоновано вирішити проблему визначення ролі держави та її основно­го важелю правоохоронної діяльності (ОВС Ук­раїни) в умовах становлення й розвитку системи заходів інформаційної безпеки за допомогою постановки та розв’язання завдання формування і реалізації відомчої політики інформаційної без­пеки ОВС України в організаційно-правовому ас­пекті. Досягненню цього результату сприятиме комплексне вирішення завдань формування відомчої політики інформаційної безпеки ОВС України, управління системою заходів інфор­маційної безпеки та його реалізація в умовах ста­новлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Автором визначено дефініцію відомчої ін­формаційної безпеки як багатогранну, багатоас - пектну категорію, що враховує єдність змісту та форми, інформаційні закономірності у розвитку інформаційної безпеки суспільства в тісному зв’язку з національною безпекою. Зокрема за­значено, що відомча інформаційна безпека - це єдина система захисту інформаційних ресурсів органів внутрішніх справ України, яка форму­ється на основі нормативно-правових актів дер­жави та інтегрується до єдиної системи націо­нальної інформаційної безпеки та інших держав, що мають відповідні дво - чи багатосторонні уго­ди з Україною. Означену категорію запропоно­вано ввести до проекту Закону України «Про інформаційну безпеку».

У роботі автором запропоновано стратегію впровадження комплексу заходів інформаційної безпеки для якісного забезпечення оперативно - розшукової діяльності ОВС України та вирішен­ня проблем транснаціональної злочинності як ОВС України, так і міжнародними правоохорон­ними органами, оскільки інформаційний обмін правоохоронних органів різних держав - запору­ка ефективності заходів у напряму протидії зло­чинності, що обов’язково передбачає викорис­тання відповідних технологій інформаційного за­хисту даних, які мають ознаки конфіденційності.

Крім того, автором підкреслена необхідність застосування новітніх систем інформаційного захисту під час створення й впровадження інте­лектуальних інформаційних систем та інтегро­ваних систем знань правоохоронних органів різних країн світу.

Отримані автором результати становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес. Отже, у науково-дослідній сфері вони можуть бути основою для подальшої розробки проблем забезпечення інформаційної безпеки в діяль­ності органів внутрішніх справ України. Також отримані результати може бути використано для підготовки та уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, відомчих нормативно-право­вих документів, покращення діяльності органів внутрішніх справ, а також у навчальному процесі.

Підсумовуючи слід зазначити, що моно­графія «Інформаційна безпека в органах внут­рішніх справ України (організаційно-правові за­сади)», підготовлена кандидатом технічних наук, доцентом Бойченком О. В., є однією з перших спроб комплексно, із застосуванням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досяг­нень організаційно-практичних заходів інфор­маційної безпеки, дослідити організаційно-пра­вові проблеми інформаційної безпеки в ОВС України та сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення.