joomla
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ)», підготовлену кандидатом технічних наук, доцентом Бойченком О. В
2 «КОСМІЧНЕ СМІТТЯ» — ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
3 «ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК РЕКВІЗИТ ФОНДОВОГО РИНКУ» Науково-практичний семінар щодо розвитку та удосконалення функціонування фондового ринку в Україні
4 ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕПУТАТА І ВИБОРЦІВ
5 ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
6 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА
7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
8 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В НАПРЯМІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ
9 БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
10 ВИДИ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
11 ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ НОРМИ ПРАВА ЯК БАЗОВОГО ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ ПРАВА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
12 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
13 ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН
14 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ: ЕКОНОМІЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ
15 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
16 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
17 ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В СИСТЕМІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН
18 ДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
19 ДОГОВІРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
20 ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАННЯ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ
22 ЕКОНОМІЧНІ ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
23 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
24 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СФЕРІ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ
25 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
26 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ
27 ЗАКОНОДАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
28 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ
29 ЗМІСТ ПРАВА НА ТОРГІВЕЛЬНІ МАРКИ
30 КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
31 КОДЕКС ДЕОНТОЛОГІЇ (ЕТИКИ) УЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ: ПОТРЕБА ЧАСУ
32 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
33 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
34 КРУГЛИЙ СТІЛ З ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕДУРАХ БАНКРУТСТВА
35 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТОВАРНОГО РИНКУ В ЦІЛЯХ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
36 НАУКА В СИСТЕМІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
37 ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ
38 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАСМІЧЕННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
39 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
40 ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ
41 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
42 ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИХ НА МІЖНАРОДНІЙ КОСМІЧНІЙ СТАНЦІЇ
43 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
44 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
45 ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
46 ПЕРЕОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ
47 ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
48 ПОНЯТТЯ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА УКРАЇНИ
49 ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
50 ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
51 ПРАВО НА СТРАЙК: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
52 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
53 ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
54 ПРАВОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
55 ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ
56 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
57 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ КОСМОСУ
58 ПРЕДМЕТ І МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА (науково-практичний семінар)
59 ПРО СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
60 ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
61 ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
62 ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРАВОВОГО КЛИМАТА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В АЭРОКОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
63 ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ПРАВОМ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ
64 РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
65 РОЗМЕЖУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ТРАНСПОРТНОГО І ПОВІТРЯНОГО ПРАВА
66 РОЗУМІННЯ «ДЕМОКРАТІЇ» ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
67 РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ
68 РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
69 РОЛЬ ЮРИСТА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ (науково-практичний круглий стіл)
70 СУТНІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
71 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ
72 СУЧАСНА ДЕРЖАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
73 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ОКРЕМИМИ ГАЛУЗЕВИМИ НАУКАМИ
74 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (за чинним законодавством України)
75 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
76 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
77 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОЧИНУ
78 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
79 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СИНЕРГІЗМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКІВ
80 Ф’ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ ЯК ВИД БІРЖОВИХ УГОД
81 ЦИВІЛЬНІ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ
82 ЧИКАГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1944 г.: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
83 ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СПРИЯТЛИВЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ