joomla
ІНФОРМАЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХСПРАВ
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

УДК 351.745.7 Анатолій МОВЧАН

Кандидат юридичних наук, начальник відділу освіти Департаменту освіти та науки МВС України

У статті розглянутоактуальні питання організації застосуван­ня оперативних обліків в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ та організац ії ефективної взаємодіїсуб'єктів вико­ристання обліків.

В статье рассмотрены актуальные вопросы организации приме­нения оперативных учетов в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и организации эффективного взаимодей­ствия субъектов использования учетов.

Highlights of organization of the operational registration's applying in the internal affairs bodies 'operational (surveillance) activity as well as the effective cooperation between subjects of the operational registration's applying are considered in this article.

Ключові слова: організація, оперативний облік, оперативно-роз - шукова діяльність, інформаційний центр, автоматизована інфор­маційна система.

Ключевые слова: организация, оперативный учет, оперативно­розыскная деятельность, информационный центр, автоматизиро­ванная информационная система.

Keywords: organization, operational registration, operational (surveillance) activity, information center, automated information system.

Ефективність оперативно-розшукової діяльності безпосеред­ньо залежить від повсякденної організаційної діяльності її суб'єктів; більше того, сама ОРД не існує поза своєю організа-ційною фор­мою.

Теоретичні аспекти організації оперативно-розшукової діяльності розглядалися в наукових працях Д. В. Гребельського, Е. О. Дідоренка, О. О. Дульського, І. П. Козаченка, Ю. Ю. Орлова, П. П. Підюкова, В. JI. Регульського, І. В. Сервецького, М. И. Си­доренка, В. П. Хомколова, А. Ю. Шумилова та ін.

Визначаючи поняття "організація ОРД", Ю. Ю. Орлов заува­жує, що це окремий випадок соціальної організації, яка, у свою чер­гу, є окремим проявом загальніших процесів самоорганізації мате­ріальних систему природі [1, с. 179].

Е. Хаусвальд дає визначення соціальної організації як системи, що чітко розподіляє роботу між окремими ділянками, постами й особисто­стями, чітко розмежовує сфери їх діяльності та відповідальності, доц­ільно та відповідно впорядковує нормальний перебіг подій'' [2, с. 7].

Оскільки оперативно-розшукова діяльність існує не окремо від інших соціальних процесів, а в тісному зв'язку з подіями кримі­нального характеру, ОРД є відкритою соціальною системою.

М. И. Сидоренко, аналізуючи організаційні основи оперативно - розшукової діяльності, визначає їх як "... систему использования наличных оперативно-розыскных сил, средств и методов для ре­шения поставленных задач" [3, с. 41].

Оперативно-розшукова діяльність як вид правоохоронної діяль­ності формувалася так, що організаційно-тактичні рекомендації щодо попередження та розкриття злочинів, розшуку осіб, які пере­ховуються від органів розслідування та суду, розроблялися та виз­началися нормативними актами в поєднанні з правовими нормами застосування засобів ОРД. Погоджуємося з І. П. Козаченком і В. Л. Регульським, які визначають організаційні положення оператив - но-розшукової діяльності як "... визначені законом на основі прин­ципів ОРД правила, що віддзеркалюють характерні риси та особ­ливості, права та свободи суб'єктів, форми взаємодії, гарантії за­конності тощо" [1,с. 178].

Організація оперативно-розшукової діяльності не зводиться лише до вибору тактичних прийомів і методів, а передбачає вирі­шення широкого шла питань щодо інформаційного забезпечення, планування, управління силами і засобами, взаємодії суб'єктів ОРД та координації їх дій [1, с. 182].

Одним із напрямів наукової організації праці й управління в сис­темі оперативних підрозділів органів внутрішніх справ є викорис­тання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. У галузі використання оперативних обліків в ОРД можна виокреми­ти два напрями:

А) організація формування оперативних обліків;

Б) організація використання оперативних обліків.

У системі МВС колишнього СРСР, а згодом - системі МВС України відбувався активний пошук оптимальних схем організації розроблення, впровадження та застосування оперативних обліків, що свідчить про актуальність цієї проблеми. При цьому реоргані­зації піддавалися, в основному, інформаційні служби.

Появу інформаційних служб у складі МВС республік колишньо­го СРСР було започатковано 1970 року створенням Головного інформаційного центру при МВС СРСР. У травні 1971 року були оголошені типова структура інформаційних центрів при МВС - УВС і тимчасові типові штати обчислювальних підрозділів Щ, на які покладалися завдання з розроблення та впровадження автомати­зованих систем оперативно-розшуковош і профілактичного призна­чення.

1971 року ГЩ при МВС СРСР був перетворений на Головний науково-дослідний центр управління та інформації МВС СРСР. Основне навантаження з розроблення та впровадження інформац­ійних підсистем оперативно-розшукового призначення було покла­дено на створену в складі ГНДЦУІ науково-дослідну лабораторію та обчислювальний центр.

На початку 70-х років минулого століття було створено Рес­публіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС УРСР, який поклав початок автоматизації обліків у системі МВС Украї­ни.

1998 року інформаційні центри на території нашої держави були реформовані в управління (відділи) оперативної інформації, а 20 липня 2002 року на базі Управління оперативної інформації МВС був ство­рений Департамент інформаційних технологій. Нині ДП - найбіль­ший об'єкт зберігання інформаційних масивів у системі МВС і є провідною організацією, яка розробляє та впроваджує комп'ютерні

Інформаційні підсистеми в діяльність органів внутрішніх справ.

У системі ГУБОЗ МВС аналогічні функції покладено на підроз­діли "Скорпіон".

Одним із актуальних питань організації застосування оператив­них обліків є організація ефективної взаємодії суб'єктів викорис­тання обліків і координації їх дій. Це питання потребує особливої уваги, оскільки кожна оперативна служба зацікавлена отримувати інформацію з баз даних інших оперативних служб, проте не завж­ди хоче ділитися з колегами власною оперативною інформацією. Насамперед така позиція пояснюється побоюваннями несанкціо­нованого витоку інформації, що має обмежений доступ. Те, що ці побоювання небезпідставні, свідчать непоодинокі випадки затри­мання зловмисників, які в мережі Інтернет, на столичному ринку "Петрівка" та інших ринках держави пропонували клієнтам і реал­ізовували електронні бази ДАІ, Державної митної служби, Б ТІ, Міністерства юстиції України з конфіденційною інформацією, що є власністю держави [5; 6; 7; 8].

Ця проблема виникла і в інших країнах. Так, у Російській Феде­рації вже багато років великим попитом користуються закриті бази даних ГІБДД, міліції, ФСБ. У квітні 2009 року в Німеччині спалах­нув скандал, викликаний викраденням особистих даних користу­вачів. На чорному ринку можна купити банківські реквізити 21 млн людей, які мешкають у Німеччині [9].

Для вирішення цього питання одним із пунктів Програми ство­рення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ передбачено переглянути перелік інформації, яка має накопичуватися в системі "Оріон" для забезпечення опера - тивно-розшукової діяльності, а також розробити перелік обов'язко­вих відомостей, що подаються кожною з оперативних служб до баз даних "Оріон" і "Скорпіон" [10].

Згідно з Положенням про основи організації розкриття органа­ми внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спря­мованості інформаційна служба МВС здійснює інформа-ційно-ана - літичне супроводження розкриття злочинів шляхом ініціативного направлення до оперативних підрозділів інформації, що надходить стосовно осіб, причетних до їх учинення. Оперативні підрозділи

ОВС збирають, забезпечують постановку на облік інформацій­них банків відомостей про нерозкриті злочини, осіб, причетних до їх учинення, а також додаткових відомостей щодо обставин учи­нення злочинів, викрадених предметів, зброї, документів, транс­портних засобів тощо, отриманих під час роботи над розкриттям злочинів і розслідування кримінальних справ [11].

Важливою є проблема організації інформаційної взаємодії опе­ративних підрозділів МВС з іншими правоохоронними органами. Як правило, ці питання регламентуються спільними наказами зац­ікавлених відомств.

Так, на підставі Угоди про взаємодію інформаційних систем Державної податкової адміністрації та МВС та відповідно до ви­мог спільного наказу МВС і ДПА передбачено забезпечити вклю­чення, виставлення в установленому порядку ідентифікаційно-роз - пізнавальних документів та інформації в загальнодовідкові інфор­маційні, оперативно-розшукові картотеки, бюлетені, банки даних автоматизованих інформаційних систем розшукового призначен­ня.

ДІ Ї МВС забезпечує включення інформації про осіб, які розшу­куються підрозділами податкової міліції ДПА, до масивів ком-п'ю - терної інформаційної підсистеми 'Розшук" та оперативно-довідко - вих картотек інформаційних підрозділів МВС.

Постановка на облік інформації про корупційні діяння регламен­тується спільним наказом Генпрокуратури, МВС та СБУ, а інфор­мації про нелегальних мігрантів - спільним наказом МВС та Дер - жприкордонслужби.

Порядок ведення оперативно-довідкових і дактилоскопічних фондів регламентується Інструкцією про порядок формування, ве­дення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічно­го обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) крим - інально-виконавчої системи України, затвердженої спільним нака­зом МВС та ДДУПВП.

Спільним наказом МВС, Міноборони, МНС, Держприкордон- служби, СБУ, ДПА, Держмитслужби, ДДУПВП та УДО зат­верджено Інструкцію про порядок ведення єдиного державного номерного обліку вогнепальної зброї.

Порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх учинили, руху кримінальних справ регламен­тується спільним наказом Генпрокуратури, МВС, СБУ, ДПА і Мін'юсту.

Спільним наказом МВС, Генпрокуратури, СБУ, Держприкордон - служби, Держмитслужби та ДПА затверджена Інструкція про по­рядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні зло­чинів.

Між МВС України та МВС країн - учасниць СНД, а також МВС країн Балтії підписано угоди про співробітництво. Цими угодами передбачено також співробітництво у формі обміну оперативно - розшуковою, оперативно-довідковою і криміналістичною інформа­цією про такі, що готуються, або вчинені злочини та причетних до них осіб, а також архівною інформацією.

Актуальними залишаються питання контролю й оцінювання ефективності застосування оперативних обліків.

Нормативно-правовими актами МВС не передбачено офіційної звітності щодо використання більшості оперативних обліків в ОРД. Так, ефективність використання даних КШ "Оріон" оцінюється за довідками ГУМВС, УМВС.

На нашу думку, для вдосконалення контролю за ефективним використанням оперативних обліків в ОРД слід запровадити щомі­сячну звітність щодо стану формування та використання опера­тивних обліків в ОРД.

Вважаємо, що організація застосування оперативних обліків в ОРД - це система цілеспрямованих дій щодо формування й вико­ристання оперативних обліків оперативними підрозділами та оцін­ки ефективності їх застосування, організації взаємодії суб'єктів за­стосування обліків і координації їх дій, що здійснюються з до-три - манням вимог законів, підзаконних актів і принципів оперативно - розшукової діяльності.

Список використаних джерел

1. Орлов Ю. Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшу - кової діяльності / Ю. Ю. Орлов // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутр. справ. - K., 2006. -№ 5. - C. 178-187.

2. Hauswald E. О definicji і teorii sprawnosci Lud dydajnosci Lud wydajnosci / Hauswald E. // Przegla, d. orgamzacji. - 1929. - № 3. - P. 5-8.

3. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Тер­мины и определения : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Рымаренко. - К. : НИиРИОКВШ МВД СССР, 1988.-311 с.

4. Козаченко I. П. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності/І. П. Козаченко, В. Л. Регульський. - Л.

: Львів, ін-твнутр. справ при Нац. акад. внутр. справ України, 1999. - 219 с.

5. Секретні бази даних продають на ринках//Приватність. -2008. - 8 верес. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журн.: http:/ /Www. wz. lviv. ua

6. Студент розповсюджував пошукові секретні бази даних //Медиаг - руппа"Антенна" 06.02.2008 [Електроннийресурс]. - Режим доступу: http:/ /www. antenna, с от. ua

7. Затримано зловмисників, що хотіли продати секретні бази даних // Кримінал. - 2009. - 2 лют. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журн. : Http://www. newsru. ua

8. Почем база для народа? //Кримінал. - 2008. - 3 верес. [Електрон­ний ресурс]. - Режим доступу до журн. : Http://www. proua. com

9. У Німеччині знову вкрадені персональні дані мільйонів жителів // Веб-безпека. -2009. -11 берез. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журн.: Http://www. itua. info

10. Про затвердження Програми створення Інтегрованої інформацій- но-пошукової системи органів внутрішніх справ України : наказ МВС від 17 черв. 2006 р. № 571.

11. Про затвердження Положення про основи розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості: наказ МВС від ЗО квіт. 2004 р. № 458.

Стаття надійшла 10.11.2009.