joomla
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ МВС
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

УДК 371.24:34

Володимир Клачко -

Кандидат педагогічних наук, до­цент, начальник кафедри роботи з персоналом, юридичної психології, педагогіки та політології Академії управління МВС;

Олена Максименко - слухач освітньо-кваліфікацій­ного рівня магістр Академії управління МВС

Розглянуто питання доцільності введення в навчальний процес Ака­демії управління МВС інноваційних технологій навчання, зокрема, методу аналізу конкретних ситуацій, кейс-методу. Проаналізовано історію ви­никнення, зміст, методику проведення та позитивний приклад результа­тів використання цього методу.

Issues about the appropriacy of implementing of innovative study techniques, particularly, the method of case analysis, or case-method, in the study process of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs are being viewed. The history of origin, content, conducting methods and positive results of this method using have been analysed.

Ключові слова: технологія навчання, інноваційні технології, аналіз професійних ситуацій, кейс-метод.

Зміни, які відбуваються нині в Україні, визначають створен­ня адекватних цим процесам соціально-педагогічних умов і, та­ким чином, зумовлюють необхідність свідомого реформування, творчого проектування і впровадження нової моделі освіти. Для цього необхідний викладацький корпус нового аналітичного і вод­ночас проектно-конструктивного характеру мислення, спрямова­ний на вдосконалення педагогічної парадигми. Іншими словами, розв’язання проблем вищої професійної освіти неможливе без під­вищення педагогічної інтелектуальної культури, активного впливу на громадську думку, обов’язкового подолання усталених переко­нань, консерватизму в педагогічній науці та практиці. Розв’язання цих завдань безпосередньо пов’язано з розробкою нових технологій навчання та їх запровадженням у вищих навчальних закладах, що ми і розглянемо далі.

Успішне вирішення навчально-виховних завдань у вищій школі визначається відповідним рівнем професійно-педагогічної культури професорсько-викладацького складу вузу й рівнем технологій на­вчання. Вочевидь, що практичне втілення сучасних тенденцій роз­витку системи вищої професійної освіти в Україні безпосередньо пов’язане з проблемою розробки відповідної технології освіти. Без­перечно також і те, що педагогічна технологія існує завжди в будь - якому процесі навчання і виховання, але свідоме управління цим про­цесом і добір найкращих його технологій дотепер залишаються за межами можливостей хрестоматійної педагогічної науки та реальної вузівської практики. Зважаючи на те, що Академія управління МВС є провідним вищим навчальним закладом системи Міністерства вну­трішніх справ України, який забезпечує професійну підготовку управ­лінського персоналу, вона має запроваджувати в навчальний процес новітні технології активного навчання. Адже, як свідчить практика зарубіжних країн, вони є ефективними.

Конструювання навчального процесу в сучасній педагогічній лі­тературі розглядається із двох боків: “навчання через інформацію й навчання через діяльність”. Доцільно зазначити, що А. А. Вербиць- кий визначає контекстне навчання як концептуальну основу інте­грації різних видів діяльності тих, хто навчає (навчальної, наукової, практичної). Ученим виявлені форми організації діяльності навчаю­чих у контекстному навчанні: навчальна діяльність академічного ти­пу - квазіпрофесійна діяльність - навчально-професійна діяльність. Особливу роль у контекстному навчанні відіграють активні форми й методи навчання або технології активного навчання (ТАН), які опи­раються не тільки на процеси сприйняття, запам’ятовування, уваги, а насамперед, на творче, продуктивне мислення, поводження, спіл­кування.

Технології називають активними, оскільки в них істотно зміню­ється і роль викладача (з інформатора - на менеджера), і роль тих, кого навчають (інформація не ціль, а засіб для освоєння дій і опера­цій професійної діяльності). Одним із методів активного навчання є кейс-метод.

Ситуаційна методика або кейс-метод - метод аналізу кейсів, си­туацій. Робота над кейсом дозволяє розвивати навички критичного мислення та активізує певний комплекс знань, який необхідно засво­їти, розв’язуючи поставлені завдання.

Кейс-метод з’явився у США на початку ХХ ст. і став широко відо­мим завдяки Гарвардській школі бізнесу і Школі державних служ­бовців Гарвардського університету.

В основі методу конкретних ситуацій лежить імітаційне моделю­вання, тобто перед тим, як дати завдання слухачам, відбувається роз­робка конкретного прикладу або пошук готових матеріалів із описом реальної ситуації.

При ознайомленні з конкретною ситуацією або при аналізі кон­кретного прикладу слухач має влитися в певні обставини, зрозуміти ситуацію, оцінити обстановку, визначити проблему та її зміст. Потім він має визначитися, як виконати завдання та виробити лінію власної поведінки.

Кейс являє собою реальну життєву ситуацію, опис якої відобра­жає певну практичну проблему. В ідеалі проблема не повинна мати однозначного розв’язку. Інакше кажучи, в кейсі обов’язкова якась ін­трига, що дозволяє підтримувати інтерес до ситуації.

Крім того, мають бути чітко визначені часові межі ситуації і по­дана вся інформація для аналізу кейса. Важливою умовою вважаєть­ся присутність у кейсі “діючої особи”, відповідальної за прийняття рішення.

Метод - це специфічний різновид дослідницької технології, який об’єднує в собі операції дослідницького процесу та аналітичні про­цедури. Кейс-технологія колективного навчання, яка інтегрує техно­логії розвиваючого навчання, включаючи процедури індивідуально­го, групового і колективного розвитку, сприяє формуванню певних особистісних якостей тих, хто навчається.

У методологічному плані кейс-метод - це складна система, в яку інтегровані інші, простіші методи пізнання. До нього належать: мо­делювання, системний аналіз, проблемний метод, мисленнєвий екс­перимент, методи опису, класифікації, ігрові методи, які виконують у кейсі свої функції.

Кейс-метод складається з:

1. Підготовчого етапу (до початку заняття).

2. Ознайомчого етапу (під час заняття).

3. Підсумкового етапу (презентація групових рішень).

На заключному етапі у педагога є вибір: надати аналіз ситуації письмово або у вигляді усної презентації мікрогруп як програму дій, спрямованих на розв’ язання проблеми.

Важливим моментом під час презентації є здібність студентів то­лерантно сприймати чужі варіанти розв’ язання проблеми.

Під час підсумкового етапу також є важливою атмосфера, яка па­нує в аудиторії, переконливість завершального етапу роботи. В іншо­му разі зростає ймовірність розчарувань. Щоб уникнути цього, ви­кладач має підготувати спосіб завершення роботи:

> міні-лекція на певну тему;

> статистика;

^ інформація про майбутні події, які описувались у ситуації.

Основні пункти дискусії розв’язання проблеми мають бути по можливості завізуалізовані слухачами. Це слугує багатьом цілям. По-перше, це своєрідна “пам’ять” групи, яка пов’язує різні теми об­говорення, викликає в учасників почуття гордості, солідарності та знаменує просування вперед. Водночас це контрольний механізм для викладача, адже він створює порядок і структуру, визначає вагомість обговорюваних тем.

Викладач може зробити письмові коментарі, завершуючи роботу над кейсом, що дозволить швидше накопичувати досвід, фіксувати і враховувати виявлені труднощі, обмінюватися досвідом з іншими викладачами.

Важливою проблемою залишається оцінювання слухачів у межах кейс-методу. При оцінці слід ураховувати: органічність розв’ язання проблем; спосіб подання матеріалу; доступність презентації; оригі­нальність рішення і надання результатів.

Підготовка кейсів має відповідати таким умовам:

> наявність групи людей, організації, в якій розвивається ситуа­ція;

> існування в хронології подій, часових межах;

> наявність реальної проблеми, конфлікту;

> ситуація має подаватися в “подієвому” стилі, де відображають­ся не тільки події, але й персонажі та їх дії, вчинки;

^ дії, що розвиваються в кейсі мають містити інтригу.

Структура кейсу:

1. Введення (вступ):

> завдання кейсу;

> назва організації, імена, діючі особи;

> профіль організації;

^ назва кейсу й авторство.

2. Проблема:

> опис проблеми, її бачення різними діючими особами;

> опис структури проблемної ситуації, якщо вона є.

3. Матеріали для розв’язку структуровані у вигляді питань і від­повідей:

^ розвиток конфлікту і проблеми;

> опис зовнішнього середовища;

^ слабкі та сильні сторони;

^ ілюстрації, будь-які документи і форми звітності.

Отже, використання кейс-методу в сучасній вищій школі дозво­лить слухачам:

> по-перше, швидко та якісно оволодіти навчальним матеріа­лом;

^ по-друге, навчить не тільки сухим теоретичним знанням, а й застосуванню теорії на практиці;

^ по-третє, метод аналізу конкретних ситуацій сприяє розвит­ку в майбутніх фахівців організаторських, комунікативних, перцептивних, сугестивних та інших здібностей, які необхід­ні керівникам органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

В ефективності застосування зазначеного методу ми переконалися під час проведення тренінгових занять “Комунікація - Антистрес - Виживання”.

Список використаних джерел

1.Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высш. шк., 1991.

2. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения. - М.: Знание, 1983.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.: Вид-во “Либідь”, 1997.

4. Пехота Е. Н. Индивидуальность учителя: теория и практика. - Николаев, 1996.

5. Пехота Е. Н. Путь к себе // Дневник-пакет методик профессио­нального самопознания будущего учителя. - Николаев, 1996.

6. Пехота О. М. Професійна індивідуальність майбутнього вчите­ля // Педагогіка і психологія. Вісн. Академії педагогічних наук Украї­ни. - 1994. - № 5.

7. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Піхота, А. З. Кіктен - ко, О. М. Люберська; За ред. О. М. Піхота - К.: Вид-во “АСК”, 2003.

8. Технології особистісно орієнтованої професійної освіти: Навч.- метод. посіб. / М. Г. Чобітько - К.: Вид-во “Ніка-Центр”, 2005.

9. Технологія поетапного нарощування професіоналізму майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах: Метод. рекомендації / М. Г. Чобітько. - К.: Вид-во “Черкаси Брама-Україна”, 2007.

Стаття надійшла до друку 27.06.2007.