joomla
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

УДК378.1:351.74 ВікторСПІВАК

Кандидат політичних наук, доцент, заступник начальника ДОН МВС

Розглянуто поняття глобалізац ії. Проаналізовано глобалізаційні процеси в контексті міжнародного співробітництва вищих навчаль - нихзакладів МВС із навчальними закладами та правоохоронними орга­нами іноземних держав.

Рассмотрено понятиеглобализации. Проанализированы глобали­зационные процессы в контексте международного сотрудничества высших учебных заведений МВД с учебными заведениями и правоох­ранительными органами иностранных государств.

The notion of globalization is considered Globalization processes are analyzed in the context of the international cooperation between the higher educational establishments of the MIA and educational establishments and law enforcement agencies of the foreign countries.

Ключові слова: глобалізація, глобалізаційні процеси, міжнародне співробітництво, вищі навчальні заклади МВС.

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, международное сотрудничество, высшие учебные заведения МВД.

Keywords: globalization, globalization processes, international cooperation, higher educational establishments of the MIA.

Нині тема глобалізації належить до найпроблемніших. Незва­жаючи на те, що науковцями та політиками опрацьовано значний масив теоретичних питань зазначеного напряму досліджень, про­блем у загальному тематичному просторі залишається на поря­док більше, ніж відповідей на них.

Термін "глобалізація" виник і поширився в середині 80-х pp. XX ст., і його застосування, в основному, пов'язують з іменем американського соціолога Р. Робертсона, який 1985 р. дав тлумачення цьому поняттю. Теорія глобалізації акцентує увагу саме на мас­штабності тих змін, які охопили майже весь світ, а також засвідчує потенціал західної моделі розвитку, яка визначає й уособлює цю тен­денцію. Глобалізація набула форми активної експансії вестер-нізації. Особливого поширення ідеї глобалізації набули в період 90-х рр. минулого століття, коли західний світ досягнув значного економіч­ного зростання, азіатський світ уповільнив свій розвиток унаслідок кризи, а посткомуністичні країни почали активно впроваджувати ринкову економіку [1, с. 64].

Нині в науковій літературі є кілька десятків тлумачень цього поняття. На думку американського дослідника Дж. Штігліца, це тісніша інтеграція держав і народів світу, зумовлена значним зни­женням цін на транспортування й комунікації та зламом штучних перепон потокам товарів, послуг, капіталу, знань і, меншою мірою, людей через кордони [2, с. 32]. Навряд чи цей складний процес є абсолютним благом для людства, однак його не можна вважати лише злом.

Опрацювання літератури за визначеною тематикою дає підста­ви виокремити принаймні два феномени. З одного боку - глоба­лізацію як об'єктивний процес, необхідність людської спільноти до єднання та певну мегатенденцію всесвітньо-історичного розвитку, яка відчутно заявила про себе останнім часом. З іншого - глобал­ізацію як прояв абсолютно визнаної, цілеспрямованої по-літики, яку взяли на озброєння й успішно проводять певні сили в інтересах "золотого мільярду".

Протистояння глобалістів і антиглобалістів характеризує не­однозначність оцінки процесу глобалізації. Проблема полягає в тому, що джерело та причини глобальних зрушень і трансформації більшість дослідників пояснюють змінами в економіці, розроблен­ням та впровадженням нових технологій і розвитком технічних за­собів комунікації, залишаючи поза увагою зміни "невидимих" циві - лізаційних чинників (культурних, соціальних). Проти-стояння куль­тур не сприяє виробленню єдиних підходів для вирішення глобаль­них проблем, усвідомленню завдань, які стоять перед людством. Не можуть вони бути вирішені й без наукового обґрунтування, за низького рівня освіти населення, недостатнього соціального захис­ту.

"Розмивання" кордонів держав є лише одним з аспектів глобал­ізації. Однак вона спричинила збідніння більшої частини населення планети, загострення екологічних проблем (глобальне потепління, забруднення повітря, зменшення запасів питної води тощо). Не обмежується кордонами держави нині й злочинний світ. На наш погляд, заслуговує підтримки позиція дослідників, котрі вважають, що проект глобалізації слід реалізовувати лише в інтересах усіх країн і народів - розвинених і малорозвинених, багатих і бідних, інакше він неодмінно зазнає краху, призвівши світ до самознищен­ня. Тому найважливіше завдання людства - зробити процес глоба­лізації керованим, спрямовувати його в русло покращення життя народу, а не його погіршення.

Формула "мислити глобально, а діяти локально" стала ще акту­альнішою, особливо після вересневих терористичних подій 2001 р. в США, а також в умовах світової фінансової кризи. Процес глобал­ізації вже не оминає жодної держави, організації чи окремої особи. Світ з "розмитими" кордонами, розвиненими інформаційними сис­темами й транспортними структурами лише ускладнює життя й вимагає розв’язання накопичених десятиліттями проблем (еко­номічних, екологічних, соціальних, культурних). Примітно, що більшість із них не може бути розв'язана однією державою, а лише спільними зусиллями міжнародного співтовариства. Міжнародні зв'язки на рівні міністерств, відомств, неурядових організацій, при­ватних осіб з обміну досвідом, навчання, стажування, впровадження спільних проектів і програм засвідчують не лише відкритість суспільств (учасників таких відносин), їх по-літичних систем, а й зближення у формуванні єдиних підходів осмислення та вирішення глобальних викликів, встановлення діалогу культур тощо.

У діяльності вищих навчальних закладів МВС міжнародне співробітництво з навчальними закладами та правоохоронними органами іноземних держав займає окреме місце. Це є одним із напрямів діяльності, чинників, який сприяє зростанню фахового потенціалу науково-педагогічних працівників, розвитку навчально - методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально- виховного процесу, поширенню авторитету вищих навчальних зак­ладів МВС як в Україні, так і за її межами. Вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи МВС постійно співпрацюють з міжна­родними організаціями, навчальними закладами та поліцейськими установами Австрії, Білорусі, Великобританії, Латвії, Молдавії, Польщі, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччи­ни, Франції та інших держав (Академія управління МВС Росії, Все­російський науково-дослідний інститут МВС Росії, Ростовський юридичний інститут МВС Росії, Волгоградська академія МВС Росії, Академія МВС Республіки Білорусь, Академія "Стефан чел Маре" Республіки Молдови, Академія поліції Латвії, Академія прав Лит­ви, Фрайбурзький інститут порівняльного права ім. М. Планка, Лейденський університет тощо).

Співпраця з іноземними навчальними та науковими закладами, а також правоохоронними органами загалом здійснюється в таких формах:

- участь представників ВНЗ та НДУ у міжнародних наукових заходах і програмах;

- направлення науково-педагогічних працівників, курсантів і слу­хачів на навчання та стажування до іноземних навчальних за-кладів та підрозділів правоохоронних органів;

- наукове співробітництво, публікація результатів наукових до­сліджень і ДКР науково-педагогічних працівників навчальних за­кладів у наукових виданнях інших держав;

- участь у міжнародних спортивних змаганнях, культурних за­ходах, соціальних акціях тощо.

Традиційно продовжується практика проведення наукових за­ходів за участю іноземних спеціалістів в Україні. У 2008 р. на базі вищих навчальних закладів МВС проведено 23 міжнародні науко - во-практичні конференції, 2 засідання "крутого стола" й 11 міжна­родних семінарів. Зазначені заходи були спрямовані на розв’язан­ня актуальних проблем реформування органів внутрішніх справ Ук­раїни, боротьби зі злочинністю, незаконною міграцією, пошук ме­ханізму взаємодії, підготовки й навчання кадрів та підвищення їх кваліфікації. У цих заходах брали участь представники органів державної влади, вищих навчальних закладів та громадськості

України. Серед опрацьованої науковцями тематики міжнародних конференцій слід назвати: "Реформування системи органів внутрішніх справ та євроатлантична інтеграція України" (КНУВС, листопад 2008 р.), "Взаємодія правоохоронних органів Туреччини й України у виявленні організованих злочинних угруповань нарюділків з міжнародними зв'язками" (ОДУВС, травень 2008 р.), "Міжнародна співпраця в боротьбі з торгівлею людьми як складовою транснац­іональної організованої злочинності" (ДЮІЛДУВС ім. Е. О. Дідо - ренка, червень 2008 р.) тощо.

Минулого року особовий склад вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС брав участь у 160 закордонних відрядженнях. З них: 56 виїздів (35 %) - участь у наукових конфе­ренціях, семінарах, "круглих столах", симпозіумах; ЗО виїздів (18,7 %) - проведення стажування та навчання, обмін досвідом; 28 виїздів (17,5 %) - участь у спортивних змаганнях; 16 виїздів (10 %) - організація міжнародного співробітництва (робочі поїздки, візи­ти, зустрічі); ЗО виїздів (18,7 %) - участь у загальнокультурних заходах, конкурсах, виставках, соціальних акціях.

Відрядження переважно здійснювалися до: Республіки Поль­щі - 31; Російської Федерації - 25; Федеративної Республіки Німеч­чини - 23; Білорусі - 14; Косово - 8; Франції - 6; Латвії - 6. Крім цього, закордонні відрядження здійснювалися також до Австрії, Ізраїлю, Великобританії, Бельгії, Італії, Казахстану, Киргизстану, СІЛА, Туреччини, Румунії, Чехії, Грузії, Єгипту, Данії, Молдавії, Греції, Лівії, Швейцарії, Швеції, Португалії, Словаччини, Таджикис­тану, Болгарії, Китаю, Угорщини, Македонії, що становить понад

ЗО % від загальної їх кількості. Загалом закордонні підрозділи та навчальні заклади відвідали понад 400 працівників.

Важливим напрямом співпраці з іноземними науковцями є прак­тика проведення ними лекцій у ВНЗ МВС. Так, у Дніпропетровсь­кому ДУВС у рамках співпраці з Німецьким фондом міжнародно­го правового співробітництва (НФМПС) доктором Б. Грюнваль - дом проведено лекції з курсу "Паралельне вивчення німецького права" для курсантів і студентів. У межах договірних відносин з Центром міжнародних юридичних студій (м. Зальцбург, Австрія), викладачем Центру Д. Колбою (США) прочитано для перемінно - го складу курс лекцій "Американське кримінальне право". У Хар­ківському НУВС директором Департаменту підготовки викладачів із суспільних наук Університету Умеа (Швеція) Л. Споландером та працівником відділу охорони здоров'я міської ради Вестерботе - на (Швеція) І. Віклундом проведено курс занять із курсантами університету за темою "Дотримання поліцією (міліцією) прав лю­дини". Професором Паркського університету (Парквіл, США) Г. К. Павілек для курсантів Харківського НУВС проведено заняття з дисциплін "Роль ЗМІ в кримінальному судочинстві", "Злочинність неповнолітніх". У Кримському юридичному інституті Одеського ДУВ С депутатом Сейму Латвії, членом Парламентської Асамб­леї Ради Європи Б. Цілевичем прочитано курс лекцій для курсантів, студентів, слухачів магістратури та керівників структурних підрозділів за темою "Права національних меншин: стандарти де­мократії в багатонаціональних суспільствах".

Дедалі поширенішою стає така форма міжнародного співробіт­ництва, як участь науковців ВНЗ МВС у міжнародних наукових про­ектах. Так, науковцями Луганського ДУВС ім. Е. О. Дідоренка в межах програми отриманого гранту проведено наукове досліджен­ня на тему "Дотримання прав людини співробітниками ОВС під час застосування заходів адміністративного примусу". Курсанти Харкі­вського НУВС беруть участь у міжнародній навчальній програмі "Muskie", що фінансується урядом США, програмі з навчання та проведення науково-дослідної роботи в Німеччині "DAAD", у польській навчально-ознайомчій програмі "Stady Tours to Poland". Юридична клініка Кримського юридичного інституту Одеського ДУВС неодноразово отримувала гранти Фонду сприяння демократії Посольства СІПАв Україні, міжнародного фонду "Відродження".

Завдяки "Польській програмі закордонної допомоги на 2008 p.", наданій за посередництва міністерства закордонних справ Респуб­ліки Польщі в межах співпраці Львівського ДУВС із Вищою шко­лою поліції в Щитно (Польща), у 2008 році здійснено три проекти, зокрема:

1. 'Банк добрих практик Вищої школи поліції в Щитно як доро­говказ для України до Європейського Союзу".

2. "Польсько-український обмін досвідом у сфері підготовки

Психологів поліції/міліції щодо запобігання надзвичайним подіям".

3. "Польсько-українська співпраця щодо запобігання торгівлі людьми. Обмін досвідом щодо запобігання торгівлі людьми й охо­рони прав жертв".

Окремо слід звернути увагу на співпрацю Дніпропетровського ДУВС з Німецьким фондом міжнародного правового співробіт­ництва (НФМПС), яку започатковано підписанням відповідного спільного протоколу про співробітництво від 17 червня 2004 р. Згідно з домовленостями, закріпленими в цьому документі, в ДДУВС реалізується спільний із НФМПС проект "Паралельне вивчення німецького права", згідно з яким протягом року 7 разів на 2-3 дні до університету приїжджають провідні професори юридичного фа­культету Регенбурзького університету та практичні працівники су­дових і правоохоронних органів ФРН для читання лекцій з відпові­дних галузей права. Після кожного блоку лекцій проводять неза­лежне тестування слухачів, за результатами якого після завершення курсу кожному учаснику програми, який набрав мінімально необх­ідну для цього кількість балів, видається сертифікат. Найкращий зі слухачів, за умови складання додаткового тесту на перевірку володіння німецькою мовою, має можливість протягом місяця ста­жуватися та проводити науково-дослідну роботу на юридичному факультеті Регенбурзького університету за рахунок коштів НФМПС. Крім того, Фонд постійно безкоштовно поповнює бібліотеку уні­верситету німецькою юридичною літературою та законодавчими актами ФРН. Плідна співпраця навчальних закладів продовжуєть­ся і в 2009 р.

Вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи МВС співпрацюють також із неурядовими зарубіжними та міжнародни­ми організаціями. Серед цих організацій - Фонд народонаселення ООН, Дитячий фонд ООН (ЮШСЕФ), Міжнародний комітет Чер­воного Хреста, Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний аль­янс з ВІЛ/СШД в Україні", Американська асоціація юристів, Фонд Ганса Зайделя тощо.

За сприяння Американської асоціації юристів у 2008 р. на базі Київського НУВС відбулася міжнародна наукова конференція "Ре­формування системи органів внутрішніх справ та євроатлантична інтеграція України", у роботі якої взяли участь представники Сек­ретаріату Президента України, Ради національної безпеки й обо­рони України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних органів зарубіжних країн в Україні (Сполучені Штати Америки, Велико­британія, Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Австрія, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Угорсь­ка Республіка, Данія), галузевих департаментів, територіальних органів, вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України та експерти держав - учасниць НАТО. За підтримки пред­ставництва ЮШСЕФ в Україні на базі КНУВС проводять семіна­ри щодо комплексного вивчення особистості піддітка-правопоруш - ника на основі методик, визнаних на міжнародному рівні. У листо­паді цього ж року відбулося урочисте відкриття навчального цент­ру з використання глобальної телекомунікаційної системи Інтерпо - лу 1-24/7, яке стало завершальною частиною проекту міжнародної технічної допомоги, що здійснювався за фінансування Європейсь­кого Союзу-TACIS 'Міжнародне співробітництво в кримінальних справах за допомогою Інтерполу".

На виконання Протоколу № 5 до Меморандуму про взаєморо­зуміння між урядами України та США про допомогу з правоохо­ронних питань від 09.02.2002 ДНДІМВС здійснює підготовку ме­тодичних рекомендацій з розкриття та розслідування злочинів, по­в'язаних з торгівлею людьми.

У межах співпраці з неурядовими організаціями ВНЗ і НДУ МВС отримують гранти на розробку наукових проектів, зокрема, від Міжнародного фонду "Відродження", фонду "Freedom House", Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, Хар­ківського центру з вивчення організованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні тощо.

У межах реалізації договорів про співробітництво між вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ України та відповідних міністерств держав - учасниць СНД ефективно функ­ціонує інститут обміну досвідом проведення освітянської діяльності та результатами наукових досліджень у сфері протидії злочинності, а також підвищення ефективності підготовки фахівців для право­охоронних органів. Діяльність вищих навчальних за-кладів МВС у сфері співробітництва з навчальними закладами МВС держав - учасниць СНД здійснюється на підставі положень рішення Ради міністрів внутрішніх справ держав - учасниць СНД про активіза­цію взаємодії у сфері підготовки кадрів і підвищення кваліфікації, а також Положення про асоціацію МВС/поліції держав - учасниць СНД. Протягом 2008 р. представники ДКЗ, ДОН і ВНЗ МВС взя­ли участь у нарадах керівників кадрових апаратів МВС держав - учасниць СНД, які відбулися в таких містах, як Санкт-Петербург, Дніпропетровськ, Запоріжжя. У межах зазначеної вище асоціації розглядалися проблемні питання у сфері вдосконалення кадрової роботи, підготовки та перепідготовки кадрів.

Важливим і досить перспективним у контексті Болонського про­цесу напрямом міжнародного співробітництва є вдосконалення практичної підготовки. Науково-педагогічні працівники та курсан­ти факультету підготовки слідчих ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка про­ходили стажування у Волгоградській академії МВС РФ; КНУВС

- в Академії МВС Республіки Білорусь та в підрозділах поліції готовності Баварії (містах Айхштетт і Мюнхен, ФРН); ДДУВС - в Академії поліції Республіки Латвії. Деякі навчальні заклади та­кож започаткували таку співпрацю з підрозділами та навчальними закладами іноземних держав.

Отже, в сучасному глобалізованому світі міжнародна співпра­ця, в тому числі і в навчально-науковій сфері, є важливим та пер­спективним складником існування світового співтовариства. Ре­зультатом такої діяльності для ВНЗ МВС, як свідчить практика, є збагачення особового складу досвідом організації навчального про­цесу в підготовці висококваліфікованих спеціалістів з боротьби зі злочинністю, запровадження нових форм і методів у правоохоронній діяльності, розвитку діалогу культур. Бути в авангарді глобалізац - ійних процесів нині - означає не лише усвідомлювати глобальні проблеми людства, а й на локальному рівні організовувати роботу та діяти, при цьому прислуховуватися до колег з інших держав, утверджувати власний авторитет не протистоянням іншому, а вмінням співпрацювати з іншим на взаємовигідних умовах.

Список використаних джерел

1. Лях В. В. Глобалізація в контексті постіндустріальної реальності / В. В. Лях// Людина і культурав умовах глобалізації. - К.: ПАРАПАН, 2003. -400 с.

2. Штігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж. Щтіїліц; пер. з англ. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2003. - 252 с.

3. ГелдД. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура/ Гелд Д., Мак-Грю Е., Голдблатт Д., Перрвтон Дж. ; пер. з англ. ; переднє слово Ю. Павленка. - К.: Фенікс, 2003. -584 с.

4. Шепеляв М. А. Глобалізація управління як мегатенденція сучасною світового розвитку : монографія / М. А. Шепеляв. - К. : Генеза, 2004. - 512 с.

5. Миселюк А. Украйна перед вызовами глобализации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: /http:/www./day. ua/90281/

Стаття надійшла ЗО. 10.2009.