joomla
УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

УДК 351.741:355.244

Сергій Потеряйко

Кандидат військових наук, професор кафедри тактико - спеціальної підготовки Академії управління МВС

Розглядаються деякі підходи щодо удосконалення системи управління під час виконання завдань підрозділами МВС у спеціальних операціях. Про­понуються шляхи розв'язання проблеми отримання оперативним шта­бом достовірної інформації в режимі реального часу з метою підвищення ефективності управлінських рішень.

Рассматриваются некоторые подходы к совершенствованию системы управления во время выполнения задач подразделениями МВД в специальных операциях. Предлагаются пути решения проблемы получе­ния оперативным штабом достоверной информации в режиме реального времени для повышения эффективности управленческих решений.

Some approaches of improving the management system while performing missions by the subdivisions of MIA in special operations are considered. The solutions of the problem of receiving on-line reliable information by operational headquarters for improving the efficiency of the managerial decisions are proposed.

Ключові слова: органи внутрішніх справ, оперативний штаб, спеці­альна операція, система управління, дані про обстановку, достовірна ін­формація, оперативне реагування, бойовий порядок, безпілотний літаль­ний апарат.

Ключевые слова: органы внутренних дел, оперативный штаб, специ­альная операция, система управления, данные обстановки, достоверная информация, оперативное реагирование, боевой порядок, беспилотный летательный аппарат.

Keywords: the organs of Internal Affairs, operational headquarters, special operation, management system, situation data, reliable information, operative reaction, military disposition, unmanned flying machine.

Зміни в масштабах, формах і способах ведення спеціальних опе­рацій у сучасних умовах висунули перед МВС України низку про­блем, особливо у сфері удосконалення системи управління під час проведення таких операцій [1, 2].

Досвід проведення спеціальних операцій органами внутрішніх справ засвідчує існування суттєвих проблем в організації управління під час виконання поставлених завдань.

Це зумовлено насамперед тим, що обстановка в районі спеціаль­ної операції змінюється швидше, ніж проходить цикл управління і приймаються рішення щодо застосування підрозділів МВС. Тому нині актуальне питання удосконалення системи управління як у по­всякденному режимі її функціонування, так і під час спеціальної опе­рації - насамперед проблема скорочення терміну отримання інфор­мації про обстановку, що склалася, підвищення її достовірності.

Матеріали статті тісно пов’язані з попередніми науковими до­слідженнями [3-7]. Науковцями частково розглядалися проблем­ні питання організації управління ОВС, а саме: розкрито питан­ня організації управління під час боротьби з тероризмом, пробле­ми управління під час боротьби з організованою злочинністю, дії патрульно-постових нарядів міліції з розкриття злочинів, алгоритми дій працівників міліції в екстремальних ситуаціях, водночас пробле­ми оперативного реагування на зміни обстановки під час проведення спеціальних операцій не вивчалися [3-7].

Мета цієї статті - на підставі аналізу структури системи управ­ління та змісту завдань органів внутрішніх справ визначити напрями удосконалення системи управління під час виконання завдань під­розділами МВС у спеціальних операціях.

Як відомо, управління військами (силами) - це цілеспрямована діяльність командирів (начальників), штабів, служб та інших орга­нів управління щодо підтримки постійної бойової готовності військ (сил), підготовки військових (бойових) дій і керування військами (силами) при виконанні поставлених завдань.

Управління передбачає: безперервне добування, збір, вивчен­ня, відображення і аналіз даних обстановки; прийняття рішення на операцію; доведення завдань до підпорядкованих військ (сил); пла­нування операції; організацію й підтримання взаємодії; підготовку військ (сил) і штабів до дій і безпосереднє керування ними; організа­цію й проведення заходів із виховної роботи та усі види забезпечен­ня; створення системи управління військами; організацію контро­лю й допомоги підпорядкованим командирам, штабам, військам (си­лам). Управління військами здійснюється командиром особисто і че­рез штаб, а також через його заступників, начальників родів військ, спеціальних військ і служб відповідно до наказів, директив, вказівок старших начальників.

Основою управління є рішення командира (начальника). Ви­окремлюють такі провідні принципи управління: єдиноначальність; централізація управління у всіх ланках із наданням підлеглим мож­ливості проявляти ініціативу у визначенні способів виконання по­ставлених ним завдань; твердість і наполегливість у втіленні прийня­тих рішень; оперативне реагування на зміни обстановки; безперерв­ність; особиста відповідальність командирів (начальників) за при­йняті рішення, застосування підпорядкованих військ і результати ви­конання поставлених завдань.

Для здійснення управління військами створюється система управ­ління, яка включає: органи управління, пункти управління, систему зв’язку, автоматизовані системи управління військами та інші спеці­альні системи [8].

Основним органом управління силами і засобами, що залучають­ся до виконання завдань під час проведення спеціальних операцій підрозділами МВС, є оперативний штаб [2].

Під час проведення спеціальної операції обстановка постійно змі­нюється, тому відповідно до функцій, покладених на оперативний штаб, необхідно відстежувати зміни в обстановці та відпрацьовувати варіанти коригування рішення командира (начальника).

Під час ліквідації масових заворушень підрозділи МВС у складі зведеного загону виконують різнопланові завдання окремо один від одного. Тому проблемним питанням є своєчасне отримання досто­вірної інформації про обстановку в режимі реального часу. Зволікан­ня з уточненням прийнятого рішення і завдань підрозділам можуть призвести до зриву досягнення мети операції.

Уміння оперативного штабу зведеного загону глибоко і всебічно оцінювати обстановку, проводити необхідні розрахунки та надава­ти обґрунтовані пропозиції до рішення командира забезпечує повну реалізацію можливостей підрозділів МВС під час проведення спеці­альної операції.

Одним із найважливіших елементів рішення є визначення доціль­ного способу виконання бойового завдання і побудови бойового по­рядку. Визначення доцільного способу дій має на меті найефективні­ше використати можливості наявних сил і засобів.

Так, вивчення досвіду проведення спеціальних операцій свідчить, що бойовий порядок зведеного загону має бути гнучким і мобільним, відповідати задуму дій всієї операції, забезпечувати повне викорис­тання бойових якостей техніки і оснащення, підтримання постійної взаємодії, зручність і безперервність управління. Це досягається ра­ціональним розподілом сил і засобів за елементами бойового поряд­ку зведеного загону, який, з одного боку, забезпечить необхідне спів­відношення сил і засобів на обраних напрямах дій, а з іншого - до­статню міру їх розосередження [9].

Надійність функціонування органів управління, адекватність прийнятого рішення обстановці, що склалася, передбачає виключен­ня можливих помилок під час обробки та узагальнення інформації. Це стосується збирання первинних даних, їх переробки, розподілу між ланками управління та персоналом, надання керівництву інфор­мації, необхідної для прийняття управлінських рішень, забезпечення прямих та зворотних зв’язків між суб’єктом та об’єктом управління.

Водночас на надійність управління суттєво впливає достовірність інформації. Адже хибна інформація може призвести до прийняття неадекватного рішення. У цьому разі доцільне отримання інформації з кількох джерел, а також її підтвердження впродовж певного часу.

Недостатній обсяг або відсутність інформації про обстановку, що склалася, спричиняє погіршення якості управлінського рішен­ня. Наявність додаткової інформації уможливлює підвищення якос­ті рішення, але не слід забувати, що процес збирання відомостей по­требує часу та фінансових ресурсів, тому витрати на додаткову ін­формацію не повинні перевищувати ефект від покращання рішення. Крім того, перенасиченість інформацією збільшує час на її оброб­ку, а отже і на підготовку рішення, та спричиняє несвоєчасність йо­го прийняття. Тому керівництву слід подавати лише факти, необхід­ні для прийняття рішення, але при цьому не слід забувати, що над­мірне узагальнення також не сприяє підвищенню якості управлін­ських рішень.

Отже, для підвищення надійності функціонування органів управ­ління за рахунок інформаційного чинника вона має забезпечувати­ся кваліфікованими аналітиками, різноманітними джерелами поста­чання інформації та надійними засобами зв’язку і передачі даних для прийняття обґрунтованого рішення і доведення його до виконавців. Час є одним із таких чинників, на який не впливає людина, хоча будь - яка її діяльність та розвиток ситуацій відбуваються у часі. Для по­всякденних умов діяльності існують нормативно визначені терміни, що відводяться управлінцям на виконання того чи іншого завдання залежно від його складності, масштабів, кола осіб, яких воно стосу­ється, рівня управління тощо. Досвід свідчить, що спеціальна опе­рація розвивається дуже динамічно, внаслідок чого значно зменшу­ється резерв часу на обробку інформації, прийняття адекватних рі­шень та їх реалізацію. За таких умов рішення здебільшого доводить­ся приймати у реальному масштабі часу з урахуванням ресурсних обмежень через те, що управлінське рішення має бути реалізоване раніше, ніж ситуація знову зміниться і не відповідатиме вжитим за­ходам [10].

Досвід проведення спеціальних операцій підрозділами МВС Ро­сійської Федерації свідчить про те, що з метою досягнення опера­тивності та достовірності в отриманні інформації в режимі реально­го часу ефективно використовуються комплекси безпілотних літаль­них апаратів (БПЛА) ZALA 424-04. Літаючі роботи цієї серії здатні не тільки вести розвідку, а й охороняти території.

Представники МВС Росії відзначають функціональність і надій­ність цього комплексу. БПЛА ZALA 421-04 регулярно здійснює по­льоти, підтримуючи міліцейські спецоперації, починаючи з літа

2006 р.

Ці апарати оснащені системою автоматичного керування, яка до­зволяє задавати маршрут, контролювати й коригувати політ у режи­мі реального часу. Система спостереження, установлена на апаратах, може виконувати на безпечній для операторів відстані такі завдання, як моніторинг місцевості, охорона територій, відеоспостереження за найуразливішими ділянками доріг з метою запобігання аваріям і те­рористичним атакам.

Усі масові заходи в Москві не обходяться без “пильного ока” МВС

- ведеться фотографування й відеоспостереження за скупченнями людей з повітря. Та й у звичайний час ці БПЛА перебувають у мос­ковському небі.

БПЛА ZALA 421-04 наведено на рис. 1, а його технічні характе­ристики - у табл. 1 [11].

-

image034


■ *

Рис. 1. БПЛА “ZALA 421-04”

Таблиця 1

Технічні характеристики БПЛА “ZALA 421-04”

Діапазон швидкостей польоту, км/год

60-120

Розмах крила, м

2,36

Тривалість польоту, год

1-1,5

Висота польоту, м

2000

Злітна маса, кг

7

Які ж перспективи у цій галузі в нашій країні? Ретельно вивчив­ши вітчизняний і закордонний авіаринки, спеціалісти Чугуївського авіаційно-ремонтного заводу (ЧАРЗ) дійшли висновку, що навіть за мінімальною державною підтримкою у найближчі 3-4 роки можли­во створити досить сучасний український БПЛА, що вирішуватиме різноманітні завдання, зокрема під час проведення спеціальних опе­рацій підрозділами МВС.

Вартість цього апарата, звичайно ж, буде меншою, ніж наявних закордонних аналогів. Закупівля, скажімо, німецьких або американ­ських БПЛА нашій країні коштуватиме десятки мільйонів євро. До­цільніше було б використати частину цих коштів на розвиток і ви­робництво вітчизняної авіатехніки, а також для її продажу іншим країнам. За відносно короткий час без допомоги з боку державних структур на ЧАРЗ вдалося самостійно перейти від конструкторської ідеї до створення необхідної документації для розробки автономного технологічного циклу серії БПЛА.

На базі спеціально створеної виробничої ділянки спеціалістам ЧАРЗ вдалося реалізувати експериментальний проект із виготовлен­ня чотирьох безпілотних літальних апаратів за версією “ СТРЕПЕТ-Л” і “СТРЕПЕТ-З”, де серія “Л” - легкий БПЛА зі злітною масою 80 кг і корисним навантаженням 20 кг, а “З” - середній БПЛА зі злітною масою 200 кг, корисним навантаженням 50 кг. Обидві версії перебу­вають на різних етапах випробувань, але вже зараз можна говорити про перспективність цього напряму роботи. Тим самим завод довів усьому світу можливість створення надсучасних безпілотних літаль­них апаратів в Україні, які зможуть успішно конкурувати з іноземни­ми розробками [12].

подпись: технічні характеристики перспективного бпла “стрепет-л” наведено в табл. 2.Перспективний БПЛА “СТРЕПЕТ-Л” наведено на рис. 2.

image036

Рис. 2. Перспективний БПЛА “СТРЕПЕТ-Л”Технічні характеристики перспективного БПЛА “СТРЕПЕТ-Л”

Дальність польоту, км

До 3000

Радіус дії, км

1000

Тривалість польоту, год

До 18

Висота польоту, м

2000

Злітна маса, кг

80

Корисне навантаження, кг

20

З огляду на зазначене вище та з метою підвищення ефективнос­ті системи управління під час проведення спеціальних операцій про­понується:

Створити у системі МВС підрозділи з розвідувальними комплек­сами на базі БПЛА та на час проведення спеціальної операції залуча­ти їх до складу зведених загонів;

Удосконалити машини управління зведених загонів МВС засоба­ми прийому розвідувальної та навігаційної інформації для визначен­ня поточного положення підрозділів, об’єктів і стану маршрутів до них у режимі реального часу, яка отримується безпосередньо з борту БПЛА, що дозволить оперативно оцінити обстановку, уточнити рі­шення, скоригувати напрям і маршрут висування, а також спосіб ви­конання завдання.

Крім того, одним із шляхів підвищення оперативності в роботі штабу може бути призначення офіцерів, відповідальних за напрями проведення спеціальної операції, що значно скоротить час обігу опе­ративної інформації і, відповідно, прийняття (уточнення) рішення.

Таким чином, аналіз застосування сил і засобів під час проведен­ня спеціальних операцій, попередніх наукових досліджень свідчить, що пріоритетним напрямом у розвитку систем озброєння є створен­ня збалансованого і взаємопов’язаного комплекту озброєння і техні­ки формувань МВС. Це дозволить в єдиній системі автоматизованого управління проводити розвідку, збір, обробку, доведення даних, роз­поділ завдань всієї операції у режимі часу, близькому до реального, і підвищити ефективність системи управління.


Водночас недостатнє застосування в органах управління МВС кількісних та якісних методів обґрунтування рішень, експертних систем підтримки прийняття рішень, математичних моделей і фор­малізованих документів, відсутність системи стандартизації та уні­фікації інформаційних ресурсів і програмно-технічних засобів, єди­ної системи інформаційного забезпечення вказують на те, що по­дальшим напрямом наукових досліджень системи управління ОВС може бути впровадження новітніх інформаційних технологій з ме­тою підвищення ефективності управління діями сил та засобів МВС.

Список використаних джерел

1. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 №565-ХІІ // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

2. Про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’ єднань, війсь­кових частин внутрішніх військ, вищих закладів освіти МВС України по ліквідації масових заворушень: наказ МВС України від 11.11.2003 № 1345.

3. Шиян В. Д., Волошина Т. Є. Науково-концептуальні основи проблем боротьби з тероризмом у сучасних умовах // Наук. вісник НАВСУ. - 2004. - № 3. - С. 165-171.

4. Шиян В. Д. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в паливно-енергетичному комплексі // Наук. вісник НАВСУ. - 2006. - № 2. - С. 167-173.

5. Доброчинський С. Б., Маєвський В. І., Салімський В. М. Мето­дичні рекомендації щодо дій патрульно-постових нарядів міліції по розкриттю злочинів та затриманню злочинців по “гарячих слідах”. - К.: МВС України, 2001. - 12 с.

6. Збірник типових екстремальних ситуацій та алгоритми пра­вильних дій працівників міліції в таких ситуаціях під час виконання службових обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю / за ред. М. І. Ануфрієва. - К.: МВС України, 2001. - 86 с.

7. Методика дій міліціонерів в екстремальних ситуаціях та забез­печення їх особистої безпеки під час несення служби по охороні гро­мадського порядку: затверджена наказом МВС України від 30.07.99 № 10/2-4732. - 41 с.

8. Военный энциклопедический словарь. - М: Воениздат, 1986. - 428 с.

9. Організація і проведення комплексу спеціальних заходів щодо припинення та ліквідації масових заворушень: наук. практ. комен­тар: ч. 2. - К.: НАВСУ, 2004. - 286 с.

10. Клименко Н. Г. Фактори, що впливають на надійність функціонування системи державного управління. [Електро­нний ресурс]: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/Dutp/2006-2/txts/ FILOSOFIYA5C06kngsdu. pdf

11. Российская милиция получила новые версии автономных роботов // Правда - 08.04.2007. [Електронний ресурс]: Http://www. pravda. ru/science/219190-BPLA robot security militia-0

12. Концерн “Авиаремонт” Чугуевский авиационный ремонтный завод. [Електронный ресурс]: Http://www. kavr. com. ua/ru/enterprise

Стаття надійшла 15.11.2008.