joomla
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
301 РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ЦИВІЛЬНИМИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ У МІСІЇ ООН В КОСОВО
302 РОЗШУК ПІДОЗРЮВАНОГО ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
303 Роль і місце негласного провадження у кримінально-процесуальному доказуванні
304 Роль і місце органів внутрішніх справ у розв'язанні проблеми стигматизації віл-інфікованих дітей в Україні
305 РОЛЬ КЕРІВНИКА В ОПТИМІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВАХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
306 РОЛЬ МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ
307 РОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ»
308 РОЛЬ ПРАЦІВНИКІВ НЦБ ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ У ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ ТА ЕКСТРАДИЦІЇ
309 РОЛЬ СУДУ В ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
310 СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ
311 СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУТУ ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
312 СИСТЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ОВС УКРАЇНИ
313 СКЛАДНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
314 СЛІДЧИЙ ОГЛЯД: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
315 СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ДОЗНАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
316 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ 50-Х ГОДОВ И НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ
317 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА САМОГУБСТВА В ЄВРОПІ
318 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
319 СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПОЛІТИКИ
320 СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО" ТА "ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ&quot
321 Становлення поліцеїстики як науки про поліцейське право
322 Субсидіарність і європейська політико-правова ментальність
323 СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИК) ДІЙ
324 СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ І СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ УКРАЇНИ
325 СУТНІСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ВСЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
326 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
327 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
328 СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
329 Сучасний стан злочинності, пов'язаної з викраденням людей
330 СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
331 ТАКТИКА ВИКОРИТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ (ПОЛІГРАФА) В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
332 Творче використання зарубіжного досвіду підготовки управлінського персоналу
333 ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
334 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС
335 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМИ ТА ВІДХИЛЕННЯ У СТАТЕВІЙ ПОВЕДІНЦІ МОЛОДІ
336 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
337 Теоретико-психологічні аспекти оптимізації управління персоналом органів внутрішніх справ
338 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
339 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗШУКОВОГО ПРАВА
340 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ І ЗМІСТУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
341 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
342 Теоретичні постулати тлумачення Конституції і законів України
343 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА Р03ШУК0В0Г0 ПРАВА
344 ТЕХНОЛОГІЇЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПСИХ0Д1АГН0СТИЧН0Г0 КОМПЛЕКСУ ВИЯВЛЕННЯ КРЕАТИ ВНОЇ С КЛАД0В0Ї П РОФЕСІЙ НОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
345 ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
346 ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
347 Тренінгова програма як засіб якісної професійно-психологічної підготовки керівного складу ОВС
348 УДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ ЗГІДНО З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
349 Удосконалення діяльності слідчо-оперативної групи в процесі розкриття та розслідування злочинів проти особи з ознаками насильства
350 УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
351 УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
352 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ЯК СКЛАДНИКА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
353 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
354 УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ: БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ (1917 р.)
355 УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
356 УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
357 УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
358 УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ
359 УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК РІЗНОВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
360 УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КАДРІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО - ЮРИСДИКЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
361 УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ: ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЯКОСТІ СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИХ ВІДНОСИН
362 УПРОЩЕННОЕ ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
363 УРАХУВАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
364 ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
365 Формування в керівників органів внутрішніх справ мотивації збереження здоров'я
366 Формування державницького світогляду Пантелеймона Куліша в контексті суспільно-політичного руху ХІХ ст
367 ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ НА СТАДІЇ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
368 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧІВ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ МВС ЗАСОБАМИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
369 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ЗАНЯТТЯХ САМОЗАХИСТОМ
370 Формування світогляду миколи Костомарова з позицій державотворення
371 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИУПРАВЛІННЯУ ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДIIД Е РЖА ВИ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
372 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
373 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗ УЧАСНИКАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
374 Ціннісний вимір прав людини в контексті світових глобалізаційних процесів
375 ШКОДА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
376 ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ДИСТРЕСУ В РОБОТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
377 ШЛЯХИ РЕФОМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
378 ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
379 ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
380 ЩОДО ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У ДОКАЗУВАННІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
381 ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ (ЗАГАЛЬНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
382 ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІЗ НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 4 из 4