joomla
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
101 Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ
102 Комплексний підхід до вивчення криміногенної поведінки людини
103 КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ РОЗВИТОК У НОВОМУ КПК УКРАЇНИ
104 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
105 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХ0ДИД0 ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ БРЕХНІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ
106 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
107 КРИМІНАЛІСТИКА І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: СИСТЕМА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
108 КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СИСТЕМА
109 Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. - Х. : Одісей, 2013. - 1104 с.. РЕАЛІЇ І ПРОБЛЕМИ НОВОГО КПК УКРАЇНИ
110 Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - К. : Юстініан, 2012. - 1224 с.. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА Р
111 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ ЗНАННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
112 Критерії оцінювання комунікативного потенціалу керівників органів внутрішніх справ і методи його психологічної діагностики
113 ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОШТІВ І МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ
114 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ, МЕТОДИКА ТА ДИДАКТИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є РИЗИК І НЕБЕЗПЕКА В ОВС
115 МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО
116 МІЛІЦІЯ В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
117 МІСЦЕ ПІДОЗРІННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННІ
118 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ПОЛІТИЦІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
119 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
120 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МАСО-ГАБАРИТНИХ МАКЕТІВ ПІСТОЛЕТІВ "ФОРТ" НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
121 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ІЗ ПРИПИНЕННЯ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ
122 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (на прикладі сфери інноваційного розвитку)
123 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ-ЛІНГВІСТІВ
124 МОДЕЛЬ МЕТАУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
125 МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
126 Модель публічної адміністрації міста Києва: проблеми оновлення та реалізації
127 МОДЕЛЮВАННЯ 0П Е РАТИ ВН0-СЛУЖБ0В0Ї ДІЯЛ ЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПРОФЕСІЙ Н0-ПСИХ0Л0ГІЧН0ЇП ІД ГОТОВКИ ПРАЦІВНИ КІВ ОП ЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛ IB ОВС
128 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМНИХ РОЗСТАНОВОК БЕРТА ХЕЛІНГЕРА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СУБ’ЄКТІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
129 МОРАЛЬ ЯК ОБ'ЄКТИВНА ФОРМА РУХУ СОЦІАЛЬНОЇ ФОРМИ МАТЕРІЇ
130 Моральність кримінально-процесуальних відносин
131 МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА УМОВА СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ
132 Н0РМАТИВН0-ПРАВ0В13АСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
133 НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВООХОРОННОГО ВПЛИВУ
134 НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
135 Напрями підвищення ефективності діяльності міліції України та використання досвіду поліції розвинених країн світу
136 Наркобізнес: заходи приховування злочинної діяльності
137 Наслідки невиконання чи неналежного виконання вимог кримінально-процесуального законодавства
138 Науково-історичний аналіз боротьби з бандитизмом в Україні в період 1922-1940 років
139 НЕГАТИВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
140 НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
141 НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У ДОКАЗУВАННІ
142 НЕДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
143 НЕДОПУСТИМІСТЬ ПОВОРОТУ ДО ГІРШОГО ЯК ГАРАНТІЯ СВОБОДИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
144 НЕЗАКОННЕ ЗАВ0Л0ДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ЯКОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
145 НОВІ ПІДХОДИ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ
146 НОВІ ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ СЛІДЧОГО ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИК) ДІЙ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ПІДГОТОВКИ
147 НОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
148 Нормативне забезпечення протидії екстремізму в Україні та забезпечення громадської безпеки
149 Нормативно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні
150 Нормативно-правове забезпечення збереження здоров'я працівників органів внутрішніх справ
151 Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні
152 Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових режимів обігу зброї та вибухових речовин
153 ОБСТАВИНИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ, ЯКА ОДЕРЖАЛА ХАБАРА
154 Оволодіння іноземною мовою майбутніми офіцерами-філологами в аспекті формування в них стратегіальних підходів до учіння
155 ОГЛЯДМІСЦЯ ПОДІЇ ВБИВСТВА, ПОЄДНАНОГО ЗІ ЗҐВАЛТУВАННЯМ
156 ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
157 ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
158 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ НОВОГО КПК УКРАЇНИ
159 ОПЕРАТИВНІ ПІДРОЗДІЛИ: РЕАЛІЇ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
160 ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ
161 ОПТИМІЗАЦІЯ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ
162 ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
163 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД
164 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
165 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ПОСАДОВИМ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ МИТНИХ ОРГАНІВ І ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
166 Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності підрозділів СВБ ГУ БОЗ МВС України на сучасному етапі
167 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
168 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІЙ ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ 0ПЕРАТИВН0-Р03ШУК0В0Ї ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТАЗМІЦНЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1917-1922 pp.)
169 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
170 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРАКТИЧНИХ ОВС
171 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПОРІВНЯНО З РОБОТОЮ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
172 Організація управління під час забезпечення масових заходів органами внутрішніх справ
173 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ - ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА З НЕДЕТЕРМІНОВАНИМ ВИХОДОМ
174 ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ МВС УКРАЇНИ
175 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯУСФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛ ЬНО-ВИ КОНАВЧОЇСЛУЖБИ
176 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
177 ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇЗАХИСТУ ПРАВЛЮДИНИ ВСУЧАСНИХУМОВАХ
178 ОСОБИСТІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ (з історії питання)
179 ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
180 ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ РЕКВІЗИЦІЇ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
181 ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ У ВИПАДКАХ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ
182 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОСОБАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
183 Особливості дебюрократизації державної служби Великобританії
184 ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ВІТЧИЗНЯНИХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ
185 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
186 ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОСТІ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
187 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
188 Особливості підготовки управлінських кадрів у вищих закладах освіти Японії, Німеччини та Великобританії
189 Особливості правового забезпечення сталого розвитку України в перехідний період
190 ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
191 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВУ СИСТЕМІ МВСУКРАЇНИ
192 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
193 Особливості формування в Україні традицій і правил ведення війни
194 ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ "ЗАХИСТ" ТА "ОХОРОНА" У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
195 ОТРИМАННЯ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В МАТЕРІАЛАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
196 ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ОПЕРАТИВНИМ ШЛЯХОМ, З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЯК ДОКАЗІВ
197 ОЦІНКА СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ МВС
198 ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
199 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ
200 ПІДОЗРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 2 из 4