joomla
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 PROCEEDINGS AT THE JURY TRIAL
2 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС
4 ІНСТИТУТ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
5 Інститут посередництва в правовій доктрині
6 ІНСТИТУТ “ПІДОЗРИ” У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
7 ІНСТИТУЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
8 ІНФОРМАЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХСПРАВ
9 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ
10 Інформаційно-правове забезпечення діяльності Державтоінспекції МВС України
11 ІСТ0РИК0-ПРАВ0ВИЙАНАЛ ІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХСПРАВ
12 Історія фельд'єгерської служби: період становлення
13 ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
14 АГЕНТУРНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НОВИМ КПК УКРАЇНИ, ТА ЇХ НОРМАТИВНО - ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
15 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИЧИНИ ЛІДЕРСТВА У ВЧЕННІ РОБЕРТА МІХЕЛЬСА
16 Адміністративно-правове регулювання державного управління нормотворчою діяльністю
17 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
18 Адміністративно-територіальний устрій на теренах українських земель: Галицько-Волинське князівство
19 АКСІОЛОГІЯ ПРАВА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРАВОЗНАВСТВА
20 АКТИВНІСТЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПУБЛІЧНОСТІ
21 АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС
22 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
23 Актуальні питання становлення правосвідомості молоді
24 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ (МЕДІАЦІЯ) ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ ІЗ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
25 ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬЗА ДОКАЗУВАННЯМ НА Д0СУД0В0МУ ПРОВАДЖЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
26 ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
27 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМ ПРОВЕДЕННЯМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
28 ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ЯКСАМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ
29 ВАЖЛИВІАСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇСЛІДЧОГО 30РГАН0М ДІЗНАННЯ
30 Взаємодія військової служби правопорядку в Збройних силах України з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю
31 ВЗАЄМОДІЯ МІЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАСЕЛЕННЯМ ПІД ЧАС КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО СЕЗОНУ
32 Взаємозв'язок брехливості з психофізиологічними, психологічними та соціально-психологічними характеристиками особистості
33 ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ТА ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЗАПОБІГАННІ СТАТЕВИМ ЗЛОЧИНАМ ТА ЇХ РОЗКРИТТІ
34 ВИДАННЯ АКТІВ УПРАВЛІННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
35 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ АНАЛОГІВ БЛАНКОВИХ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ ТЕСТІВ
36 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
37 Визначення предмету розшукового права
38 ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ СИЛОВИХ ЗАХОДІ В ДЕРЖАВН0ЇПРИК0РД0НН0ЇСЛУЖБИ УКРАЇНИ
39 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ МВС
40 ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ПРОФВІДБОРУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
41 ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ МВС. КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ
42 ВИМІР ТА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
43 Вища освіта в умовах глобалізації
44 Внутрішньоструктурна взаємодія в установах державної кримінально-виконавчої служби України (теоретичні, управлінські та правові аспекти)
45 ВОГНЕВА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ОВС: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
46 ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇНА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇСИСТЕМИ1НТЕРП0ЛУ
47 ВПЛИВ КЕРІВНИКА НА ОСОБИСТІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
48 ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
49 ГЕНЕЗИС КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ В АСПЕКТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
50 ГЕНЕЗИС МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
51 Генезис торгівлі дітьми як антисоціального явища (історико-правовий аспект)
52 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
53 ГУМАНІСТИЧНИЙ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
54 ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО ПРАЦІВНИКА ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
55 ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
56 ДЕЯКІ ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ І ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
57 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ
58 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
59 ДЖЕРЕЛА, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
60 ДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МВС У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ
61 ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ
62 ДИСКУРСИВНАЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ - УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
63 ДИФАМАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
64 ДО ПИТАННЯ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
65 ДО ПИТАННЯ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ І ЗАХИСТУ ПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
66 ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНИХ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ
67 ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ВЗАЄМОДІЯ», «СПІВРОБІТНИЦТВО» ТА «ПАРТНЕРСТВО» У СФЕРІ ВІДНОСИН МІЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ
68 ДО ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
69 ДО ПОНЯТТЯ РИЗИКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ (ПРАВООХОРОННИЙ АСПЕКТ)
70 ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕСТІВ С. ДЕЛЛІНГЕР ТА Е. МАХОНІ
71 ДОВІРА ДО МІЛІЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТА РЕЗУЛЬТАТ ЇЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
72 ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ МІЛІЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
73 Дослідження історії українського адміністративного права у працях Михайла Владимирського-Буданова
74 ДОСУДОВІ І СУДОВІ ДОКАЗИ У КПК УКРАЇНИ
75 ДУМКА ПОТЕРПІЛОГО ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 2012 РОКУ
76 Екологічна безпека - родовий об'єкт адміністративних проступків, що посягають на навколишнє природне середовище
77 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВЕКСТРЕМАЛЬНИХУМОВАХ
78 ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
79 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС
80 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ
81 Загальні ознаки та характеристика предметів злочинів
82 ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КОНФЛІКТУ
83 ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ
84 ЗАКРІПЛЕННЯ У КПК УКРАЇНИ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ Й НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ
85 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
86 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У СУЧАСНОМУ ПРАВОСУДДІ
87 ЗАПОВІТ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
88 ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ
89 ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХПІДХОДІВУ РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ЖІНКАМИ ТА МАТЕРЯМИ З ДІТЬМИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ПІСЛЯ ЇХНЬОГО ЗВІЛЬНЕННЯ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКОГО ПРОЕКТУ "ПІДТРИМКА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ ВУКРАЇНГ
90 ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ПРАВА В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
91 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ЧАСТКОВО ОБМЕЖУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
92 Застосування спеціальних засобів для забезпечення громадського порядку, проведення масових заходів: аналіз, методика, тактика
93 ЗАХИСНИК ЯК СУБ’ЄКТ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У НОРМАХ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
94 ЗАХИСТ ДОКАЗІВ І ДОКАЗОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
95 ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ
96 ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
97 ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ З КУРІННЯМ
98 ЗМІСТ ПОНЯТЬ "ТЕРОРИЗМ" І "ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ&quot
99 ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ЯК ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
100 Зовнішньополітичні повноваження органів виконавчої влади України
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4