joomla
Пам’яті О. О. Погрібного
Юрист України

image00725 травня 2011 року на 61 році життя помер головний редактор журналу «Юрист України» Олек­сій Олексійович Погрібний, професор, доктор юри­дичних наук, академік Національної академії право­вих наук України, головний учений секретар НАПрН України, заслужений діяч науки і техні­ки.

Важко підібрати слова, щоб передати весь сум від такої тяжкої передчасної втрати.

Саме завдячуючи зусиллям його як головного редактора редколегія журналу змогла залучити до співробітництва добре знаних учених-правників, значно підвищити науковий рівень публікацій, що й уможливило, власне, рішення президії ВАК Укра­їни про визнання його фаховим.

Народився Олексій Олексійович 17 серпня 1950 року на Одещині. 1972 року за­кінчив історичний факультет Львівського державного університету імені І. Я. Фран­ка. Однак мрія стати правником спонукала його вступити на юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

Тож з 1978 року — року закінчення навчання — О. О. Погрібний все своє подальше життя пов’язав із юридичною наукою; пройшов усі щаблі науково-педагогічної діяль­ності — був асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри, деканом факуль­тету Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, проректором з наукової роботи Одеського юридичного інституту, першим проректором Харківського національ­ного університету внутрішніх справ. За ці роки він захистив кандидатську та докторську дисертації, у 43 роки став членом-кореспондентом, а згодом і дійсним членом (академі­ком) Національної академії правових наук України. З червня 2007 року працював голов­ним ученим секретарем Національної академії правових наук України.

Коло наукових зацікавлень Олексія Олексійовича було дуже широким: від акту­альних проблем аграрного, земельного, екологічного права до новітніх аспектів права природоресурсного та цивільного. Він є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць; під його керівництвом підготовлено й захищено по­над 20 дисертаційних робіт.

О. О. Погрібний брав участь у розробці проектів законів України, зокрема «Про селянське (фермерське) господарство», «Про колективне сільськогосподарське під­приємство», Земельного кодексу України та інших законодавчих актів. Він був за­ступником голови експертної ради ВАК України з юридичних наук, членом спеціа­лізованої вченої ради в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН Украї­ни та спеціалізованої ради юридичного факультету Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка.

За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності двічі був удостоєний Державної премії імені Ярослава Мудрого; відмінник освіти України (1997), нагоро­джений Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), орденом «За заслуги» III ступеня (2010).

Найглибшу пошану до пам’яті Олексія Олексійович зберігають всі, хто мав щастя спілкуватися з ним.

Відповідальне ставлення до справи, широка ерудованість і відданість українській науці, принциповість і щирість, порядність і любов до людей мають служити взірцем для всіх нас, а особливо для наших молодих авторів.

Редколегія