joomla
Юрист України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІМУНІТЕТ НОСІЇВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ВІДНОСНО ЗАЛУЧЕННЯ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
2 ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВ
3 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ РЕЖИМУ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, КРИПТОГРАФІЧНОГО І ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
5 АДМІНІСТРУВАННЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ: ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ХУЛІГАНСТВА
7 АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ОСОБЛИВА ПРАВОВА КОНСТРУКЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
8 ВІДМЕЖУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ: ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
9 ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ШСТАНЩЙНОСП ЦИВІЛЬНИХ СУДІВ
10 ВИДИ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
11 ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
12 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
13 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
14 ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТІЇ
15 ДВОПАЛАТНИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ОРГАНУ ВЛАДИ
16 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
17 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
18 ДЕТЕРМІНАЦІЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
19 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧИМ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ЗАХИСТ
20 ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
21 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
22 ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИЗНАЧЕНЬ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ТА ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
23 ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ АГРОЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ В УКРАЇНІ
24 ДО ПИТАННЯ ПРО АДАПТАЦІЮ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
25 ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
26 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
27 ЗАБОРОНИ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
28 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
29 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ : ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
30 ЗАХИСТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
31 КОЛО УЧАСНИКІВ ДОГОВОРУ РЕНТИ
32 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
33 КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
34 МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА РАДЯНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
35 МІЖНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
36 МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ВИНИКНЕННЯ ВІДНОСИН ПО СОЦІАЛЬНІЙ ДОПОМОЗІ
37 МАТЕРІАЛЬНЕ І ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО: ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
38 МОЛОДЬ ЯК ОБ’ЄКТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
39 М’ЯКЕ ПРАВО У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
40 НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
41 НАПРЯМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ
42 НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНІ АВТОНОМІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПРИКЛАДІ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
43 НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПІД ВПЛИВОМ ПОМИЛКИ
44 НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
45 НОРМОТВОРЧІСТЬ В АР КРИМ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ І УЧАСТЬ У НІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 1990-2000 рр
46 ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
47 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ НА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСАДИ
48 ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ПРОВАДЖЕННІ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
49 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ СЛІДЧОГО ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
50 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ГЕТЬМАНЩИНИ) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХУІІ-ХУІН СТОЛІТЬ
51 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
52 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ
53 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОХОРОННИХ АГЕНТСТВ
54 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
55 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
56 ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ІЗ ПРИВОДУ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
57 ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ БУДОВИ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
58 ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
59 ПАЛАТА ЛОРДІВ: ВІД ПОЯВИ ДО СЛАВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1688 р
60 Пам’яті О. О. Погрібного
61 ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА УРЯДОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
62 ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ
63 ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
64 ПИТАННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 203-1 КК УКРАЇНИ
65 ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ
66 ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВОГО регулювання банківської діяльності
67 ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ: НОТАТКИ ДО НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ
68 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБМЕЖЕННЯ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ
69 ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИНИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
70 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИВАТНОГО ВЛАСНИКА
71 ПРАВО НА ХАРЧУВАННЯ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
72 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
73 ПРАВОВА ДОПОМОГА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
74 ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
75 ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОШЗУ
76 ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
77 ПРИНЦИПИ ДОБРОСОВІСНОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАВДАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ
78 ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ
79 ПРО ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
80 ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст
81 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ - ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА
82 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
83 ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
84 ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ СТАТТІ 13 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА НА ЗЕМЛЮ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
85 ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЯТРОГЕННИХ ЗЛОЧИНІВ
86 ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ, СУТНОСТІ ТА ПРИРОДИ ПРАВА
87 ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В АСПЕКТІ ВІДМОВИ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОГОВІРНИМИ КРАЇНАМИ
88 ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ ПЕРЕДАНІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
89 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД
90 ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА
91 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДОКТРИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
92 ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА, ЇХ ОЗНАКИ ТА ВИДИ
93 ПРОДОВОЛЬЧА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ООН У БОРОТЬБІ З ГОЛОДОМ
94 ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ
95 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
96 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ - САМОСТІИНИИ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИД НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
97 РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
98 РОЗУМНІСТЬ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ У ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ
99 СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
100 СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2