joomla
Главная страница
ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СУТНІСТЬ
Форум права
УДК 343.135

А. М. ЯЩЕНКО, Харківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: заходи кримінально-правового характеру, зміст та сутність покарання, звіль­нення від кримінальної відповідальності та по­карання, примусові заходи медичного та вихов­ного характеру, примусове лікування

Як відомо, у разі порушення кримінально - правової заборони до особи може бути засто­совано не лише...
Подробнее...
 
РІВЕНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ СУДДІВ
Форум права
УДК 349.2

С. В. ЧЕРНОТА, Ясинуватський міськра - йонний суд Донецької області

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, дисципліна праці, суддя

У результаті переходу України до системи ринкової економіки більшість сфер суспільної діяльності набули рис ринкових відносин, у яких економічні, матеріальні фактори значно впливають на рівень активності та продукти­вності праці, будучи при цьому суттєвими...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 349.2(477)

І. Ю. хомич, прокуратура м. Києва

Ключові слова: соціальне забезпечення, форми соціального забезпечення, соціальна допомога, ознаки соціальної допомоги

Соціальні допомоги займають важливе мі­сце в системі соціального забезпечення насе­лення України. Практична цінність соціальної допомоги полягає в тому, що кожний грома­дянин України отримує право на матеріальне забезпечень на рівні не...
Подробнее...
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 342.9(477)

Х. В. СОЛНЦЕВА, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адмініст­рації

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, органи управління освітою, освітня дія­льність, адміністративна юрисдикція

Визначення стану наукової розробленості тематики щодо адміністративно-правового статусу органів управління освітньою діяль­ністю вимагає висвітлення суті певного кола питань...
Подробнее...
 
СУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДВС
Форум права
УДК 342.9

0. 0. ЧУМАК, канд. юрид. наук, Державна виконавча служба Головного управління юстиції у Кіровоградській області

Ключові слова: рішення, дії, бездіяльність поса­дових осіб, оскарження, судовий порядок

Конституцією України встановлено зага­льне право оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб, тобто «кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ її ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Форум права
УДК (477)341.171(4)

І. В. СУХО ДУБОВА, канд. юрид. наук, Науково-дослідний інститут державного будів­ництва і місцевого самоврядування НАПрН України

Ключові слова: адаптація законодавства, Євро - пегіськнгі Союз, acquis Європейського Союзу, співробітництво з Європейським Союзом, євро­пейська інтеграція

Адаптація законодавства України до acquis communutaire є пріоритетною складовою про­цесу інтеграції України до...
Подробнее...
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ
Форум права
УДК 342.9

P. C. ХАРЧУК, Київський міський нотаріа­льний округ

Ключові слова: нормативно-правовий акт, нор­мативна діяльність, правотворчість, прези­дент, уряд

Актуальність обраної теми є очевидною з огляду на два чинники: по-перше, регламен­тація нормативної діяльності органів вико­навчої влади в європейських державах є мало вивченою вітчизняними вченими в галузі ад­міністративного права; по-друге...
Подробнее...
 
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 342.5+347.9(477)

Р. Л. СОПІЛЬНИК, канд. юрид. наук, доц., ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

Ключові слова: виконавче провадження, кримі­нальне обвинувачення, юридичні особи, судові виконавці, Державна виконавча служба, резо­лютивна частина рішення

Для кожного громадянина важлива мож­ливість захисту та відновлення його прав та свобод. Так, відповідно до ст. ст.6 та ІЗ Кон­венцій про захист прав...
Подробнее...
 
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОТАРІАТУ УКРАЇНИ
Форум права
УДК 342.9(477)

В. Г. ШИШЛЕНКО, Харківський націона­льний університет внутрішніх справ

Ключеві слова: нотаріат, нотаріальна палата, профестне самоврядування, латинський нотаріат

Реформа системи вітчизняного нотаріату - це суперечливий складний процес, що триває уже 20 років. Нотаріат як правовий інститут громадянського суспільства нині ще далекий від досконалості. У сучасній юридичній теорії та практиці...
Подробнее...
 
ЧИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ІСТИНА ЦІННІСТЮ ПОЛЯ ПРАВА?
Форум права
УДК 340:165.4

О. в. тягло, докт. філос. наук, проф., Хар­ківський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: істина, поле права, Беккаріа, Кримінальний процесуальний кодекс України

Якщо звернутися до книги Чезаре Беккаріа «Про злочини і покарання» (1764), котра у країнах Західної цивілізації вважається одним із найважливіших джерел сучасного права, то статус істини як фундаментальної цінності...
Подробнее...
 
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ НАПАДІВ В ІНДІЇ ТА ЯПОНІЇ
Форум права
УДК 346.9

В. О. ШВЕЦЬ, канд. юрид. наук, Вищий гос­подарський суд

Ключові слова: ворожі поглинання, прецедентне право, рейдерство, судовий захист

Актуальність обраної теми є очевидною з огляду на два чинники: по-перше, в Україні до сих пір потребує якісного вдосконалення інститут судового захисту суб’єктів господа­рювань від рейдерських нападів, які, не ли­ше не припиняються, але й постійно...
Подробнее...
 
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ПРЕЗУМПЦІЇ ВИНИ СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Форум права
УДК 342.9

Н. Я. ЧЕНКОВА, Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова

Ключові слова: принцип рівності перед законом і судом, презумпція вини, процесуальний обоє 'язок су б 'єкта владних повноважень

За роки діяльності адміністративних судів в Україні стає зрозумілим, що Кодекс адміні­стративного судочинства України (далі - КАСУ) не надає фізичним або юридичним особам - адміністративно підвладним...
Подробнее...
 
НАСТАВНИЧЕСТВО В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Форум права
УДК 342.51:351.74

A. А. СТАРОДУБЦЕВ, докт. юрид. наук, Харьковский национальный университет имени

B. Н. Каразина

Ключевые слова: наставничество, органы внут­ренних дел, нормативно-правовая база, профес­сионализм, служебная карьера

Изначально существует проблема подбора квалифицированных специалистов для осу­ществления той или иной деятельности. Со временем подходы, в соответствии с которы­ми...
Подробнее...
 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Форум права
УДК 342.9

Ю. М. ФРОЛОВ, канд. юрид. наук, доц., Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Ключові слова: адміністративна процедура, ад - міністративний процес, адміністративне про­вадження, адміністративні правовідносини

Одним із напрямків загального реформу­вань вітчизняної адміністративної сфери є вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема, у питанні...
Подробнее...
 
ЩОДО ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА - КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Форум права
УДК 331.101.21

С. О. ТУРЧИН, Східноукраїнський націона­льний університет ім. В. Даля

Ключові слова: суб 'єкти трудового права, пра­цівник., керівник, трудове правовідношення, упов­новажений орган

Звертаючись до ролі працівника в трудо­вому праві, слід констатувати, що вказана особа завжди виступала в ньому ключовим суб’єктом. Зумовлено це тим, що фактично наведена галузь була сформована навколо ін­тересів...
Подробнее...
 
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ
Форум права
УДК 347.963

0. 0. Ш АНДУЛ А, канд. юрид. наук, доц., Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: прокурор, прокурорський нагляд, арешт, кримінальні покарання, не пое 'язані із позбавленням волі, прокурорська перевірка, аре- штні доми, засуджений

Актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю неухильного забезпечення за­конності при виконанні кримінальних...
Подробнее...
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО НОРМИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ
Форум права
УДК 343.641

К. О. ЧЕРЕВКО, канд. юрид. наук, Харків­ський національний університет внутрішніх справ

Ключові слова: аборт, міжнародне законодав­ство, міжнародний досвід, незаконне проведення аборту, кримінальна відповідальність за аборт

Згідно статті 3 Конституції України люди­на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо­торканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Одним із...
Подробнее...
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
Форум права
УДК 340:174

О. В. ХОМЕНКО, канд. юрид. наук, Націо­нальний університет «Юридична академія Укра­їни імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: мораль, моральна культура, мо­ральна свідомість, моральна поведінка, профе­сійніш обоє 'язок, юридична професія

Сучасне українське суспільство, яке пере­буває в умовах відчутної недієвості соціаль­них регуляторів та зумовленого цим мораль­ного та правового вакууму...
Подробнее...
 
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Форум права
УДК 346:334.7(4)

І. М. ТОВКУН, канд. юрид. наук, доц., На­ціональний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: директива, регламент, корпора­тивне право, акції компанії, товариство

Чітке та зрозуміле законодавство має важ­ливе значення для створення та діяльності компаній в рамках Європейського Союзу. Ре­гулювання створення компаній в межах ЄС позитивно відбулось на...
Подробнее...
 
ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ її СТРУКТУРИ
Форум права
УДК 346.14+346.9

Є. А. ТАЛИКІН, канд. юрид. наук, Східно­українській національний університет імені Во­лодимира Даля

Ключові слова: господарська процесуальна фор­ма., єдність, диференціація, спеціалізація, окрема процесуальна форма

Майже кожне досліджень в царині госпо­дарського процесу тим чи іншим чином сто­сується питань господарської процесуальної форми. Однак, розумінь цієї категорії не є сталим у...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗВ’ЯЗКУ З РЕФОРМУВАННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
Форум права
УДК 343.1+343.985(477)

Е. П. СОЛОВИОВ, канд. юрид. наук, доц., Донецький юридичний інститут МВС України

Ключові слова: інститут кримінальних просту­пків, кодифікація, кримінальне законодавство, кримінал ьне судочинство

В юридичній науці прийнято вважати, що процесуальні норми приводять у відповід­ність до матеріальних. Однак, зважаючи на останні тенденції розвитку законодавчої тех­ніки в Україні...
Подробнее...
 
ГУМАНІЗАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
Форум права
УДК 351.741

І. В. ШАМРАИ, Державний науково - дослідний інститут МВС України

Ключові слова: адміністративна діяльність мі­ліції, права та свободи громадян, забезпечення прав і свобод, гуманізм, форми діяльності, ме­тоди діяльності

Гуманізм є фундаментальною основою ор­ганізації державної влади і означає визнань цінності людини як особистості, затверджень пріоритету її інтересів у діяльності держави. З...
Подробнее...
 
ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СБУ
Форум права
УДК35.078.3:351.75(477)

І. Г. ФУРМАН, Інститутут права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова: доступ до публічної інформації, право громадян на інформацію, розпорядники інформації. Служба безпеки України

Право на доступ до інформації є конститу­ційним правом людини, передбачене і гаран­товане статтею 34 Конституцією України, яка, у свою чергу, ґрунтується...
Подробнее...
 
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Форум права
УДК 342.4

Ю. В. ТКАЧЕНКО, канд. юрид. наук, доц., Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Ключові слова: ко 11 с т 11 туї \ і і 111 о - прасо в а відпові­дальність, ознаки (властивості) конституційно - правової відповідальності, суб 'єкт конститу - ційно-правової відповідальності, конститлщійно - політична (парламентська) відповідальність, підстави конституцігіно-правової...
Подробнее...
 
ІНСТИТУТ КАСАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА В ПРАВІ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Форум права
УДК 342.565.4(477)

М. М. УЛЬМЕР, Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова: адміністративне судочинство, касація, касаційне провадження, адміністрати­вний суд

Одним із видів перегляду судових рішень є їх перегляд судом касаційної інстанції. Порядок

1 строки касаційного оскарження судових рі­шень в адміністративних справах, а також...
Подробнее...
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АГЕНТСЬКИХ ДОГОВОРІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ)
Форум права
УДК 347.441.142:796.034.6

Ю. С. СУХА, Національний університет

«Одеська юридична академія»

Ключові слова: професійний спорт, професійна спортивна діяльність, професійний футбол, аге­нтський договір, агентська діяльність, посеред­ництво, представництво, правове регулювання

У взаємовідносинах професійних спорт­сменів з професійними спортивними клуба­ми, федераціями (союзами, асоціаціями) з рі­зних видів...
Подробнее...
 
Еще статьи...
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »

Страница 1 из 45